Blogarchief

Separatist

de crediteur die in geval van faillissement zijn recht kan uitoefenen alsof er geen faillissement is zoals de hypotheekhouder en de pandhouder van een zaak die tot de failliete boedel behoort

Sepot

Een sepot, seponering of seponeren is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.

Servituut

last waarmee een erf of onroerende zaak bezwaard is tot gebruik en ten nutte van een ander erf