A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Waarborg

onderpand of iets dat tijdelijk wordt gegeven als zekerheid voor het geval men een verplichting niet kan nakomen

Waarborgfonds saneringskredieten

Het Waarborgfonds saneringskredieten staat borg voor het terugbetalen van een saneringskrediet. Het neemt het financiële risico voor gemeenten uit handen.  

Waarborgsom

Het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris is geregeld. Dit bedrag staat in de koopakte en is meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling voor de koper om er zo zeker van te zijn dat de koop van de woning door zal …

Lees verder

Waarheidsplicht

In een gerechtelijke procedure zijn partijen verplicht de feiten die voor de beslissing van belang zijn volledig en naar waarheid aan te voeren. Dit heet de waarheidsplicht. Deze plicht is neergelegd in artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het artikel is bedoeld om de bewuste leugen uit te bannen.

Wanbetaling

Een wanbetaler is iemand of een bedrijf dat gebruikmaakt van een dienst of product zonder daarvoor te betalen. Wanbetaling komt meestal doordat een debiteur niet kan betalen, maar vaak is er ook sprake van laksheid, of zelfs doelbewust producten of diensten afnemen met de intentie om deze niet te betalen.

Wederpartij

Een wederpartij is de partij in een juridische procedure, van wie je iets te vorderen hebt of waarmee je een geschil hebt.

Wederrechtelijk/onrechtmatig

in strijd met het recht

Wettelijke rente

rente die verschuldigd is als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van geldschulden nadat de termijn van betaling is overschreden

Wettelijke verdeling

de erfopvolging die uit de wet voortvloeit tussen een langstlevende echtgenoot en de kinderen waarbij alle goederen en schulden door de langstlevende echtgenoot worden verkregen en de kinderen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot verkrijgen

Wilsbeschikking

Een document waarin de laatste wensen en voorkeuren zijn opgenomen. Dit kan worden opgesteld naast een testament maar kan ook wanneer er geen testament is. Hierin kan worden aangeven hoe de uitvaart moet worden geregeld en de verdeling van bepaalde bezittingen na het overlijden zal plaatsvinden.