Verbeurdverklaring

Verbeurdverklaring is een bijkomende straf als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b Sr. De rechter kan alleen goederen verbeurd verklaren die te maken hebben gehad met het strafbare feit. Als gevolg van de verbeurdverklaring zijn de goederen niet langer gaat de eigendom van de goederen over van de veroordeelde of een derde naar de Staat. De Staat zal de goederen, als nieuwe eigenaar, proberen te verkopen, bijv. via de Dienst Domeinen roerende zaken.