Blogarchief

Cumulatie

In burgerlijk procesrecht samenvoeging van meerdere rechtsvorderingen.

Curandus

Iemand die door de rechtbank niet meer in staat wordt geacht zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen.

Curatele

Handelingsonbekwaam makende maatregel opgelegd door de rechtbank aan iemand die wegens krankzinnigheid verkwisting of zwakheid van vermogens zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen.

Curator

1 persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is onder curatele is gesteld 2 in faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.