A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Maatschap

een overeenkomst tussen twee of meer personen maten om iets geld werkkracht in een gemeenschap in te brengen met het doel de daaruit voortvloeiende baten samen te delen

Magistratuur

alle leden van de rechterlijke macht dus rechters zittende magistratuur en de leden van het openbaar ministerie staande magistratuur

Makelaar

Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop, huur en verhuur van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederentermijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van (de makelaar van) een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen. De …

Lees verder

Making

Een besluit van een persoon waarbij iets aan iemand wordt nagelaten. Een making staat in een testament. Het kan gaan om een erfstelling (de aanwijzing van een erfgenaam) of een legaat.

Materiele schade

Schade die direct in geld is uit te drukken.

Mededinging

Mededinging of concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen om schaarse bronnen of een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd. In een concurrentiestrijd gaat de winst van één partij meestal ten nadele van de anderen.

Mediation

alternatieve methode om geschillen buiten de rechter om op te lossen wordt ook alternatieve geschillenbeslechting of adr genoemd

Meervoudige kamer

een kamer van een gerecht bestaande uit ten minste drie rechters de meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken

Meineed

valse eed getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank maken zich schuldig aan meineed

Memorie van antwoord

datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een appelprocedure in civiele zaken