A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Samenlevingscontract

overeenkomst tussen levens partners waarin de zakelijke aspecten van hun samenleving zijn geregeld b v van wie de spullen zijn hoe de inboedel en de saldi van hun bankrekeningen moeten worden verdeeld als zij uit elkaar gaan en wat er verder moet gebeuren als een van de twee overlijdt

Sans prejudice

Een schikkingsvoorstel dat “sans prejudice” wordt gedaan houdt in dat aan dit voorstel later geen rechten kunnen worden ontleend.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed, blijft het huwelijk nog wel in stand maar woont men niet meer samen. Tafel en bed worden niet meer gedeeld. Voor een scheiding van tafel en bed moet hetzelfde worden geregeld als bij een gewone scheiding. Toch blijft men wettelijk gezien getrouwd. 

Schikking

tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan

Schone lei

“Schone lei” is een kernbegrip uit de Nederlandse faillissementswet. Onderdeel van deze wet is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Na een streng regime van 3 jaar (in sommige gevallen korter of langer) onder toezicht van een bewindvoerder kan de rechtbank de schone lei verlenen. Dat heeft als juridisch gevolg dat schulden niet meer afdwingbaar zijn, en daarmee …

Lees verder

schuldhulpverlener

Een schuldhulpverlener heeft de rol van een bemiddelaar tussen schuldenaar en schuldeiser, voor mensen die in financiële problemen verkeren. Het doel daarbij is het vinden van een oplossing voor de problematische schuldsituatie van de cliënt.

Separatist

de crediteur die in geval van faillissement zijn recht kan uitoefenen alsof er geen faillissement is zoals de hypotheekhouder en de pandhouder van een zaak die tot de failliete boedel behoort

Sepot

Een sepot, seponering of seponeren is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.

Servituut

last waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf

SNG

SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) maakt privacygevoelige informatie veilig beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties.