Blogarchief

Bewarend beslag

Bewarend beslag wordt ook wel conservatoir beslag genoemd. Bewarend beslag kan worden gelegd wanneer een schuldenaar een openstaande vordering niet nakomt. Het leggen van beslag heeft tot gevolg dat de schuldenaar niet meer over zijn eigen goederen kan beschikken. Beslag wordt gelegd door een deurwaarder en kan betrekking hebben op geld (een beslag op de …

Lees verder

Bewaring

Inbewaringstelling.

Bewijslast

De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bewind

het beheer over goederen van iemand die zelf niet meer in staat is zijn eigen financiele belangen te behartigen

Bewindvoerder

Hij/zij die het beheer heeft over de goederen van een ander.

BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, is een Nederlands kredietregistratiebureau. Het houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat om een kredietlimiet op de betaalrekening (roodstaan),  een creditcard met gespreide betaling in meerdere termijnen, een doorlopend krediet of een persoonlijke lening, een uitgestelde betaling (‘koop nu, betaal …

Lees verder

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Bodem

Het perceel of gedeelte van een perceel land dat bij de belastingschuldige gebruik is en waarover deze onafhankelijk van anderen de beschikking heeft.

Bodembeslag

Het beslag dat de Belastingdienst legt op bodemzaken van de belastingschuldige. Bodembeslag is de uitvoering van het bodemrecht dat de Belastingdienst heeft. Dit is het recht om zich met voorrang op andere preferente crediteuren te verhalen op de roerende zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden (bodemzaken).

Bodemprocedure

Term die gebruikt wordt om de normale procedure bij de rechtbank af te zetten tegen het kort geding.