Blogarchief

Eed van belofte

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken hij is dit verplicht als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt maakt hij zich schuldig aan meineed.

Eerste en enige instantie

Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eerste instantie eerste aanleg

Gerecht waar iemand begint met een procedure, meestal is dat de rechtbank.

Eiser

Degene die een civiele procedure begint in tegenstelling tot de gedaagde.

Enquete

Zitting waarin de rechter getuigen hoort in een civiele zaak.

Erflater

De erflater is de persoon die een erfenis nalaat. Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.

Ex nunc

Vanaf nu beoordeling ex nunc is een beoordeling vanuit de huidige situatie en niet vanuit de situatie die bestond ten tijde van de gebeurtenis.

Ex tunc

Vanaf toen beoordeling ex tunc is een beoordeling naar de situatie die bestond op het moment dat de gebeurtenis plaats vond.

Executeur testamentair

Iemand die belast is met de praktische uitvoerende werkzaamheden die de afwikkeling van een nalatenschap met zich meebrengt.

Executie van een vonnis

Tenuitvoerlegging van een arrest vonnis of beschikking.