Blogarchief

Openbare registers

door de overheid bijgehouden registers zoals het faillissementsregister en het huwelijksgoederenregister deze zijn door iedereen in te zien

Opposant

procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken verstekvonnis

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag (voorheen: ouderlijke macht) is het gezag dat de meerderjarige ouders over het minderjarige kind mogen en moeten uitoefenen.

Ouderlijk vruchtgenot

Het ouderlijk vruchtgenot geeft ouders recht op het inkomen dat hun kind heeft uit zijn eigen bezit. Dat kan bijvoorbeeld de rente over de spaarrekening of een gegeven geldbedrag zijn. Ouders mogen zelf weten wat ze daarmee doen.

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een boedel (bijvoorbeeld een erfenis of een huwelijksboedel bij scheiding) één rechthebbende een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Bij deze overbedeelde rechthebbende ontstaat van rechtswege een schuld bij de andere rechthebbenden.

Overheidsvordering

een in 2009 geintroduceerde mogelijkheid om belastingschulden te innen het is een vereenvoudigd elektronisch derdenbeslag op de tegoeden van een betaalrekening die een belastingbetaler bij een bank heeft en zelfs op de kredietruimte het beslag heeft geen betrekking op spaarrekeningen of tegoeden op creditcards en wordt niet uitgevoerd wanneer betrokkene in de schuldsanering zit of …

Lees verder