Blogarchief

Boedel

Alle bezittingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Boedelkrediet

Krediet in geval van faillissement of surseance van betaling nog uitgaven moeten worden gedaan door de curator of bewindvoerder.

Borg

Persoon die zich voor een ander voor het geval dat deze zijn verplichtingen niet nakomt aansprakelijk stelt.

Borgtocht

Overeenkomst waarbij een derde zich ten behoeve van de schuldeiser verbindt aan een verplichting van de schuldenaar te voldoen indien deze niet zelf daaraan voldoet.

BPBI

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Per 01 januari 2021 met VeWeVe gefuseerd in Horus.

Brengschuld

Schuld waarvan de betaling moet geschieden ter woonplaats van de schuldeiser.

Broederschap van Belastingdeurwaarders

Vereniging voor belastingdeurwaarders, hoofdzakelijk werkzaam bij de Lagere Overheid. Deze verenging is in 2017 bij gebrek aan belangstelling opgeheven.

BRP

De Basisregistratie Personen bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Buitengerechtelijke kosten

Vergoeding van kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren.

Bureau Financieel Toezicht

BFT staat voor Bureau Financieel Toezicht. Het BFT is een toezichthouder en houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere vrije beroepsbeoefenaren. Als toezichthouder draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financiĆ«le stelsel in Nederland. Het BFT valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van FinanciĆ«n en het …

Lees verder