Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt

De Nationale Ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen, maar dit officieel financieel niet aankonden. Ondanks dat deze mensen dan gevrijwaard zijn van terugbetaling voor een bepaalde periode, inde de Belastingdienst de verschuldigde toeslagen toch. Na vragen van de ombudsman hierover heeft de Belastingdienst laten weten dit probleem op te lossen voor het einde van het jaar. Betalingscapaciteit
Soms komt het voor dat iemand zijn toeslagen moet terugbetalen, maar dit financieel niet aan kan. De Belastingdienst/Toeslagen berekent dan de betalingscapaciteit van deze burger uit. Als blijkt dat er inderdaad geen betalingscapaciteit is om de schuld af te lossen, dan wordt de schuld ‘oninbaar geleden’. Dit houdt in dat de Belastingdienst de schulden niet verrekent met maandelijks te ontvangen toeslagen of uitbetalingen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Eenmalige uitbetalingen, zoals belastingteruggaven, worden wel met de schuld verrekend. Dit beleid houdt de Belastingdienst dan voor drie jaar aan. Als de financiële situatie van de burger in kwestie niet verbetert, dan wordt er niet meer met de schuld verrekend.

Verrekenen met de maandelijkse toeslagen bij mensen die geen betalingscapaciteit hebben, staat haaks op de Leidraad Invordering en op de toezegging van 26 juni 2008 van de Staatssecretaris van Financiën. Ook komen deze mensen logischerwijs meteen in de financiële problemen als deze verrekeningen toch plaatsvinden. De Nationale ombudsman en ook de Sociaal Raadslieden ontvingen veel klachten van deze groep. Dit was aanleiding voor de ombudsman om hier onderzoek naar te doen.

Oplossing
De Nationale ombudsman heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er niet verrekend mag worden nadat er oninbaar is geleden. Het Ministerie liet weten dit standpunt van de ombudsman te delen. Daarop is het probleem in kaart gebracht en bij de Belastingdienst/Toeslagen is intern aandacht gevraagd voor een oplossing hiervoor. De verwachting is momenteel dat dit probleem eind 2012 opgelost is. Het probleem speelt altijd rond de jaarwisseling, dus als het goed is zullen hier geen klachten meer over komen.

Komt de volgende bankencrisis eraan?

De volgende bankencrisis komt eraan. Volgens een Duitse econoom is de discussie over bezuinigen versus groei ‘een schijndebat’. Het echte debat moet volgens hem gaan over banken. Daarmee gaat het zo slecht dat een nieuwe bankencrisis dreigt, waarvan de rekening, net als tijdens de vorige, betaald zal worden door de belastingbetaler.

Vooral de banken in Zuid-Europa hebben het moeilijk. Dat het zo slecht gaat met de banken  komt door de kapitaalvlucht en terugtrekking van Noord-Europese banken en andere investeerders uit Zuid-Europa. Daarmee is ook het risico voor de noordelijke eurolanden meer van de particuliere naar de publieke sector verschoven. Zoals bekend wisselen ook steeds meer particulieren hun euro-spaartegoeden om in met name Engelse ponden.
Het afnemende vertrouwen in de euro o.a. gevoed door de problemen in Zuid-Europese landen (met name Griekenland en Spanje) zijn een goede  voedingsbodem voor grote twijfels over de stabiliteit van de euro en het voortbestaan van deze munteenheid.

 

Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

Bijgaand rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich melden voor verhaal van hun vordering.

Lees hier het volledige rapport geschreven door dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg.

Aanpak fraude

Volgens een Abvakabo rapport (zie elders op deze site) blijft er bij de Belastingdienst veel geld liggen door o.a. fraude. Fraude bij zorgverzekeraars is ook een groot probleem. In 2011 werd in totaal voor 175 miljoen euro aan fraude en onterechte declaraties opgespoord. Daarnaast werd nog eens 800 miljoen euro aan vergoedingen afgewezen. De inzet van o.a. meer mensen heeft ertoe geleid dat er voor een bedrag van 167 miljoen euro aan onterechte ingediende zorgnota’s boven water kwam.

Het merendeel van de fraude werd gepleegd door de medisch specialisten, het gemiddelde fraudebedrag was € 20.000,–
Fraudebestrijding is in het verleden ook een onderwerp geweest tijdens een DCN-studiedag.
Vanuit bedrijfsrecherchebureau Hoffmann werd toen een inleiding gegeven. Hoffmann viert dit jaar haar 50-jarig jublileum. Hoffmann doet al sinds 1962 rechercheonderzoek en geeft preventieadviezen in en voor het bedrijfsleven en de publieke sector.

 

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de getroffen werknemer als de organisatie. Neemt de agressie door de economische crisis toe bij het invorderen van schulden? Lees hier de factsheet van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

Namens het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak zal mevrouw J. van Grunsven een inleiding geven tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober.

Laat de Belastingdienst geld liggen?

De Abvakabo constateert, de staatssecretaris reageert.

Uit een door de Abvakabo uitgebracht rapport kan worden geconcludeerd, dat er jaarlijks voor vele tientallen miljoenen belastinggeld niet wordt geïnd dan wel  dat belastinggelden op andere wijze niet in de staatskas terecht komen of aan worden onttrokken. Volgens het rapport, waarvoor de DCN toestemming heeft gekregen dit te publiceren, blijft er dus veel geld liggen. Geld dat juist in deze crisistijd goed kan worden gebruikt en waardoor bezuinigingsmaatregelen wellicht minder of soms helemaal niet nodig zijn. Staatssecretaris van Financiën dhr. Weekers reageert in een brief naar de Tweede Kamer.

Lees hier het rapport van de Abvakabo

Lees hier de antwoorden van Staatssecretaris van Financiën

Arbeidsvoorwaarden belastingdeurwaarders onder druk

Na minister Spies, mengt ook de Amsterdamse wethouder van der Burg zich in de discussie over de salarissen van gemeente ambtenaren. Daaronder vallen dus ook de belastingdeurwaarders in dienst van gemeenten, heffings- en invorderingsambtenaren en ambtenaren van de sociale dienst.

Van den Burg vindt de voorgestelde nullijn van Spies onvoldoende en meent dat gemeenteambtenaren in 2013 best wel 1% van hun salaris kunnen inleveren.

De bonden hebben inmiddels furieus gereageerd op het voorstel, dat op 9 mei zal worden besproken. Verder is het de bedoeling om de vergoeding reiskosten woon/werk per 01 januari 2013 helemaal te schrappen. Voor belastingdeurwaarders, welke wonen in de nabijheid van hun rayon, is het aan te bevelen in het kader van “het nieuwe werken” afspraken te maken over het werken vanuit huis. Op die wijze kan er met de werkgever worden overeengekomen om de gereden kilometers als dienstreis te laten gelden. Daarvoor is, voor zover nu bekend, nog wel een vergoeding per gereden kilometer van toepassing. Voor belastingdeurwaarders die ver(der) weg van hun rayon wonen, zal dit niet kunnen en zullen de voorgestelde maatregelen tot een flinke vermindering van het besteedbare inkomen kunnen leiden.

 

De hoogte van het salaris van wethouders is afhankelijk van de grootte van de gemeente en staat niet ter discussie. Naast het salaris krijgt een wethouder een onkostenvergoeding van minimaal € 264,09 en maximaal € 614,45 bruto per maand. Als een wethouder aftreedt, heeft hij of zij op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) recht op een uitkering (wachtgeld). Het wachtgeld wordt gezien als een tegemoetkoming totdat de wethouder in een andere functie een gelijkwaardig inkomen heeft bereikt. De uitkering is in het eerste jaar 80% en daarna 70% van het laatst verdiende salaris. De duur van de uitkering is gelijk aan het aantal jaren dat betrokkene politiek ambtsdrager is geweest. De minimale duur van de uitkering is twee jaar en de maximale duur vier jaar.

Indien betrokkene echter ten tijde van zijn aftreden 55 jaar is en ten minste tien jaar wethouder is geweest, krijgt hij/zij de uitkering tot het tijdstip waarop de leeftijd van 65 jaar is bereikt. De reden voor het aftreden van de wethouder maakt niet uit. Als de partij van de wethouder na de verkiezingen verliest en niet meer in het college terugkomt, krijgt de wethouder wachtgeld. Maar ook de wethouder die gedurende zijn/haar ambtstermijn wordt weggestuurd, heeft recht op wachtgeld. 

Huidige Kamerleden die na de verkiezingen in september 2012  vertrekken, krijgen tien maanden korter wachtgeld. De maatregel die was afgesproken in het Kunduz-akkoord blijkt al op 01 september 2012 in te gaan. In plaats van vier jaar wachtgeld moeten de vertrekkende Kamerleden het doen met maximaal drie jaar en twee maanden. Dat is net zo lang als de maximale ww-duur. Er is nog wel een groot verschil met de “gewone” WW. Kamerleden hoeven maar drie maanden in functie te zijn geweest om twee jaar wachtgeld te krijgen. Werknemers moeten voor een vergelijkbare termijn 24 jaar in dienst zijn geweest. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie spraken de maatregel af in april 2012. In 2010 was de wachtgeldregeling al verkort van 6 naar 4 jaar.

Eigen woning: soms een lust, steeds vaker een last

De huidige huizencrisis waarbij woningen in een snel tempo in waarde verminderen, zorgt ervoor dat gemeenten de tarieven voor o.a. de onroerende zaakbelasting zullen gaan aanpassen. De waardebepaling zal naar beneden gaan en de tarieven omhoog. Voor de eigenaren zullen de die lasten dan even hoog zijn, maar ze dragen wel de lasten van het waardeverlies van hun woning.

Ook zal vaak de waarde van de woning hoogte van de hypotheek niet meer vertegenwoordigen. De eigen woning is vaak een component in de pensioenvoorziening, die zal dus ook deels in rook opgaan.
Bij executieveilingen brengt de woning zelden meer de veronderstelde waarde op. Zelfs voor de crisis werd toen al vastgesteld dat een strop van 20% tot 30% geen uitzondering was.

Een huis erven kan in de huidige tijd ook een drama worden
Steeds meer erfgenamen komen in financiële problemen omdat huizen in deze tijd zeer moeilijk verkoopbaar zijn. Gemiddeld kleeft er aan een geërfd huis nog een schuld van € 64.000,– en over dat bedrag moeten wel rente en wellicht ook aflossingen worden betaald. Mensen die door een erfenis met dubbele lasten worden geconfronteerd, mogen die twee jaar lang als aftrekpost opvoeren.
Wat veel erfgenamen niet weten, is het feit dat al binnen een jaar erfbelasting moet worden betaald over de WOZ-waarde.

De erfenis weigeren, ook al maakt een woning hier onderdeel van uit, is een optie. Notarissen raden erfgenamen aan zich goed bewust te zijn van de financiële consequenties van een erfenis. Voordat de erfenis wordt geaccepteerd is het, zeker in twijfelgevallen, goed eerst volledige informatie in te winnen.

 

Geldzaken: schulden en tegoeden

Volgens de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) steeg de gemiddelde schuld van Nederlanders in 2011 met 19% van € 1.338,– naar € 1.600,–
Baanverlies, echtscheidingen en een verkeerd uitgavenpatroon worden als oorzaken aangegeven. Ondanks aanmaningen en waarschuwingen om te betalen, wordt het steeds lastiger om bedragen te innen. De DCN ontvangt vaker berichten van belastingdeurwaarders over de problemen rondom het incasseren van openstaande belastingaanslagen.
Beslagen op inkomen leiden in toenemende mate ook niet tot het gewenste resultaat aangezien er meerdere beslagleggers zijn. Beslag op een inboedel is regelmatig niet zinvol vanwege staat waarin de inboedel verkeerd, waardoor deze meestal onverkoopbaar zal zijn dan wel een te gering bedrag bij een executoriale openbare verkoop zal opleveren.

Nederlanders die in plaats van schulden, nog kunnen beschikken over een (aanzienlijk) spaartegoed, boeken al sinds 2007 een steeds groter deel van hun spaartegoed uit angst voor een val van de euro over naar rekeningen in een andere valuta.
Naast particulieren doen pensioenfondsen dit ook, daarbij zijn de Japanse Yen en de Amerikaanse Dollar in trek. Het Britse pond is het meest geliefd op het moment dat ervoor wordt gekozen de euro om te wisselen in een andere muntsoort.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt overigens voor het beleggen in buitenlandse valuta.

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), een nieuwe manier van woningen tellen, gaat niet in  per 2013 maar pas in 2014.  Dat maakte minister Spies bekend. Spies zal de mede-overheden in de meicirculaire van het gemeente- en provinciefonds nader informeren.