Boete via scanauto vaak onterecht

Scanauto’s van parkeerbeheer, die in steeds meer gemeenten met camera’s op het dak rondrijden om te controleren of er is betaald voor parkeren, schrijven nog wel eens onterecht automatisch een boete uit. Dit blijkt uit het aantal ingewilligde bezwaarschriften die de NOS heeft opgevraagd bij de vier grote steden. Bezwaar maken loont, met name in de steden Utrecht en Rotterdam. Lees hier verder.

FIOD doorzoekt woningen in zaak faillissementsfraude en witwassen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft donderdag 07 januari drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. De dienst heeft drie verdachten op de korrel die vermoedelijk 600.000 euro hebben onttrokken aan inmiddels failliete boedels. De schulden binnen de faillissementen zijn opgelopen tot ruim 5 miljoen euro. Lees hier verder.

Motor zorgt voor korting op uitkering

Na gekregen levensmiddelen en een lening voor het betalen van een deurwaardersnota, zorgt nu ook een motor ervoor dat iemand is gekort op zijn bijstandsuitkering. De gemeente Tilburg ontdekte dat een ontvanger van een bijstandsuitkering een Harley Davidson in zijn bezit had. Daarvan was door de eigenaar geen melding gemaakt. Lees hier verder.

Besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2020, tot aanwijzing van beslagleggende partijen waarop artikel XXIIIC van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet van toepassing is

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) is per 1 januari 2021 in werking getreden. Implementatie van die wet vraagt om een complexe ICT-matige aanpassing. Daarom hebben verschillende partijen aangegeven niet tijdig de wet volledig te kunnen uitvoeren. Om deze partijen iets meer tijd voor de implementatie te geven, is in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht houdt in dat bij ministerieel besluit aan te wijzen partijen tot uiterlijk 1 juli 2021 de mogelijkheid wordt geboden, na een gemotiveerde verzoek daartoe, om de beslagvrije voet vast te stellen op basis van artikel 475d van het Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zoals dit gold voor inwerkingtreding van de WvBVV. Een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben aangegeven van het overgangsrecht gebruik te willen maken. Lees hier verder.

Geen beslag op zorgbonus door Belastingdienst

Zorgmedewerkers die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto. De Belastingdienst heeft inmiddels het standpunt ingenomen geen beslag te leggen op de zorgbonus. Dit staat in een wijziging van de Leidraad invordering 2008 (de beleidsregels van de Belastingdienst). Deze wijziging is op 30 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees hier verder.

Schuldhulpverleners waarschuwen voor sterke toename problematische schulden bij ZZP-ers

Volgens de Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) lopen betalingsachterstanden bij ZZP-ers en MKB-ers op dit moment zodanig snel op, dat tienduizenden in de schuldhulpverlening dreigen te belanden. Bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) ziet men de problemen met name ontstaan bij de entertainment en de horecabranche. Lees hier  en ook hier verder. Vanaf dit jaar gaat de Belastingdienst akkoord met een schuldregeling wanneer de hulpvrager ondernemer is en dat ook wil blijven. Steeds meer mensen verdienen hun inkomen met een eigen bedrijf, daarom heeft de Belastingdienst haar beleid veranderd. Lees hier verder.  Ondanks de lockdown is Nederland duizenden bedrijven rijker. Lees hier verder.

Dozijn gemeenten onder curatele

Met de gemeente Grave erbij, staan inmiddels 12 gemeenten op dit moment onder curatele of financieel toezicht. Gemeenten die onder toezicht staan, mogen geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan. De provincie houdt hun financiën in de gaten. Lees hier verder.                                                                                                                          Heeft een gemeente over lange tijd grote financiële tekorten op de begroting? Dan kan die gemeente om extra geld uit het gemeentefonds vragen. De gemeente levert haar financiële zelfstandigheid voor een deel in en krijgt een zogenoemde Artikel 12-status. Lees hier verder.

Preventie, ‘schone lei’ en vangnet bij betalingsproblemen

Verzekeraars komen met een uitgebreid pakket aan maatregelen om klanten die in de nasleep van de coronacrisis in financiële problemen komen, nog beter bij te staan. Zo kunnen klanten die een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, zich daarna met een ‘schone lei’ weer verzekeren. Tijdens de schuldsanering is er voor hen een betaalbare vangnetverzekering die de belangrijkste risico’s afdekt. Lees hier verder.

Geen deurwaarder, geen kosten

De Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente Haarlem in het gelijk gesteld in een zaak tegen een uitkeringsgerechtigde. De man was een boete opgelegd omdat hij geen of onvolledige inlichtingen had verstrekt over een bijschrijving van 360 euro (zijnde een lening van een kennis) op zijn rekening. Met het genoemde bedrag werd een deurwaarder betaald. Al eerder was aan dezelfde persoon een boete opgelegd vanwege een eerdere overtreding bestaande uit eenzelfde gedraging. Dit woog mee bij de beslissing ven de Centrale Raad van Beroep: ”Uitgaande van normale verwijtbaarheid, van recidive en de overige omstandigheden heeft het college de boete op juiste wijze vastgesteld en is de aan appellant opgelegde boete evenredig”. Lees hier verder. Ook in deze casus geldt: een tijdige betaling dan wel een op tijd getroffen en nagekomen regeling had de kosten van een deurwaarder voorkomen.

Bijna vijftig deurwaarders van kantoor GGN voor maand geschorst

Deurwaarders van kantoor GGN hebben een massale schorsing opgelegd gekregen vanwege tekorten op de rekening waar geïncasseerd geld op binnenkwam. “Gerommel” met een zogenaamde derdengeldenrekening geldt als een ernstig vergrijp , ook binnen de advocatuur en bij een notaris. Lees hier verder.