A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Iban

international bank account number

Immateriele schade

schade die wordt veroorzaakt door verdriet smart of geestelijk gemis deze schade is in tegenstelling tot materiele schade niet direct in geld uit te drukken de vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriele schade te vergoeden heet smartengeld

In liquidatie

De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming. Het liquideren is de voornaamste taak van de curator: het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Een failliete onderneming blijft bestaan totdat de liquidatie is afgewikkeld. Een rechtspersoon zal dan de aanduiding “in liquidatie” achter …

Lees verder

Inboedel

De gebruiksvoorwerpen die horen tot de inrichting van een huis, zoals het meubilair, klein- en groothuishoudelijke apparatuur en de huishoudwaar.

Incassoregister

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat …

Lees verder

Incidenteel appel

hoger beroep ingesteld nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing

incidenteel tussengeschil

voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt

Incidentenregister

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars worden voortdurend geconfronteerd met personen die zo’n instelling schade toebrengen. Bijvoorbeeld mensen die valse salarisstroken of arbeidscontracten overleggen om een hypotheek te kunnen krijgen. Of mensen die valse schadeclaims doen bij een verzekeraar. Daarom nemen dit soort instellingen bepaalde maatregelen. Daartoe zijn ze deels ook verplicht op basis van …

Lees verder

Ingebrekestelling

verklaring van een schuldeiser tegenover zijn schuldenaar waarin de laatste aansprakelijk wordt gesteld voor het uitblijven van nakoming van een tussen beide partijen aangegane verbintenis

Inkeerregeling

Ook: belastingpardon, regeling voor vrijwillige verbetering. Door de Nederlandse belastingdienst gehanteerde amnestieregeling waarbij een belastingplichtige kan voorkomen dat de fiscus een boete oplegt of het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt.