A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Ha Ho Hu

Blogarchief

Handelend onder de naam/h.o.d.n.

verwijzing naar het feit dat een natuurlijk persoon zich in het handelsverkeer begeeft met een handelsnaam vaak in de kop van een dagvaarding dwangbevel gebruikte verwijzing naar de naam waaronder een onderneming vaak eenmanszaak wordt gedreven bijvoorbeeld de heer p jansen h o d n snackbar piet s patat

Handelsonbekwaam

iemand die niet zelfstandig bevoegd is om rechtshandelingen kopen huren enz te verrichten bijvoorbeeld minderjarigen en onder curatele gestelden

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende burger of onderneming. In sommige bestuursrechtelijke regelingen is een hardheidsclausule opgenomen. Een burger moet zelf een beroep op de hardheidsclausule doen. Slechts in uitzonderlijke …

Lees verder

Hoge raad

Hoogste rechtscollege in Nederland de hoge raad stelt niet zelf de feiten vast maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.

Homologatie

Homologatie is de goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Als partijen een schriftelijk akkoord hebben gemaakt, kunnen ze dit akkoord laten homologeren. Hierdoor is het akkoord direct uit te voeren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid of hoofdelijke gehoudenheid van een persoon of rechtspersoon voor een verplichting betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk.

Hulpofficier van justitie

hogere politieman met speciale opleiding en speciale bevoegdheden die bij het binnentreden van een woning assisteert

Huurkoop

Een koopovereenkomst op afbetaling waarbij partijen hebben afgesproken dat de verkochte zaak wel wordt afgeleverd aan de koper maar pas in eigendom overgaat als de volledige koopprijs is voldaan.

Huwelijksgoederenregister

openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijkse voorwaarden zijn vermeld