Blogarchief

Cassatie in cassatie gaan

In beroep gaan bij de hoge raad tegen een beslissing van een lagere rechter.

Casseren

Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de hoge raad.

Cessie

Overdracht van rechten.

Civiel recht

Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van veiligheid en justitie.

Codicil

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt.

Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap, of “CV”, is een vennootschap bestaande uit één of meer beherende vennoten en één of meer commanditaire vennoten (ook wel: stille vennoten). De stille vennoot fungeert slechts als geldschieter en heeft geen beheersbevoegdheid. Als er meerdere beherende vennoten zijn, vormen zij onderling een VOF. De CV bezit in tegenstelling tot een BV geen rechtspersoonlijkheid …

Lees verder

Comparitie van partijen

Na de eerste schriftelijke ronde worden de partijen meestal opgeroepen om in persoon te verschijnen bij de rechtbank dat heet comparitie beide partijen mogen dan mondeling aan de rechter uitleggen hoe volgens hun de zaak zit de partijen zijn niet verplicht om voor de rechter te verschijnen ze mogen ook hun standpunt op papier zetten …

Lees verder

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak zie ook absolute competentie.

Conclusie van antwoord

Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.