A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Octrooi

Een octrooi of patent (niet-officiële term) is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek.

Onderbewindstelling

maatregel van de kantonrechter om het goederenbeheer van personen die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen over te dragen aan een bewindvoerder

Ondercuratelestelling

het benoemen van een curator voor een meerderjarig persoon die zijn financiele zaken door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet meer goed zelf kan regelen

Onderhandse verkoop

Bij een onderhandse verkoop sluiten de koper en de verkoper onderling een akkoord over de verkoop van een onroerend goed.

Onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij is een Nederlandse rechtsvorm. De onderlinge waarborgmaatschappij onderscheidt zich van normale verenigingen en coöperaties middels haar doel: het doel van een onderlinge waarborgmaatschappij kan namelijk uitsluitend zijn het sluiten van verzekeringsovereenkomsten met haar leden.

Ondermijning

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik …

Lees verder

Onderpand

alle vormen van zekerheid die een schuldenaar verschaft tot verhaal van alles wat een schuldenaar op hem te vorderen heeft

Ondertoezichtstelling

maatregel van de kinderrechter waarbij de ouders voogd worden beperkt in het ouderlijk gezag voogdij en waarbij het toezicht over het kind wordt opgedragen aan een bureau jeugdzorg

Onherroepelijk

Niet te herroepen niet te veranderen een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is de zaak is dan helemaal afgedaan.

Onrechtmatige daad

Het handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt.