Blogarchief

Verrekening

Verrekening is een bijzondere wijze van tenietgaan van verbintenissen. Een schuldenaar mag zijn schuld verrekenen als hij van de wederpartij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld.

Verschoningsrecht

het recht dat een getuige op grond van zijn familierelatie met de verdachte of op grond van zijn beroep heeft om vragen van de rechter onbeantwoord te laten een getuige mag zich ook verschonen van het geven van een antwoord als hij zichzelf daardoor zou belasten

Verstekvonnis

Een vonnis gewezen in een procedure waarbij de gedaagde geheel niet in het geding is verschenen (verstekprocedure). Als de vordering van de eiser niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, dan wordt de vordering “bij verstek” toegewezen.

Versterf

Hoe een nalatenschap wordt verdeeld als er geen testament is gemaakt. Bij versterf is iemand erfgenaam door een familierelatie met de overleden persoon.  

Vervaldag

de in de overeenkomst overeengekomen of in aan belastingaanslag aangegeven datum waarop de debiteur de vordering uiterlijk moet hebben betaald

Verweer

brief waarin de juistheid van de vordering wordt ontkend

Verweerder

de tegenpartij van de eiser

Verzet

bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek afwezigheid veroordeeld is

VeWeVe

Vereniging Wettelijk Vertegenwoordigers. Per 01 januari 2021 met BPBI gefuseerd in Horus.

Vlottende activa

activa die reeds in liquide vorm als kas of banktegoeden aanwezig zijn dan wel op korte termijn binnen een jaar hierin zijn om te zetten