Nepsites sarren Belastingdienst

belastingtelefoonDe Belastingdienst waarschuwt voor internetsites die adverteren met betaalde telefoonnummers om te worden doorverbonden met de Belastingtelefoon. Wie direct met de Belastingtelefoon belt, hoeft niets te betalen. Van de sites is er één die sterk lijkt op de echte site van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft het bedrijf dat erachter zit inmiddels gevraagd de site uit de lucht te halen. In het geval hieraan niet wordt voldaan, zullen maatregelen volgen.

Loonsverhoging voor gemeentelijke belastingdeurwaarders

caoDeurwaarders en invorderingsambtenaren, in dienst bij een gemeente, ontvangen evenals alle andere gemeenteambtenaren een loonsverhoging. De nieuwe cao welke met terugwerkende kracht geldig is van 1 juni 2011 t/m december 2012 voorziet o.a. in een loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2012, een loonsverhoging van 1 procent per 1 april 2012 alsmede een eenmalige uitkering van (afhankelijk van de salarisschaal)  200 of  400 euro bruto. De te ontvangen bedragen worden in augustus uitbetaald. Verder is in de cao afgesproken dat de periode van begeleiding van werk naar werk wordt verlengd van 7 naar 24 maanden.

Boventallige medewerkers  die binnen twee jaar geen nieuwe baan vinden, krijgen maatwerk op basis van advies van een loopbaanbegeleider. Tevens beloven gemeenten het aantal externen terug te dringen en wordt een plan van aanpak gemaakt om interne bureaucratie te verminderen. Vanaf januari 2013 worden gemeenteambtenaren niet meer aangenomen voor een specifieke functie maar worden aangenomen in algemene dienst. De bedoeling hiervan is dat medewerkers flexibel  ingezet kunnen worden binnen de gemeentelijke organisatie. Naar de mening van de DCN zal dit bij het in dienst nemen van een belastingdeurwaarder niet eenvoudig zijn.
Vroeger was een belastingdeurwaarder ook nog wel eens tevens de marktmeester. De kwaliteit van het invorderen liet toen vaak te wensen over en dergelijke combinaties zijn niet meer van deze tijd. Een aanstelling van een belastingdeurwaarder in die specifieke functie zal dan ook nodig zijn en blijven, waarbij uitbreiding van het takenpakket met aan deze functie gelinieerde werkzaamheden soms wel mogelijk zal zijn.Voor reeds aangestelde ambtenaren geldt overigens ook dat ze per 01 januari 2013 in algemene dienst worden aangesteld en dit is toch wel een addertje onder het gras. Het geeft de werkgever aanzienlijk meer ruimte om met werknemers te gaan schuiven en deze aanvulling in de nieuwe cao zal dan ook niet door iedereen met gejuich worden ontvangen.
Van de zijde van de deurwaardersvakbond is en wordt overigens niets vernomen over deze cao en de inbreng bij de totstandkoming zal zo goed als zeker minimaal tot nihil zijn geweest.
Een gemiste kans aangezien bij de aanstelling van een gemeentelijke belastingdeurwaarder in algemene dienst (nieuwe situatie per 1/1-’13) kanttekeningen geplaatst hadden kunnen en moeten worden.

 

Duits drama bij huisuitzetting

Het is voor deurwaarders geen uitzondering, agressie bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Tijdens de eerstvolgende studiedag van de DCN op 10 oktober 2012 is het zelfs een van de onderwerpen welke aan de orde komen. In het Duitse Karlsruhe  ging het op 4 juli jl. echter helemaal mis tijdens een huisuitzetting. De uitvoerende deurwaarder liet een appartement door een slotenmaker openmaken, dit in aanwezigheid van o.a. de huurster en de nieuwe eigenaar. Een man in de woning, de vriend van de huurster, nam het gezelschap in gijzeling.

Daarna ging het verschrikkelijk mis, want de man schoot 4 personen dood en bracht vervolgens zichzelf om het leven. Tot grote schrik en droefenis bevond de deurwaarder zich ook onder de slachtoffers. Slechts een begeleidend ambtenaar wist na een worsteling aan het bloedbad te ontkomen.

Agressie is voor deurwaarders in geen enkele zaak te voorkomen. Een voorval als dit is gelukkig zeer zeldzaam maar bewijst maar eens  dat voorzichtigheid geboden is en bij gerede twijfel over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, terughoudend moet worden opgetreden en de eigen veiligheid en die van assisterende personen de hoogste prioriteit heeft.

Hondenbelasting

hondVoor hondenbezitters gloort er misschien een sprankje licht inzake de aanslag hondenbelasting. De Duitse advocaat Elmar Vitt blijkt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te hebben gevraagd de hondenbelasting af te schaffen. Dit zou overigens niet in alle landen veel te weeg brengen want in b.v. Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje is hondenbelasting ook niet (meer) aan de orde.

In ons land wordt niet door alle gemeenten Hondenbelasting geheven. Voor hondenliefhebbers is de Veluwse gemeente Putten (23.000 inwoners) zo’n positief voorbeeld.

Daar kende men vroeger deze belasting wel, maar liet men die vervolgens vervallen voor één hond per gezin.

Vanaf 2007 wordt er in het geheel geen hondenbelasting meer geheven, ook al zijn er twee of meer honden in het bezit !!

Gemeentelijke belastingdeurwaarders worden tijdens het incasseren van openstaande bedragen vaak geconfronteerd met de vraag waarom voor de hond wel en een kat niet betaald hoeft te worden. Ook bezitters van paarden betalen geen belasting en kijken niet om naar hetgeen hun viervoeter laat vallen op paden en wegen.

Wordt de hondenbezitter onrecht aangedaan ? Misschien wel, maar in ons land is het dus om te beginnen niet overal op dezelfde wijze geregeld. Het is n.l. zelfs geen uitzondering dat bij een tweede of derde hond het tarief dat voor een hond in rekening wordt gebracht, wordt verdubbeld.

Veelal onder de noemer dat hondenpoep overlast en irritatie oplevert, in de praktijk is deze belasting echter een fraaie extra bron van inkomsten.

In het geval de eerder genoemde Elmar Vitt in het gelijk wordt gesteld, moet toch nog maar eens worden afgewacht hoe zich dat gaat vertalen naar de Nederlandse belastingwetgeving.

Bij een positieve uitspraak voor advocaat Vitt wordt het wellicht een uitdaging voor een Nederlandse collega, want ook in die groep zullen er ongetwijfeld enthousiaste hondenliefhebbers zijn te vinden.

Meeste faillissementen in Gelderland

faillietGerechts- en belastingdeurwaarders zullen het inmiddels hebben gemerkt: het aantal faillissementen in ons land is in het tweede kwartaal van dit jaar flink opgelopen.
Maar liefst 2009 bedrijven gingen over de kop en dat is 25 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
De provincies Groningen en Drenthe zijn een positieve uitzondering, daar vielen minder bedrijven om. In Friesland werd echter een toename van 45% geregistreerd en in Gelderland maar liefst 72%
Het CBS verklaarde dat Nederland uit de recessie is, drie dagen later waarschuwden economen van ING in hun vooruitzichten voor een nieuwe recessie, een triple dip.

Aanhoudende overheidsbezuinigingen, verdere lastenverzwaringen, een zwakke woningmarkt en onzekerheden over het Kunduz-akkoord zullen samen met de komende verkiezingen op 12 september de particuliere consumpties in het bijzonder negatief beïnvloeden.
Het enigszins opveren uit de huidige recessie zoals nu aangegeven door het CBS geeft geen zekerhied voor de toekomst. De krachten achter de economische groei kunnen niet als solide worden gezien en de cijfers over het tweede kwartaal 2012 zijn weinig hoopgevend.
Al met al geen goede vooruitzichten voor zakelijk Nederland.

 

Fiscus betaalt mee!

coinsDe crisis zorgt ervoor dat Nederlanders flink aan het banksparen zijn geslagen. Banksparen is sinds 2008 mogelijk, hierbij wordt een bedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank gestort. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en alleen voor bepaalde doelen op te nemen. De spaarder krijgt een belastingvoordeel als deze het spaarbedrag benut voor bijvoorbeeld een hypotheek, ontslagvergoeding, pensioenopbouw of een uitvaartverzekering.

In het Kunduz-akkoord is overigens afgesproken dat het banksparen voor een hypotheek vanaf  01 januari 2013 niet meer mogelijk is. Het populaire spaarloon werd per 01 januari 2012 al afgeschaft.
De bankspaarinteresse  is vooral ingegeven door de onzekerheid over de toekomst. Consumenten willen inmiddels ook af van hun beleggingsverzekeringen en stappen over naar een veiliger en begrijpelijker bankspaarvariant, zo is gebleken. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat Nederlanders vorig jaar in totaal voor maar liefst 360 miljard hebben gespaard. Dat is een recordbedrag. Door de onzekere tijden zijn mensen voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld. De bestedingen nemen dus af, maar dat raakt dan wel onze economie.

 

Oproep van Van Aartsen krijgt gehoor

AartsenTijdens het jaarcongres van de VNG op 6 juni jl. pleitte burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen voor meer financiële slagkracht voor gemeenten middels een groter eigen belastinggebied. Dit mede op grond van staat meer taken welke door gemeenten uitgevoerd moeten worden. Topambtenaren van verschillende ministeries, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank, adviseren nu ook om gemeenten de mogelijkheid te bieden zelf meer belastingen te innen. Aanbevelingen hiervoor zijn te lezen in het rapport Stabiliteit en vertrouwen, het inmiddels 14e rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

In het rapport wordt geadviseerd de omvang en vormgeving van het lokaal belastinggebied nader te onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat inkomensoverdrachten van het rijk worden vervangen door uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Wel zullen dan de lasten op rijksniveau naar beneden moeten om te voorkomen dat de collectieve lastendruk niet verder oploopt.
Voor de invordering van deze en andere belastingaanslagen zou het volgens het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) een voorwaarde moeten zijn, dat de aanslagen preferent worden. Nu zijn bij de dwanginvordering van belastingen aanslagen van de gemeenten concurrerend met vorderingen van b.v. een gerechtsdeurwaarder.
Met overheveling en uitbreiding van taken op het gebied van het opleggen en invorderen van aanslagen zou hier meteen in moeten worden voorzien. Een overigens al langer gekoesterde wens door gemeenten.

 

Belasting betalen ? Liever niet !

belastinggriekenlandZoals het er nu na de laatste verkiezingen uitziet, zal Griekenland de Eurozone niet gaan verlaten. Dat er daar echter nog veel moet veranderen, zeker voor wat betreft het heffen en innen van belastingen, is inmiddels wel duidelijk. Kort geleden werd de hoogste belastinginspecteur van Griekenland Nikos Lekkas geïnterviewd door de Duitse krant Die Welt. Volgens die inspecteur zouden de Griekse financiële problemen zijn opgelost als er slechts de helft van de belastingen welke nu worden ontdoken, worden betaald !

De belastinginspecteur schatte het bedrag waar jaarlijks naar kan worden gefloten op 40 à 45 miljard. En dat is zo’n 15 procent van de totale economie.
Kort voordat hij zou worden beëdigd, werd de nieuwe Minister van Financiën van Griekenland onwel.
Het is niet te hopen dat dit een slecht voorteken is.De Abvakabo maakte recent in een rapport melding van het feit dat er in ons land een voor aanzienlijk (groot) bedrag aan belastingen niet wordt geïnd.
Volgens het TV-programma Een Vandaag op 19 juni jl, kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de juistheid van aangiftes door ondernemers in Nederland.Naar de mening van een commissie onder leiding van hoogleraar Leo Stevens kunnen de bezuinigingen bij de Belastingdienst leiden tot een lagere kwaliteit bij de dienst en het serviceniveau van het toezicht negatief beïnvloeden. Het horizontaal toezicht (hierbij geeft de fiscus een belastingplichtige meer vertrouwen en verantwoordelijkheid om zijn belastingzaken te regelen)  zou goed werken bij grote bedrijven. Bij het midden- en kleinbedrijf  zouden verbeteringen nodig zijn. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat er binnenkort gesprekken worden gevoerd met de medewerkers over de handhaving door de Belastingdienst.
 
Maar al met al is de Nederlandse belastingheffing en inning absoluut nog een goed voorbeeld om te volgen door de Griekse overheid.

 

Urgente geldnood een toenemend probleem

ssunVolgens de koepelorganisatie Stichtingen Urgente Noden (SSUN) is het aantal hulpaanvragen met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag flink toegenomen.
De SSUN is in 50 steden en provincies actief en helpt huishoudens die plotseling in geldnood zijn gekomen. De inkomsten van de SSUN komen hoofdzakelijk van particuliere fondsen en charitatieve instellingen zoals het Leger des Heils. Om te voorzien in deze vorm van geldnood zou jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro nodig zijn.

De SSUN staat los van de bijzondere bijstand of een andere regelgeving en betaalt de eenmalig kosten voor b.v. een wasmachine. Mensen hoeven het geld niet terug te betalen. De stichting neemt overigens schulden niet over.Vooral alleenstaanden hebben moeite om zelfstandig rond te komen. Vier op de tien huishoudens met een bijzondere bijstand zijn mensen zonder een partner. Daarvan is 60% en vrouw en 40% een man. Dit is gebleken uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2011.
Het hogere percentage vrouwen valt wellicht te verklaren uit het feit dat een groot deel van de alleenstaanden wordt gevormd door eenoudergezinnen die bestaan uit vrouwen met kinderen.
Ongeveer twee procent van alle volwassenen (250.000 personen) deed een beroep op de bijzondere bijstand. Jaarlijks is hiermee zo’n 400 miljoen euro gemoeid.In hoeverre geldnood is ontstaan door overmacht of een verkeerd uitgavenpatroon (te veel uitgaven ten opzichte van de inkomsten) is nog niet geheel duidelijk.
Deurwaarders constateren regelmatig dat luxe-goederen zoals b.v. een flatscreen-TV wel aanwezig zijn maar er soms mede door dit soort uitgaven er geen financiële middelen zijn voor meer noodzakelijke aankopen of betalingen.
Voorlichting zoals al wordt gedaan door het NIBUD zou wellicht hier een deel van dit probleem kunnen voorkomen. Jongeren staan bloot aan geldslurpende verleidingen en hebben geen idee meer over hun financiële reilen en zeilen. Daarin moet verandering komen, zo vinden het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen komen met een wetsvoorstel om het ouderwetse Zilvervlootsparen nieuw leven in te blazen.
De herintroductie is een onderdeel van een breed educatiepakket om jongeren hun financiële bewustzijn terug te geven.
Volgens het NIBUD geven ouders soms hun kinderen ook geen of te weinig opvoeding op het gebied van geldzaken. Niet zelden geven ouders zelfs het verkeerde voorbeeld en is een deurwaarder aan de deur geen uitzondering.

 

Gebruik camera’s neemt toe

fototoestelHet gebruik van camera’s voor signalering en bewijslast neemt steeds verder toe. Bij de politie zijn helmcamera’s al geen noviteit meer, tien gerechtsdeurwaarders hebben enige tijd als proef  met een camera op hun colbert rondgelopen. Dit laatste om bij geweld tegen de deurwaarder ook meteen met bewijs te kunnen komen. De gemeente Nijmegen gaat auto’s met camera’s gebruiken om onder meer bij de voordeur van verdachten te filmen. Dat gebeurt bij inwoners, welke worden verdacht van bijstandsfraude.

De inzet van camera’s is volgens de gemeente sneller, beter en veiliger dan het posten van sociaal rechercheurs. Voor de aanschaf van de camera’s is 30.000 euro uitgetrokken, men denkt echter met deze investering en andere maatregelen  vier miljoen te kunnen besparen.
Voor controles op kentekenregistraties zijn al langer auto’s met camera’s uitgerust. In het verleden gebeurde dit hoofdzakelijk om vast te stellen of de motorrijtuigenbelasting wel was voldaan, tegenwoordig  om de auto bij openstaande belastingaanslagen in beslag te kunnen nemen.  Zie voor meer informatie over dit laatste bij www.scanacar.nl.