Blogarchief

Samenlevingscontract

overeenkomst tussen levens partners waarin de zakelijke aspecten van hun samenleving zijn geregeld b v van wie de spullen zijn hoe de inboedel en de saldi van hun bankrekeningen moeten worden verdeeld als zij uit elkaar gaan en wat er verder moet gebeuren als een van de twee overlijdt

Sans prejudice

Een schikkingsvoorstel dat “sans prejudice” wordt gedaan houdt in dat aan dit voorstel later geen rechten kunnen worden ontleend.

Schikking

tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan

Separatist

de crediteur die in geval van faillissement zijn recht kan uitoefenen alsof er geen faillissement is zoals de hypotheekhouder en de pandhouder van een zaak die tot de failliete boedel behoort

Sepot

Een sepot, seponering of seponeren is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.

Servituut

last waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf

SNG

SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) maakt privacygevoelige informatie veilig beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties.

Solvabiliteit

de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen

Sommatie

een schriftelijke voorkeur of mondelinge mededeling waarin een in gebreke gestelde wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan aan een betalings verplichting

Statutaire zetel

Het officiële adres van een vennootschap of rechtspersoon, de officiële hoofdvestiging van een bedrijf of instelling, de locatie waar deze volgens de statuten gevestigd is.