Blogarchief

Pacht

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande ‘hoeve’ door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter.

Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat gevestigd kan worden op goederen die geen registergoederen zijn. Het pandrecht wordt gevestigd als zekerheid voor terugbetaling van een geldvordering.

Pandrecht

beperkt zekerheidsrecht op niet registergoederen of wel het recht dat een schuldeiser heeft om op het onderpand van zijn schuldenaar beslag te leggen of om uit de opbrengst van dat onderpand bij verkoop bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald

Parate executie

het recht om roerende en onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten

Parket

het kantoor van het openbaar ministerie in de hoofdplaats van een rechtbank arrondissementsparket of van een gerechtshof ressortsparket op de arrondissementsparketten werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie op de ressortsparketten werken de advocaten generaal en parketmedewerkers onder leiding van een hoofdadvocaat generaal daarnaast is er in …

Lees verder

Passiva

De bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is, in feite al het geld dat in de onderneming geïnvesteerd is. Het tegenovergestelde begrip van passiva is activa.

Patent

Een patent is het exclusieve recht met een maximale geldigheid van 20 jaar om een product of werkwijze commercieel aan te bieden.

Perceptiekosten

de kosten welke worden gemaakt voor de heffing en invordering van belastingen

Peremptoire termijn

laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend

Persisteren

volharden bij een eis of stelling de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert