Nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening actueel

gelddominoDe eerder via deze site aangekondigde nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening is vanaf 1 juli jl. van toepassing. Door deze wet moeten de lokale overheden beleidsplannen opstellen voor betere hulp. Gemeenten zijn vanaf 1 juli ook verplicht om binnen vier weken in actie te komen als mensen met financiële problemen zich melden. In dringende situaties zoals een dreigende huisuitzetting of afsluiting van energietoevoer, mogen gemeenten mensen maar drie dagen laten wachten.

Verantwoordelijk staatssecretaris de Krom verwacht overigens wel van mensen welke zich in een moeilijke financiële fase in hun leven bevinden, dat ze de het uitgavenpatroon aanpassen aan de mogelijkheden. De overheid kan nooit de verantwoordelijkheid voor het oplossen van dergelijke problemen wegnemen, maar wel helpen en ondersteunen.

Mensen met betalingsproblemen wachten vaak te lang met het vragen van hulp en zien de omstandigheden te laat onder ogen.

Volgens de NVVK is het slagingspercentage van de gemeentelijke schuldhulpverlening in 2011 gestegen van  38 naar 44 procent. Een goed bericht in tijden dat er steeds meer mensen in financiële problemen komen en het aantal mensen dat een beroep gaat doen op deze vorm van hulp verder zal gaan toenemen.

Tijdens de DCN studiedag op 10 oktober a.s. zal deze problematiek centraal staan en als een rode draad door het programma lopen.

Toename betalingsachterstanden: meer werk voor gerechtsdeurwaarders?

Aflossing_hypotheekDe Nederlandse Bank (DNB) roept bezitters van huizen op over te gaan tot (extra) aflossing van de hypotheek. Door daling van de huizenprijzen, structurele verhoging van ziekte- en energiekosten in combinatie met wellicht lagere pensioenuitkeringen in de toekomst, kan men financieel in grote problemen komen. In het geval nu niets wordt gedaan, zal dat mensen later flink kunnen opbreken.

Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel constateert vervolgens dat het aantal mensen met een betalingsachterstand blijft toenemen.

Maar liefst 700.000 mensen hebben grote moeite om een lening af te lossen, een half jaar geleden stonden er 666.000 mensen met een dergelijk probleem geregistreerd. Dit alles blijkt uit de kredietbarometer van het BKR, een halfjaarlijkse publicatie over openstaande schulden.

Op dit moment hebben zo’n negen miljoen Nederlanders een lening. Dat kan zijn een persoonlijke lening, financiering van een auto of diverse vormen van kredieten. Van die negen miljoen heeft 7,7 procent moeite met het betalen van de rente en aflossing.

Dit toenemende probleem, hoe hiermee kan en moet worden omgegaan in combinatie met hieraan soms verbonden invorderingswerkzaamheden bij het uitblijven van betalingen, is een van de onderwerpen tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober a.s.

Vanuit de BKR wordt er die dag ook een inleiding gegeven.

Normbedragen per 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 zijn de normen voor het berekenen van de Beslagvrije voet en kwijtschelding aangepast. Een overzicht van deze normen vindt u hier

Normbedragen Beslagvrije voet
Normbedragen Kwijtschelding

Fiscus loopt miljarden mis door nieuwe werkwijze

BelastingdienstVolgens medewerkers van de belastingdienst loopt de Nederlandse schatkist al enkele jaren miljarden euro’s mis door gemiste belastinginkomsten door de nieuwe manier van Horizontaal Toezicht welke sinds 2008 bij ondernemingen is ingevoerd. Dit  Horizontaal Toezicht , is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige. In plaats van de controle van de belastingaangifte achteraf, richt horizontaal toezicht zich op de controle van de fiscale processen voorafgaand aan de uiteindelijke aangifte.

Dit gaat ervan uit dat de fiscus en de belastingbetaler een relatie van wederzijds vertrouwen aangaan. Vertrouwen is het uitgangspunt naast basiswaarden als transparantie, gelijkwaardigheid en erkenning van wederzijdse belangen. Dan is controle achteraf in principe niet meer nodig. Horizontaal toezicht heeft de potentie om de administratieve lastendruk van bedrijven fors te verminderen. Bovendien betekent het niet alleen een verschuiving maar ook een vermindering van toezichtsactiviteiten door de Belastingdienst, en dus een besparing voor de overheid.
Het is een feit dat belastingambtenaren achteraf nauwelijks meer de boeken van bedrijven mogen controleren. Over de nieuwe vorm van toezicht heerst onvrede. Daarbij gaat het de belastingambtenaren vooral over de wijze waarop ze van de dienst ondernemingen moeten controleren. Veel belastingambtenaren vinden op grond van hun jarenlange ervaring dat belastingheffing niet op vertrouwen gebaseerd kan zijn.
Volgens de kritische ambtenaren is de nieuwe toezichtmethode een verkapte bezuinigingsmaatregel. De Belastingdienst moet vierhonderd miljoen euro besparen, wat vijfduizend tot zesduizend van de dertigduizend banen zou kosten.De dienst zelf wijst erop dat nu nog maar een klein deel van de bedrijven onder horizontaal toezicht valt. De staatssecretaris verwees in zijn reactie op deze berichten naar het onderzoeksrapport van de commissie Stevens. Daaruit zou blijken of horizontaal toezicht effectief en efficiënt is.
De conclusies in het rapport zijn echter teleurstellend. Na anderhalf jaar onderzoek concludeert de commissie dat het “op basis van de verstrekte informatie geen antwoord kan geven op de vraag of het gevoerde beleid effectief en efficiënt is” (p. 83). De commissie heeft geen idee wat het effect van horizontaal toezicht op de belastingopbrengst is. Noch kan zij iets zeggen over de effecten op het aangiftegedrag, het betaalgedrag, het gebruik van belastingbesparende constructies, et cetera. Ook kan de commissie niet zeggen of er capaciteit is vrijgevallen bij de Belastingdienst door de nieuwe werkwijze.
Op de omvang van de gederfde inkomsten zou geen enkel zicht zijn.

Nepsites sarren Belastingdienst

belastingtelefoonDe Belastingdienst waarschuwt voor internetsites die adverteren met betaalde telefoonnummers om te worden doorverbonden met de Belastingtelefoon. Wie direct met de Belastingtelefoon belt, hoeft niets te betalen. Van de sites is er één die sterk lijkt op de echte site van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft het bedrijf dat erachter zit inmiddels gevraagd de site uit de lucht te halen. In het geval hieraan niet wordt voldaan, zullen maatregelen volgen.

Loonsverhoging voor gemeentelijke belastingdeurwaarders

caoDeurwaarders en invorderingsambtenaren, in dienst bij een gemeente, ontvangen evenals alle andere gemeenteambtenaren een loonsverhoging. De nieuwe cao welke met terugwerkende kracht geldig is van 1 juni 2011 t/m december 2012 voorziet o.a. in een loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2012, een loonsverhoging van 1 procent per 1 april 2012 alsmede een eenmalige uitkering van (afhankelijk van de salarisschaal)  200 of  400 euro bruto. De te ontvangen bedragen worden in augustus uitbetaald. Verder is in de cao afgesproken dat de periode van begeleiding van werk naar werk wordt verlengd van 7 naar 24 maanden.

Boventallige medewerkers  die binnen twee jaar geen nieuwe baan vinden, krijgen maatwerk op basis van advies van een loopbaanbegeleider. Tevens beloven gemeenten het aantal externen terug te dringen en wordt een plan van aanpak gemaakt om interne bureaucratie te verminderen. Vanaf januari 2013 worden gemeenteambtenaren niet meer aangenomen voor een specifieke functie maar worden aangenomen in algemene dienst. De bedoeling hiervan is dat medewerkers flexibel  ingezet kunnen worden binnen de gemeentelijke organisatie. Naar de mening van de DCN zal dit bij het in dienst nemen van een belastingdeurwaarder niet eenvoudig zijn.
Vroeger was een belastingdeurwaarder ook nog wel eens tevens de marktmeester. De kwaliteit van het invorderen liet toen vaak te wensen over en dergelijke combinaties zijn niet meer van deze tijd. Een aanstelling van een belastingdeurwaarder in die specifieke functie zal dan ook nodig zijn en blijven, waarbij uitbreiding van het takenpakket met aan deze functie gelinieerde werkzaamheden soms wel mogelijk zal zijn.Voor reeds aangestelde ambtenaren geldt overigens ook dat ze per 01 januari 2013 in algemene dienst worden aangesteld en dit is toch wel een addertje onder het gras. Het geeft de werkgever aanzienlijk meer ruimte om met werknemers te gaan schuiven en deze aanvulling in de nieuwe cao zal dan ook niet door iedereen met gejuich worden ontvangen.
Van de zijde van de deurwaardersvakbond is en wordt overigens niets vernomen over deze cao en de inbreng bij de totstandkoming zal zo goed als zeker minimaal tot nihil zijn geweest.
Een gemiste kans aangezien bij de aanstelling van een gemeentelijke belastingdeurwaarder in algemene dienst (nieuwe situatie per 1/1-’13) kanttekeningen geplaatst hadden kunnen en moeten worden.

 

Duits drama bij huisuitzetting

Het is voor deurwaarders geen uitzondering, agressie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Tijdens de eerstvolgende studiedag van de DCN op 10 oktober 2012 is het zelfs een van de onderwerpen welke aan de orde komen. In het Duitse Karlsruhe  ging het op 4 juli jl. echter helemaal mis tijdens een huisuitzetting. De uitvoerende deurwaarder liet een appartement door een slotenmaker openmaken, dit in aanwezigheid van o.a. de huurster en de nieuwe eigenaar. Een man in de woning, de vriend van de huurster, nam het gezelschap in gijzeling.

Daarna ging het verschrikkelijk mis, want de man schoot 4 personen dood en bracht vervolgens zichzelf om het leven. Tot grote schrik en droefenis bevond de deurwaarder zich ook onder de slachtoffers. Slechts een begeleidend ambtenaar wist na een worsteling aan het bloedbad te ontkomen.

Agressie is voor deurwaarders in geen enkele zaak te voorkomen. Een voorval als dit is gelukkig zeer zeldzaam maar bewijst maar eens  dat voorzichtigheid geboden is en bij gerede twijfel over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, terughoudend moet worden opgetreden en de eigen veiligheid en die van assisterende personen de hoogste prioriteit heeft.

Hondenbelasting

hondVoor hondenbezitters gloort er misschien een sprankje licht inzake de aanslag hondenbelasting. De Duitse advocaat Elmar Vitt blijkt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te hebben gevraagd de hondenbelasting af te schaffen. Dit zou overigens niet in alle landen veel te weeg brengen want in b.v. Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje is hondenbelasting ook niet (meer) aan de orde.

In ons land wordt niet door alle gemeenten Hondenbelasting geheven. Voor hondenliefhebbers is de Veluwse gemeente Putten (23.000 inwoners) zo’n positief voorbeeld.

Daar kende men vroeger deze belasting wel, maar liet men die vervolgens vervallen voor één hond per gezin.

Vanaf 2007 wordt er in het geheel geen hondenbelasting meer geheven, ook al zijn er twee of meer honden in het bezit !!

Gemeentelijke belastingdeurwaarders worden tijdens het incasseren van openstaande bedragen vaak geconfronteerd met de vraag waarom voor de hond wel en een kat niet betaald hoeft te worden. Ook bezitters van paarden betalen geen belasting en kijken niet om naar hetgeen hun viervoeter laat vallen op paden en wegen.

Wordt de hondenbezitter onrecht aangedaan ? Misschien wel, maar in ons land is het dus om te beginnen niet overal op dezelfde wijze geregeld. Het is n.l. zelfs geen uitzondering dat bij een tweede of derde hond het tarief dat voor een hond in rekening wordt gebracht, wordt verdubbeld.

Veelal onder de noemer dat hondenpoep overlast en irritatie oplevert, in de praktijk is deze belasting echter een fraaie extra bron van inkomsten.

In het geval de eerder genoemde Elmar Vitt in het gelijk wordt gesteld, moet toch nog maar eens worden afgewacht hoe zich dat gaat vertalen naar de Nederlandse belastingwetgeving.

Bij een positieve uitspraak voor advocaat Vitt wordt het wellicht een uitdaging voor een Nederlandse collega, want ook in die groep zullen er ongetwijfeld enthousiaste hondenliefhebbers zijn te vinden.

Meeste faillissementen in Gelderland

faillietGerechts- en belastingdeurwaarders zullen het inmiddels hebben gemerkt: het aantal faillissementen in ons land is in het tweede kwartaal van dit jaar flink opgelopen.
Maar liefst 2009 bedrijven gingen over de kop en dat is 25 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
De provincies Groningen en Drenthe zijn een positieve uitzondering, daar vielen minder bedrijven om. In Friesland werd echter een toename van 45% geregistreerd en in Gelderland maar liefst 72%
Het CBS verklaarde dat Nederland uit de recessie is, drie dagen later waarschuwden economen van ING in hun vooruitzichten voor een nieuwe recessie, een triple dip.

Aanhoudende overheidsbezuinigingen, verdere lastenverzwaringen, een zwakke woningmarkt en onzekerheden over het Kunduz-akkoord zullen samen met de komende verkiezingen op 12 september de particuliere consumpties in het bijzonder negatief beïnvloeden.
Het enigszins opveren uit de huidige recessie zoals nu aangegeven door het CBS geeft geen zekerhied voor de toekomst. De krachten achter de economische groei kunnen niet als solide worden gezien en de cijfers over het tweede kwartaal 2012 zijn weinig hoopgevend.
Al met al geen goede vooruitzichten voor zakelijk Nederland.

 

Fiscus betaalt mee!

coinsDe crisis zorgt ervoor dat Nederlanders flink aan het banksparen zijn geslagen. Banksparen is sinds 2008 mogelijk, hierbij wordt een bedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank gestort. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en alleen voor bepaalde doelen op te nemen. De spaarder krijgt een belastingvoordeel als deze het spaarbedrag benut voor bijvoorbeeld een hypotheek, ontslagvergoeding, pensioenopbouw of een uitvaartverzekering.

In het Kunduz-akkoord is overigens afgesproken dat het banksparen voor een hypotheek vanaf  01 januari 2013 niet meer mogelijk is. Het populaire spaarloon werd per 01 januari 2012 al afgeschaft.
De bankspaarinteresse  is vooral ingegeven door de onzekerheid over de toekomst. Consumenten willen inmiddels ook af van hun beleggingsverzekeringen en stappen over naar een veiliger en begrijpelijker bankspaarvariant, zo is gebleken. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat Nederlanders vorig jaar in totaal voor maar liefst 360 miljard hebben gespaard. Dat is een recordbedrag. Door de onzekere tijden zijn mensen voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld. De bestedingen nemen dus af, maar dat raakt dan wel onze economie.