Blogarchief

Codicil

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt.

Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap, of “CV”, is een vennootschap bestaande uit één of meer beherende vennoten en één of meer commanditaire vennoten (ook wel: stille vennoten). De stille vennoot fungeert slechts als geldschieter en heeft geen beheersbevoegdheid. Als er meerdere beherende vennoten zijn, vormen zij onderling een VOF. De CV bezit in tegenstelling tot een BV geen rechtspersoonlijkheid …

Lees verder

Comparitie van partijen

Na de eerste schriftelijke ronde worden de partijen meestal opgeroepen om in persoon te verschijnen bij de rechtbank dat heet comparitie beide partijen mogen dan mondeling aan de rechter uitleggen hoe volgens hun de zaak zit de partijen zijn niet verplicht om voor de rechter te verschijnen ze mogen ook hun standpunt op papier zetten …

Lees verder

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak zie ook absolute competentie.

Conclusie van antwoord

Het eerste verweer van de gedaagde tegen hetgeen de eiser stelt in een civiel proces.

Conclusie van repliek

Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld.

Conservatoir beslag

Een beslaglegging die gedaan wordt nog voordat er een vonnis is uitgesproken de bedoeling van het beslag is om voordat een dure procedure wordt gevoerd zekerheid te verkrijgen dat er ook iets te halen is bij de wederpartij.

Contra expertise

Tegenonderzoek door een deskundige.

Coöperatie

De coöperatie (co-op) is een vorm van zelforganisatie van producenten, verbruikers of werknemers, gericht op het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De wet maakt het bestaan van een ‘coöperatieve vennootschap’ (België) of ‘coöperatieve vereniging’ (Nederland) mogelijk.

Courtage

Courtage is een beloning voor een verrichte prestatie, zoals de vergoeding die een makelaar krijgt voor de aan- of verkoop van een huis. De courtage die de makelaar krijgt, ook wel makelaarskosten genoemd, wordt berekend op basis van de verkoopprijs van de woning.