Blogarchief

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het …

Lees verder

Volmacht

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren. Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden.

Vonnis

een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding

Voogdij

Voogdij is gezag over een minderjarig kind dat iemand anders dan de ouders uitoefent. Ouders kunnen u bij testament aanwijzen als voogd. Of in het gezagsregister laten registreren dat u na hun overlijden het gezag over hun kind krijgt. Ook een rechter kan u als voogd aanwijzen Een voogd moet minimaal 18 jaar zijn en …

Lees verder

Voorlopige voorziening

een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken die gezien kan worden als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is bijvoorbeeld de voorlopige regeling bij wie de kinderen verblijven tijdens de behandeling van de echtscheidingsprocedure

VOW

Wanneer iemand verhuist zonder zijn/haar nieuwe woon- of verblijfplaats bekend te maken (meestal gebeurt dit in verband met privéomstandigheden zoals schulden) wordt deze na een bepaalde periode uitgeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen) en geregistreerd als VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen)

Vrijwaren

Een persoon ergens voor behoeden of tegen beschermen. Vrijwaring kan te maken hebben met de aansprakelijkheid van iemand. Iemand die is gevrijwaard, hoeft geen schadevergoeding te betalen, ook al is hij aansprakelijk.

Vrijwaring

van een ander diens verplichtingen overnemen

Vruchtgebruik

het recht om iemand anders goederen te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken alsof men zelf eigenaar daarvan was mits zorgende dat het goed zelf in stand blijft

VVDI

De VVDI (Vakvereniging Voor Deurwaarders en Invorderaars) is een organisatie voor deurwaarders en invorderaars die in loondienst zijn bij de Belastingdienst. Voorheen bekend onder naam AVB (Algemene Vereniging van Belastingdingdeurwaarders) daarvoor onder de naam VDR (Vereniging Deurwaarders Rijksbelastingdienst)