A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Vaststellingsovereenkomst

Een overeenkomst waarbij twee of meer partijen afspraken maken over de oplossing van een bestaan geschil of om een geschil te voorkomen.

Veilcondities

verkoop voorwaarden

Vennootschap onder firma/VOF

ondernemingsvorm waarbij twee of meer natuurlijke personen voor eigen rekening en risico samen een bedrijf voeren

Verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring is een bijkomende straf als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b Sr. De rechter kan alleen goederen verbeurd verklaren die te maken hebben gehad met het strafbare feit. Als gevolg van de verbeurdverklaring zijn de goederen niet langer gaat de eigendom van de goederen over van de veroordeelde of een derde naar …

Lees verder

Vereffening

Vereffening kan betrekking hebben op de liquidatie van een ontbonden rechtspersoon of op de afwikkeling van een nalatenschap. Bij de vereffening van een ontbonden rechtspersoon worden alle rechten en zaken te gelde gemaakt, lopende verplichtingen afgewikkeld en -bij een positief eindsaldo- de baten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bij de (lichte) vereffening van een nalatenschap wordt -kort …

Lees verder

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging werd op 28 februari 1912 opgericht in het stadhuis van Den Haag. De drijvende kracht achter de oprichting was de burgemeester van Zaandam, de heer Elias. Hij ontwierp de statuten van de vereniging. De twee andere oprichters waren de burgemeester …

Lees verder

Verjaring

de termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat

Verkoop voorwaarden

voorwaarden waaronder de openbare executoriale verkoop plaatsvindt voorwaarden worden bekend gemaakt voorgelezen voor aanvang van de verkoop

Verlof

verlof betekent dat een zaak voor verdere behandeling in hoger beroep in aanmerking komt

Vermogensbestanddelen

Een onderdeel van het totale vermogen. Vermogensbestanddelen zijn de onderdelen waaruit iemands vermogen is opgebouwd. Zoals spaargeld, beleggingen, een vakantiewoning of schulden.