A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Bodem

Het perceel of gedeelte van een perceel land dat bij de belastingschuldige gebruik is en waarover deze onafhankelijk van anderen de beschikking heeft.

Bodembeslag

Het beslag dat de Belastingdienst legt op bodemzaken van de belastingschuldige. Bodembeslag is de uitvoering van het bodemrecht dat de Belastingdienst heeft. Dit is het recht om zich met voorrang op andere preferente crediteuren te verhalen op de roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden (bodemzaken).

Bodemprocedure

Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.

Boedel

Alle bezittingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Boedelkrediet

Krediet in geval van faillissement of surseance van betaling nog uitgaven moeten worden gedaan door de curator of bewindvoerder.

Borg

Persoon die zich voor een ander voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt aansprakelijk stelt.

Borgtocht

Overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt aan een verplichting van de schuldenaar te voldoen indien deze niet zelf daaraan voldoet.