A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Bankgarantie

Contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen indien deze daarop aanspraak maakt.

Bankroet

Niet in staat zijnde aan de financiele verplichtingen te voldoen, failliet.

Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar rechtstreeks belang bij heeft.

Belasting

Gedwongen bijdrage van burgers en of bedrijven aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt gevorderd.

Belastingdeurwaarder

Een door de overheid aangewezen persoon belast met het invorderen van belastingschulden met gebruikmaking van middelen en mogelijkheden zoals o a omschreven in de Invorderingswet.

Belastingdienst

Ook wel fiscus genoemd. Dit woord komt uit het latijns en betekent mandje mandje voor het ophalen van belastinggeld. Later werd dit de benaming voor het overheidsorgaan dat de heffing en inning van belastingen voor de staat regelt.

Belastingplichtige

Rechtssubject van wie of waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven.

Bemiddeling

Een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen een onafhankelijke deskundige bemiddelaar verleent hulp om partijen tot elkaar te brengen.

Benadeelde partij

Iemand die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden een benadeelde partij kan zich voegen in het strafproces om als slachtoffer schadevergoeding van de dader vorderen.

Beneficiair aanvaarden

Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving het slechts willen aanvaarden van een nalatenschap wanneer het saldo batig is.