A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Lagere overheid

publiekrechtelijke organen die in bepaalde onderverdelingen of gebieden van het rijk reglementerend of beslissend kunnen optreden de bekendste lagere overheden zijn provincies gemeenten en waterschappen

Landsadvocaat

Zelfstandig advocaat die het rijk adviseert of namens het rijk optreedt als raadsman.

Latente belastingschuld

toekomstige belastingschuld welke feitelijk nog niet bestaat of afdwingbaar is maar wel vrijwel zeker in de toekomst door de belastingdienst geind zal worden

Legataris

Een legataris is een persoon of instelling doe een bepaald bedrag of voorwerp uit een erfenis ontvangt.

Legitieme portie

Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen. Zijn er bijvoorbeeld drie erfgenamen, waarvan jij er één zou zijn, dan heb je recht op een derde deel …

Lees verder

Lijdelijk

in het civiele recht is de rechter lijdelijk dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt in het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd

Lijfsdwang

Een dwangmiddel gericht op het dwingen van een schuldenaar tot het voldoen aan een civiel vonnis waarbij de schuldenaar in een huis van bewaring wordt geplaatst totdat hij aan het vonnis heeft voldaan.

Liquidatie

het ontbinden van een onderneming door het stuksgewijs verkopen van de bezittingen

Liquiditeit

de mate waarin een onderneming in staat is om aan de lopende financiele verplichtingen te voldoen

Loonvordering

beslag op het inkomen en op die wijze een werkgever uitkerende instantie opdracht geven een deel van het inkomen van een werknemer uitkeringsgerechtigde in te houden om aldus een belastingschuld van die werknemer uitkeringsgerechtigde te doen betalen