Blogarchief

Iban

international bank account number

Immateriele schade

schade die wordt veroorzaakt door verdriet smart of geestelijk gemis deze schade is in tegenstelling tot materiele schade niet direct in geld uit te drukken de vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriele schade te vergoeden heet smartengeld

In liquidatie

De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming. Het liquideren is de voornaamste taak van de curator: het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Een failliete onderneming blijft bestaan totdat de liquidatie is afgewikkeld. Een rechtspersoon zal dan de aanduiding “in liquidatie” achter …

Lees verder

Inboedel

De gebruiksvoorwerpen die horen tot de inrichting van een huis, zoals het meubilair, klein- en groothuishoudelijke apparatuur en de huishoudwaar.

Incidenteel appel

hoger beroep ingesteld nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing

incidenteel tussengeschil

voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt

Ingebrekestelling

verklaring van een schuldeiser tegenover zijn schuldenaar waarin de laatste aansprakelijk wordt gesteld voor het uitblijven van nakoming van een tussen beide partijen aangegane verbintenis

Inlichtingencomparitie

het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven

Insolventie

staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen gaat soms vooraf aan faillissement

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Denk aan o.m. muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, teksten en foto’s. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. Deze rechten zijn zowel in Nederlandse als internationale wetgeving vastgelegd.