Sfeerimpressie 5 oktober 2011

Hieronder treft u sfeerimpressie aan van de studiedag gehouden op 5 oktober 2011. Binnenkort zal hier een klein verslag van deze studiedag volgen.

 

Praktijkdag ‘Van beslag tot Executie’

In november vindt er een interessante tweedaagse praktijkcursus plaats: Van beslag tot executie. De praktijkcursus maakt de cursist vertrouwd met de praktijk van het beslag- en executierecht. Het programma is verdeeld in twee dagen: beslag op woensdag 12 november en executie op donderdag 20 november, van 10.00 – 16.30 uur.
Locatie:Hotel Schiphol A4 Hoofddorp

Punten voor de gehele cursus:
NOvA: 10 punten
College Belastingadviseurs: 10 punten
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs: 8 punten algemeen, 2 punten fiscaal
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders: 10 punten
Kosten:
€ 695,- per persoon exclusief btw per dag
€ 1295,- per persoon exclusief btw voor de gehele cursus
Sdu Juridische Opleidingen biedt de leden van de DCN een korting van 15% aan bij het volgen van de praktijkcursus Van beslag tot executie. Bij het volgen van de gehele cursus komt dit neer op een korting van bijna € 200,-. Wanneer leden zich aanmelden, is het belangrijk dat zij duidelijk vermelden dat zij lid van stichting DCN zijn.

Opzet cursus
Hoe te komen tot een effectieve beslaglegging? De cursist verdiept zijn kennis van beslag en executie en verbreedt zijn inzicht in bijvoorbeeld de afwezigheid van direct voor beslag vatbare goederen, het beperkte resultaat bij beslag of de aanwezigheid van meerdere schuldeisers en executiegeschillen. De opzet van de cursus is in hoge mate praktijkgericht. De docenten benaderen de diverse onderwerpen vanuit de dagelijkse praktijk. Daarnaast gaan zij ook in op de door cursisten aan gedragen praktijksituaties. Vragen of een casus kunnen samen met de aanmelding worden ingezonden.

Onderwerpen beslag:
Jurisprudentie beslagrecht
– De voorzieningenrechter en het beslag
– Capita Selecta Beslag
Beslag en de fiscus

Onderwerpen executie:
Jurisprudentie Executierecht
– Executiegeschillen
– De executieveiling (in het bijzonder onroerende zaken)
Beslag en executie in internationale situaties

Docenten:
mr. Hans Westenberg (dagvoorzitter)
mr. Petra Erkens
mr. Maurits Kalff
mr. Marielle Koppenol-Laforce
mr. Egbert Loesberg
mr. Toon Stein
mr. Ton Tekstra

Heeft u inhoudelijke vragen over de cursus? Dan kunt u contact opnemen met mr. Marisol van Os (congresmanager) op telefoonnummer 070 378 99 64. Voor meer informatie zoals het complete programma kunt u terecht op de website, www.sdu.nl/opleidingen.

Uitnodiging Themadag 2009

Lees hier de uitnodiging voor de themadag 2009, met als titel ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

Rede Aboutaleb themadag 2008

Tijdens de studiedag 2008 heeft staatssecretaris Aboutaleb gesproken.
Hier
kunt u zijn rede nalezen.

 

Impressie themadag 2008

Hier vindt u een impressie door middel van foto’s van de themadag in 2008: Erop of eronder.

Programma studiedag 2008

Lees hier het programma van de themadag 2008 ‘Erop of eronder’.

Impressie themadag 2009

Hier een impressie, door middel van foto’s, van de themadag 2009.

Landelijke themadag speciaal gericht op agressie tegen medewerkers in de publieke sector

Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) organiseert een themadag met als onderwerp: Voorkomen is beter dan genezen over agressie tegen medewerkers in de publieke sector en daarbuiten ! Een dag waarbij iedereen welkom is die met dit probleem te maken kan krijgen. Voor het eerst wordt er direct met u gesproken over dit grote probleem en kunt u samen met de zeer deskundige inleiders van gedachten wisselen. Lees verder

Klachtenregeling

Stichting Deurwaarders Collectief Nederland kent een klachtenregeling. Deze luidt als volgt:

Artikel 1.
1.    Een klacht als bedoeld in deze regeling is een schriftelijke uiting van ongenoegen met betrekking tot een dienstverlening of product dat door de betrokken klant of relatie van de DCN als onjuist of als niet correct of onvoldoende wordt ervaren.
2.    Deze regeling is niet van toepassing op besluiten van de DCN waartegen op enigerlei andere wijze bezwaar openstaat of heeft opengestaan of welke in de ruimste zin des woord door het bestuur als een interne DCN-aangelegenheid wordt aangemerkt.
3.    Onder klager, in de zin van deze regeling, wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een klacht heeft ingediend overeenkomstig artikel 5

Artikel 2.
De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 t/m 11. De behandeling van de klacht is vertrouwelijk van aard.

Artikel 3.
1.    Het bestuur van de DCN (hierna te noemen: het bestuur) stelt een klachtencommissie in (hierna te noemen: de commissie) die is belast met het uitbrengen van adviezen aan het  bestuur omtrent de beoordeling van de inhoud en de wijze van afdoening van de klacht.
2.    De commissie bestaat uit een externe onafhankelijke voorzitter, ten minste twee leden en wordt bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door het bestuur.
3.    Het horen door de commissie geschiedt door de voorzitter, minimaal een lid, al dan niet in het bijzijn van de secretaris.

Artikel 4.
1.    Een klacht kan zowel schriftelijk als per e-mail worden ingediend.
2.    Het klaagschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
a.    Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager
b.    De dagtekening
c.    Een omschrijving van de klacht
d.    De reden van ontevredenheid
e.    De ondertekening door de klager (in geval van een geschreven klacht)
3.    Wanneer het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten uit het vorige lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld binnen zeven dagen alsnog tot aanvulling over te gaan.
4.    Mondelinge klachten kunnen alleen worden behandeld volgens deze regeling indien de klacht door de klager schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd in een klaagschrift als bedoeld in het eerste lid van artikel 5.

Artikel 5.
De commissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift naar keuze schriftelijk of per e-mail binnen zeven werkdagen na de ontvangst daarvan.

Artikel 6.
De commissie is niet verplicht de klacht te behandelen indien:
a.    Het klaagschrift niet voldoet aan de vereisten van artikel 5.
b.    De klacht eerder met inachtneming van deze regeling is behandeld.
c.    Datgene waartegen de klacht zich richt langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Artikel 7.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld onder vermelding van de redenen.

Artikel 8.
1.     Zodra door of namens het bestuur naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting de bepalingen van deze regeling verder toe te passen.
2.    Van het niet verder behandelen van de klacht als bedoeld in dit artikel wordt naar keuze schriftelijk of per e-mail mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 9.
De commissie brengt aan het bestuur schriftelijk advies uit omtrent de beoordeling van de inhoud en de wijze van afdoening van de klacht.

Artikel 10.
Het bestuur handelt de klacht af binnen acht weken na ontvangst van het klaagschrift.

Artikel 11.
De commissie draagt zorg voor een goede administratie en registratie van de ingediende klachten.

Artikel 12.
Deze regeling treedt in werking op 15 mei 2012.

Verruiming bevoegdheid tot kwijtschelding

De Eerste Kamer heeft op 10 mei 2011 wetsvoorstel 32315 – Verruiming van de bevoegdheid om kwijtschelding van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen te verlenen als hamerstuk aangenomen. Lees verder