Blogarchief

Veilcondities

verkoop voorwaarden

Vennootschap onder firma/VOF

ondernemingsvorm waarbij twee of meer natuurlijke personen voor eigen rekening en risico samen een bedrijf voeren

Vereffening

Vereffening kan betrekking hebben op de liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap. Bij de vereffening van een ontbonden rechtspersoon worden alle rechten en zaken te gelde gemaakt, lopende verplichtingen afgewikkeld en -bij een positief eindsaldo- de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bij de (lichte) vereffening van een nalatenschap wordt -kort …

Lees verder

Verjaring

de termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat

Verkoop voorwaarden

voorwaarden waaronder de openbare executoriale verkoop plaatsvindt voorwaarden worden bekend gemaakt voorgelezen voor aanvang van de verkoop

Verlof

verlof betekent dat een zaak voor verdere behandeling in hoger beroep in aanmerking komt

Verplichte procesvertegenwoordiging

beginsel dat een burger alleen een proces mag voeren als hij door een advocaat of procureur wordt vertegenwoordigd dit geldt alleen in civiele zaken bij de rechtbank het gerechtshof en de hoge raad

Verrekening

Verrekening is een bijzondere wijze van tenietgaan van verbintenissen. Een schuldenaar mag zijn schuld verrekenen als hij van de wederpartij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld.

Verschoningsrecht

het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte of op grond van zijn beroep heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten een getuige mag zich ook verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten

Verstekvonnis

Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen (verstekprocedure). Als de vordering van de eiser niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, dan wordt de vordering “bij verstek” toegewezen.