A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Failliet

Een natuurlijk of rechtspersoon die niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

Faillissement

Een gerechtelijk beslag en executie van het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.

Fatale termijn

Een termijn dat per se in acht moet worden genomen op straffe van verlies van recht.

Finale kwijting

Definitieve kwijtschelding van het niet afgeloste deel van de vordering restantschuld inclusief rente en kosten door de schuldeiser onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Financiën. Sinds september 1999 is de FIOD samen met de Economische Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken één dienst, tot 2010 heette de dienst dan ook FIOD-ECD.

Fiscus

De overheidsorganen die met de uitvoering van belastingwetgeving zijn belast.

Formeel recht

Regels die aangeven op welke wijze een proces moet worden gevoerd.

Franchise

Een franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer (de franchisenemer) een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam (de franchisegever) die de franchisenemer het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren.