Boetes gespreid betalen

Stop_politieHoge verkeersboetes van 225 euro of meer, kunnen vanaf 01 juli 2015 in termijnen worden betaald. Bij de schuldenaren die wel willen, maar niet in een keer kunnen betalen, wordt zo voorkomen dat men te maken krijgt met extra kosten, het bezoek van een deurwaarder of zelfs een gijzeling. Dit laatste staat overigens al ter discussie, er zijn inmiddels rechters die verzoeken tot gijzeling op grond van openstaande boetes naast zich neer leggen. Naar schatting komen jaarlijks 375.000 personen voor de nieuwe regeling in aanmerking.

Deurwaarderskantoor sluit z’n deuren

gesloten_deurGerechtsdeurwaarder Wim Hoeve stopt ermee. Na een schorsing van 6 maanden (opgelegd door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) vanwege liquiditeitsproblemen, ziet hij geen perspectief op een doorstart. Zijn besluit wordt mede ingegeven door het feit dat, volgens hem, er meer maatregelen op de beroepsgroep afkomen welke gaan zorgen voor een verdere omzetdaling. Hoeve is bijna 25 jaar gerechtsdeurwaarder geweest, hij is wel van plan om zijn online veilingactiviteiten waarmee hij 13 jaar geleden is begonnen, verder voort te zetten.

Consumentenbond begint met meldpunt incassoklachten

ZakkenklopperijAangezien de Consumentenbond al jaren veel klachten ontvangt over incasso’s, begint deze organisatie een klachtenmeldpunt. Men wil een nog beter inzicht krijgen in deze problematiek en zo nodig de incassobranche en de politiek hierop aanspreken.Volgens de bond staan de incassokosten vaak niet in verhouding tot de openstaande schuld, komt er intimiderend gedrag voor van schuldeisers en is de menselijke maat bij het incasseren van de schuld volledig zoek.Ook het gegeven dat bedrijven en incassobureaus soms flink verdienen aan de schulden van mensen, is niet meer van deze tijd.Kritiek op de incassobranche is niet nieuw, de roep om het kaf van het koren te scheiden door middel van een certificering, wordt echter steeds luider.

Vereenvoudiging berekening beslagvrije voet

tweede_kamerEr wordt al geruime tijd gesproken over een vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, een aanpassing van de huidige werkwijze lijkt nu toch wel aanstaande. Zo mag worden opgemaakt uit de Kamerbrief voortgang vereenvoudiging beslagvrije voet. De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) hadden in een eerdere termijn al bezwaren kenbaar gemaakt tegen de huidige wijze van berekenen. Op de DCN studie- en actualiteitendag 2015, op 07 oktober a.s., zal de aanpassing van de berekening van de beslagvrije voet zeker aan de orde komen.

Wijziging aanhef dwangbevelen

Aanhef dwangbevelHet ministerie van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat met ingang van 01 juli 2015 de verplichte aanhef van dwangbevelen, grossen e.d. wijzigen van in “In naam der Koning” in “In naam van de Koning”. Een en ander volgt uit de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 (Staatsblad 2014 nr. 540) In ARTIKEL XXVI is opgenomen dat art. 430 lid 2 Rv zal worden gewijzigd, <In naam des Konings> wordt vervangen door: In naam van de Koning. Deze verzamelwet trad nog niet eerder in werking. In de toelichting bij het Besluit van 15 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie (Staatsblad 2014 nr. 541) wordt aangegeven dat onder meer deze bepaling op een later moment in werking zal treden.

Toename hypotheekproblemen

BKRTen opzichte van 2014 is het aantal mensen dat grote moeite heeft de hypotheekverplichtingen na te komen, dit jaar met 12.000 toegenomen naar een totaal van 113.000. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het gaat vooral om mensen die werkloos zijn geworden of een echtscheiding achter de rug hebben. Zij komen vaak in financiële problemen en kunnen de hypotheek niet meer betalen. In het geval er vier maanden niet wordt betaald, volgt een registratie bij het BKR.

Politiebegeleiding problematisch

Assistentie_politieIn ons land is het momenteel rustig omtrent het door politieagenten begeleiden van deurwaarders tijdens het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De ideeën van het ministerie van Veiligheid en Justitie om hierin verandering aan te brengen, zijn door deurwaarders zeker niet met gejuich ontvangen. Sterker nog, men wijst deze collectief af. Bij onze zuiderburen klagen deurwaarders in toenemende mate over het uitblijven van assistentie indien een verzoek hiertoe wordt ingediend. De lokale politie is daar bij wet verplicht bijstand te verlenen aan deurwaarders als daartoe een verzoek wordt ingediend. Het in België begeleiden van deurwaarders door agenten maakt inmiddels deel uit van een kerntakendiscussie.

Deurwaarder: een geliefd beroep

Hoe sommige mensen aankijken tegen het beroep deurwaarder, werd opvallend gepubliceerd in de Groninger krant. Onder de noemer Het verschijnsel “Deurwaarders” werd het vak “nader bekeken” en voorzien van “deskundig commentaar uit eigen ervaringen”.

Pand advocatenkantoor te koop?

Advertentie_executieDat kon vorige week worden opgemaakt uit een advertentie, geplaatst door een deurwaarder in een krant, waarin werd aangekondigd dat het pand Hereweg 93 in Groningen zou worden verkocht. In het genoemd pand is echter Trip advocaten en notarissen gevestigd en men was zich daar niet bewust van openstaande schulden. Dat klopte ook wel, het juiste pand dat zou worden verkocht was n.l. huisnummer 92. Het gemaakte foutje betrof overigens uitsluitend de advertentie, in de overige handelingen was wel het juiste pand vermeld. Na correctie van het typefoutje gingen zowel de advocaten, notarissen en de betreffende deurwaarder over tot de orde van de dag.

Uitkering en schulden? Dan moeilijker aan een baan.

EHBS_De werkloosheid is de afgelopen maand gedaald van 7,2 procent naar 7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Zo meldt het Centraal Bureau voor der Statistiek (CBS). Vooral jongeren zijn aan het werk gekomen, de problemen zitten nu hoofdzakelijk bij de oudere werklozen. Daar loopt de langdurig werkloosheid op. Voor werklozen met een uitkering die tevens een schuldenlast hebben, is het overigens wel moeilijker geworden om aan een baan te komen. Het UWV liet hier een onderzoek naar uitvoeren, daaruit bleek dat ongeveer 10 procent van de 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden van het UWV te maken heeft met enigerlei vorm van schulden. Werkgevers zijn terughoudend met het in dienst nemen van deze mensen, men krijgt b.v. te maken met administratieve lasten op het moment dat er door een deurwaarder beslag wordt gelegd op het inkomen van deze werknemer. Verder blijkt dat schulden en de problemen die daardoor ontstaan er een verhoogd risico is op verzuim en dat deze werknemers een verminderde productiviteit hebben.