Studiepunten

Voorafgaande aan de studiedagen geeft DCN aan of en zo ja, hoeveel studiepunten aan de studiedag zijn toegekend. Om de studiepunten te kunnen laten bijschrijven is het voor belanghebbende noodzakelijk om voor aanvang en na afloop van een studiedag persoonlijk in de daarvoor bestemde ruimte in de presentielijst, een handtekening te plaatsen.

KBvG PE-punten worden verkregen en geregistreerd uitsluitend en geheel conform de door deze organisatie gestelde werkwijze.

Ter verkrijging van studiepunten wordt het programma van de studiedag ook aan andere brancheorganisaties voorgelegd. Enkele voorbeelden daarvan zijn BPBI, NBPB, VeWeVe en het bureau WSNP

Omtrent de Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG: lees hier verder.

Voor wat betreft de kwaliteitseisen bewindvoerders, curatoren en mentoren treft u hier informatie aan.

Alle toegekende studiepunten zijn over het algemeen bekend voor aanvang van de inschrijving. Na afloop van een studiedag ontvangt iedere bezoeker die de gehele dag heeft bijgewoond een certificaat.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.