Eerste Geldloket van ons land in Amersfoort

Stadsring51Het eerste Geldloket in Nederland staat sinds kort in Amersfoort en werd geopend door Prinses Maxima en demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager. Het Geldloket is er nadrukkelijk niet om voor iemand een hypotheek te regelen of een uitkeringsaanvraag te doen. Het loket is in het leven geroepen om mensen financieel wegwijs te maken in de steeds complexere maatschappij. Met name bij b.v. huwelijk, scheiding en ontslag hebben mensen vragen waar zonder hulp geen goed antwoord op kan worden gevonden. Een bezoek aan het loket, een eenjarige proef, is altijd gratis. Het Geldloket is ondergebracht bij Schuldhulpinstantie “Stadsring 51”.

De werkloosheid in ons land loopt zorgwekkend snel op. De crisis begint de Nederlandse werknemer nu echt hard te raken. In april raakten maar liefst 24.000 mensen hun baan kwijt en kwam de teller van het totaal aantal werklozen op 489.000 te staan. Naar verwachting groeit dit tot ruim boven een half miljoen aan het eind van 2012.
Nederland scoort met een werkloosheid van 6,2 procent voor Europese begrippen nog laag. Toch is dit wel het hoogste peil sinds zes jaar.
De stijgende werkloosheid brengt grote gevaren met zich mee voor de economie. Verder kan het ook leiden tot een toename van gedwongen verkopen op de huizenmarkt. En dat alles op een moment dat de huizenverkoop al in het slop zit en de prijzen sterk onder druk staan.
Dat niet iedere Nederlander goed kan omgaan met zijn financiële mogelijkheden is bekend.
Het is niet meer zo dat alleen de onderkant van de samenleving met schulden kampt. Ook middeninkomens melden zich bij de schuldhulpverlening.
Inmiddels staat de helft van de Nederlanders aan het einde van de maand rood of komen ze geld tekort. Daaronder toch ook veel mensen die eerder in die maand wel nieuwe kleding hebben gekocht of zijn uitgegaan. Dat laatste constateert Wijzer in Geldzaken, een club waarin veertig organisaties samenwerken en die wil bereiken dat Nederlanders bewuster worden van hun budget, de financiële mogelijkheden maar ook onmogelijkheden.
Met het gebruik van een huishoudboekje (in de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw een heel normaal iets) hoopt Wijzer in Geldzaken mensen bewust te maken van hun uitgavengedrag.
Belasting- en gerechtsdeurwaarders zullen ook in toenemende mate rekening moeten houden met de gevolgen van de crisis. Koud invorderen is, voor zover het al zou lukken, niet meer van deze tijd. Daar waar de problemen van schuldenaren echt groot zijn, is een goede samenwerking met schuldhulpverlening vaak nog de enige mogelijkheid om uiteindelijk met een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

 

Pensioen belastingdeurwaarders op de tocht

abpVeel belastingdeurwaarders zijn in dienst bij de overheid, met name de Belastingdienst en gemeenten. Het pensioenfonds voor deze groep is (zoals overigens voor alle ambtenaren) het ABP. De forse daling van de lange rente sinds begin mei zorgt voor flink wat somberheid bij dit grootste pensioenfonds van ons land. Het ABP had op 30 april 2012 een recordbedrag van € 260 miljard euro in kas. Hier tegenover stonden echter verplichtingen van maar liefst € 275 miljard.

Het ABP kondigde begin dit jaar een korting van 0,5% aan op de pensioenen van gepensioneerden en werknemers die mogelijk ingaat op 1 april 2013. Mocht dit voor een herstel van de financiële postitie nodig zijn, volgt mogelijk nog een tweede verlaging.

Volgens een fiscalist van Ernst & Young zal het belasten van de reiskostenvergoeding leiden tot een chaos. Administratief zal deze maatregel bijna niet zijn uit te voeren. Om deze reden verdween in 2003 een vergelijkbaar voorstel in de prullenbak. Dat de werknemer bij het invoeren van deze maatregel veel geld zal inleveren, staat overigens wel vast. Ook veel belastingdeurwaarders maken gebruik van de eigen auto of een lease-auto tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook daar is onrust te bespeuren over het voorstel de vergoeding woon- en werkverkeer te gaan belasten. Alle aanleiding voor de deurwaardersvakbond om van zich te laten horen, een duidelijk standpunt in te nemen en met voorstellen te komen in het belang van de belastingdeurwaarders. Tot op heden is er echter vanuit die hoek nog helemaal niets vernomen.

Consument heeft geen vertrouwen in de economie

crisisNa een korte opleving in de maand april, is de Nederlander het vertrouwen in de economie weer helemaal kwijt geraakt. Duurzame aankopen blijven uit, mede door de aangekondigde maatregelen in het Kunduz-akkoord. Daar waar mogelijk, wordt er gespaard en geen geld uitgegeven.
Ook de verslechterde vooruitzichten voor wat betreft het salaris en de pensioenen zijn een goede voedingsbodem voor een negatief gevoel van de Nederlandse consument.

 

In Europa is de eurocrisis ook weer terug van weggeweest. De slechte economie kostte de Franse president Sarkozy begin mei de kop. Het begrotingstekort bedroeg  in 2011 5,2%. Duitsland kende in 2011 een begrotingstekort van slechts 1%,  in Italië was dat 3,9%   Portugal 4,2% en ons  land “scoorde” 4,7%  terwijl Spanje al een tekort van 8,5% noteerde. Ierland zat met 13,1% zelfs ruim boven de 10%!

Problemen dus alom en ondertussen zijn de Europese leiders het niet eens over de te nemen stappen voor verbetering op korte termijn. Het vertrouwen in de euro bij de Grieken is zo goed als weg, Spaanse banken hebben mogelijk 76 miljard aan vers kapitaal nodig om verliezen op zogeheten slechte leningen op te vangen.Het Europese permanente noodfonds voor de euro ESM is voor de PVV aanleiding om een kort geding tegen de staat te beginnen. PVV-leider Wilders wil via die weg afdwingen dat er pas na de verkiezingen van 12 september in de Tweede Kamer wordt gestemd over dit noodfonds.

De zaak dient op dinsdag 29 mei 2012 om 10.30 uur bij de Rechtbank in Den Haag.
Nederland zou 40 miljard aan dit fonds moeten overmaken, zonder dat het parlement greep heeft op de wijze waarop dit geld wordt uitgegeven.

Ook de ChristenUnie, SP, SGP en PvdD zijn tegen deelname.Volgens minister de Jager is het fonds  in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen maar ook zeker in het belang van Nederland en Duitsland. Als het misgaat met de euro is de ellende niet te overzien, zo stelde de Jager.Al dit binnen- en buitenlandse politieke rumoer maakt de burger wantrouwend en dat vertaalt zich vervolgens in een stagnerende of zelfs teruglopende economie.De banken ontkomen nipt aan een verdrievoudiging van de door het Kabinet voorgestelde bankenbelasting. Wel wordt de belasting verdubbeld ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel. Met het wetsvoorstel worden ook de bonussen aangepakt.

 

Acceptgirokaart blijft voorlopig nog bestaan

acceptgiroIn tegenstelling tot eerdere berichten blijft de acceptgiro na 1 februari 2014 beschikbaar. In het Nationaal Forum SEPA-Migratie (NFS) van 16 mei jl. is hiertoe besloten. Wel zal de acceptgiro moeten worden aangepast om ook na 1 februari 2014 bruikbaar te blijven in het betalingsverkeer.

 

Het gebruik van de acceptgiro is de afgelopen jaren sterk afgenomen, deels door de digitale alternatieven op de markt. Toch voorziet de acceptgiro nog altijd in een duidelijke maatschappelijke behoefte, onder meer bij b.v. oude(re) mensen die nog niet zijn overgestapt op internetbankieren.

Naar verwachting zal de papieren acceptgiro tot 01 januari 2009 nodig blijven. Voor die tijd zullen voor de huidige gebruikers aanvaardbare andere betaalmogelijkheden worden ontwikkeld.

De meeste overheidsdiensten sturen nog altijd acceptgirokaarten mee b.v. bij het toezenden van belastingaanslagen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig ook zo blijven.
Zie verder op www.overopiban.nl

 

.

 

Belastingtelefoon weer uit de lucht!

Maandag 21 mei was de Belastingtelefoon wegens een storing uit de lucht. In de loop van de dag was het probleem verholpen en konden bellers met fiacale vragen tot 20.00 uur terecht. Een dag later (op dinsdag 22 mei) was het weer raak. De vragenstellers konden voor een antwoord op hun vraag wel terecht op de site van de Belastingdienst. Lees verder

Deurwaarder in plaats van dokter aan bed

schuldenHet is bekend dat in vele landen andere werkwijzen bij het invorderen van schulden worden gehanteerd. Zo volgt b.v. in Spanje een deurwaarder soms hinderlijk een schuldenaar in opvallende kleding. Dit om betaling af te dwingen.  Of deze gevallen meer worden in verband met een toename van schulden en werkloosheid, is niet bekend.In de VS  doen deurwaarders het nog weer heel anders.

Uit een onderzoek van The New York Times blijkt dat deurwaarders , zelfs gekleed in witte doktersjassen, in tal van ziekenhuizen schuldenaren bezoeken. Betaalt de schuldenaar niet, dan krijgt hij/zij geen zorg! Openbaar aanklager Lori Swanson in Minnesota vindt dat deurwaarders de privacy regels schenden.
Ook zouden ze zich vaak niet legitimeren. Reden genoeg om de deurwaarders aan te pakken. Of het in ons land door de invoering per 1 januari 2013 van € 7,50 per dag liggeld in ziekenhuizen ook zo ver gaat komen, valt te betwijfelen. Of iedereen die wordt opgenomen die € 7,50 per dag gaat betalen, is overigens ook absoluut niet zeker. Bij mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats, zonder vast inkomen of bij mensen die nu de verplichte zorgpremie ook al niet betalen, moet worden betwijfeld of die bijdrage wel kan worden geïncasseerd.
Het is overigens in ons land zo, dat een (belasting)deurwaarder zich niet meteen moet legitimeren. Op verzoek van de schuldenaar, moet hij/zij wel een legitimatie kunnen tonen.

Vakantiegeld op aan aflossing (belasting)schuld

geldkist (2)De meeste Nederlanders ontvangen in de maand mei hun vakantiegeld. Gebleken is dat het geld binnen drie maanden al weer is uitgegeven. Dat geldt althans voor  zo’n 50% van de ontvangers.Het geld wordt overigens voor vele doeleinden gebruikt. Wellicht dit jaar nog meer dan voorgaande jaren, want naar schatting gaan maar liefst 500.000 minder mensen op vakantie in 2012. En die personen gebruiken het vakantiegeld dus niet voor een vakantie.

De eurocrisis en mogelijk onzekere financiële omstandigheden in de nabije toekomst zijn daarbij hoofdoorzaken.Naast gebruik voor vakanties, spaart een kwart het vakantiegeld op. Vijftien procent  lost een (belasting)schuld af en nog eens 11 procent heeft het nodig voor een grote aankoop zoals b.v. meubels.
Maar liefst 10 procent heeft het vakantiegeld nodig om het gat in de lopende rekening mee te vullen.Niet alleen het vakantiegeld wordt voor  van alles en nog wat gebruikt. Bij gezinnen waar kinderbijslag wordt ontvangen komt het regelmatig voor dat ook van deze inkomsten belasting en andere schulden van worden afbetaald. De vraag “ mag ik het volgende maand betalen want dan komt de kinderbijslag”  zal bij veel deurwaarder bekend in de oren klinken. Of kinderbijslag hiervoor bedoeld is, kunnen vraagtekens bij worden gezet.  Bij besteding van het vakantiegeld ligt dat wellicht iets anders.

Drukke tijden voor deurwaarders en schuldhulpverlening

gelddominoNu de afspraken uit het Kunduz-akkoord (tegenwoordig Lente-akkoord genoemd) steeds duidelijker worden, kunnen belasting- en gerechtsdeurwaarders maar ook medewerkers van sociale diensten en schuldhulpverleners zich gaan opmaken voor drukke tijden. Dat is althans de verwachting. Salarissen en uitkeringen  zullen niet of nauwelijks worden verhoogd, de lastenstijgingen zijn echter aanzienlijk.

 De reiskostenvergoeding  voor werknemers vervalt voor een groot deel, zorgpremies gaan omhoog en het eigen risico gaat naar een bedrag van € 350,–  Brandstof-  en energiekosten gaan omhoog en ook het hoge BTW-tarief wordt aangepast. Zo maar enkele voorbeelden die bij veel mensen tot (grote) financiële problemen kunnen leiden.

Bij huishoudens die nu nog net de geldelijke touwtjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen de komende maatregelen ervoor gaan zorgen dat dit niet meer lukt. Het niet meer tijdig betalen van rekeningen ligt vervolgens op de loer, het bezoek van een deurwaarder is dan aanstaande. Ook zal de schuldhulpverlening naar verwachting kunnen gaan rekenen op een flinke toestroom van nieuwe cliënten. Dit terwijl men daar nu al vaak overbelast is.

De DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” krijgt door dit alles een steeds actueler tintje. Het programma van deze studiedag (op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk) zal naar verwachting begin juni openbaar worden gemaakt. Gelet op het programma is deze dag voor iedere deurwaarder, invorderingsambtenaar en schuldhulpverlener een absolute aanrader ! Het is zo goed als zeker dat voor gemeenteambtenaren er met ingang van 2013 ook een nullijn van toepassing zal zijn voor het salarisniveau. In de voor 2012 afgesloten CAO is een loonsverhoging van 2% afgesproken. In vergelijk met de rijksambtenaren lopen de gemeenteambtenaren overigens al jaren achter in een aanpassing van het salaris. Mocht Griekenland binnenkort toch uit de euro stappen, dan zijn de gevolgen daarvan op dit moment niet te overzien. De belastingbetaler draait in ieder geval op voor de financiële consequenties, dit is overigens ook nu al van toepassing voor de vele miljarden ondersteuning welke de Grieken hebben ontvangen. Want dat die ondersteuning, met of zonder rente, ooit nog zal worden terugbetaald lijkt steeds meer op een utopie.

Veel Grieken zelf rekenen er al op dat men de euro gaat verlaten. De laatste dagen is er gemiddeld 700 miljoen euro aan spaargeld opgenomen en naar alle waarschijnlijkheid op buitenlandse spaarrekeningen gezet.De Europese stand van zaken en met name die in Griekenland, de bezuinigingen in Nederland en de hoge kostenstijgingen voor “de gewone man” zullen zeker meewegen bij een keuze tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september a.s.
Die uitslag hiervan zal geen apart gespreksonderwerp zijn tijdens de studiedag van 10 oktober maar geeft al wel een richting aan voor de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van veel Nederlanders in 2013.

En daar kunnen dan deurwaarders en schuldhulpverleners dan al wel vast rekening mee houden !

Programma studiedag 10 oktober 2012

Het programma voor de studiedag op 10 oktober 2012 is rond! In de bijgaande documenten vindt u de dagindeling en de onderwerpen/sprekers van deze dag. Het belooft een zeer interessante dag te worden die u niet mag missen. U kunt u aanmelden door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

Algemene informatie studiedag 10 oktober 2012 Lees verder

Consumenten betalen te laat door recessie

Nederlandse consumenten betalen door de aanhoudende recessie steeds vaker hun rekening aan bedrijven te laat. In 2011 betaalde slechts 56 procent van de klanten binnen de termijn van een maand. 34 procent deed er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen. In 11 procent van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden. Volgens een derde van de ondervraagde ondernemers veroorzaakt het slechte betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei. Bijna de helft (41 procent) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren.
Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86 procent van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen’. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.