Rechtspraak introduceert e-billing

LDCRInning griffierechten voortaan één nota, één administratieVanaf begin september 2012 wordt de inning van griffierechten centraal verzorgd door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Het LDCR in Utrecht neemt deze taak over van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Alle gerechten dragen dan ook met ingang van 1 september 2012 hun financiële administratie over aan het Landelijk Dienstencentrum.

Voor professionele partijen zoals advocaten, notarissen, deurwaarders, gemachtigden van gemeenten, werknemersorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars die regelmatig, namens hun cliënten, rechtszaken indienen dan wel rechtshandelingen laten verrichten, betekent de centrale inning van griffierechten een vereenvoudiging van de administratie:

Eén administratie, één nota
Op één factuur treffen de professionele partners de heffing van al de lopende zaken bij de diverse gerechten aan.Tijdige betaling
Het verschuldigde griffierecht wordt, via de landelijke rekening-courant, geacht te zijn betaald op het moment dat het griffierecht is verschuldigd. De betreffende zaken kunnen daardoor direct in behandeling worden genomen.

Digitaal overzicht
De professionele partners ontvangen maandelijks digitaal een overzicht en de bijbehorende nota op een internetportaal speciaal ingericht voor de rechtspraak. De Rechtspraak heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Post NL.

Om op 1 september te kunnen starten met de nieuwe werkwijze, kunnen professionele partners zich nu al aanmelden voor een landelijke rekening-courant. Dit gaat heel eenvoudig via de website: https://rekeningcourant.rechtspraak.nl/. Een snelle aanmelding bevordert een tijdige en zorgvuldige administratieve afhandeling. De huidige rekeningen bij de diverse gerechten blijven tot 1 september a.s. doorlopen.

Oprichting Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
De rechtspraak zet zich in voor een beter aansluiting bij de behoeften en problemen in de samenleving. Een van de doelen in dat kader is professionalisering van de organisatie en bedrijfsvoering. De oprichting van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak is daar een belangrijk onderdeel van.

 

EK-actie van gerechtsdeurwaarder

plasmaRondom het Europees voetbalkampioenschap zijn er nogal wat elektronicazaken die met acties trachten extra TV’s te verkopen. Tijdens voetbaltoernooien waar Nederland aan deelneemt wordt zelfs 7% meer omzet geboekt. Deurwaarderskantoor Pruijn & Van den Bergh komt ook met een speciale EK-actie, men wil n.l. beslag gaan leggen op TV’s tijdens veel bekeken wedstrijden. Men rekent bij het genoemde deurwaarderskantoor zelfs op politieondersteuning, of die er komt moet worden betwijfeld.

In het verleden zijn er diverse vergelijkbare acties geweest. Zo werden mensen die boetes hadden open staan bezocht door Justitie tijdens voetbalwedstrijden. Het was dan meteen betalen of men verdween achter slot en grendel.Het is een gegeven dat in algemene zin er slechter wordt gereageerd op aanschrijvingen van belasting- en gerechtsdeurwaarders. In toenemende mate beschikken schuldenaren op het moment dat de brief op de deurmat valt, niet over de benodigde financiële middelen.
Of de actie van Pruijn & van den Bergh in deze gevallen voor het vereffenen van de schuld het ei van Columbus zal zijn, moet worden afgewacht.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft grote twijfels, spreekt zelfs van een schandelijke actie en wil het Delftse kantoor voor de Kamer van Gerechtsdeurwaarders slepen.
Verder heeft in 2009 de voorzieningenrechter in Assen bepaald dat het beslag op een flatscreen-TV onrechtmatig zou zijn. De TV zou tot de eerste levensbehoeften horen. Een mening welke overigens niet wordt onderschreven door de DCN !
Tenslotte moet bij het beslag leggen op TV’s tijdens voetbalwedstrijden extra rekening worden gehouden met agressie. De gemoederen kunnen bij een tegenvallend resultaat al verhit zijn, de bierconsumptie is meestal aanzienlijk, al met al niet de meest ideale omstandigheden voor dit soort acties.

 

MKB geen schuldhulpverlener

mkbWerklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden beperkt. Mensen zonder werk, die willen en kunnen werken en gemotiveerd zijn, zouden in een centraal systeem geregistreerd moeten worden van waaruit werkgevers kunnen putten. Volgens een vertegenwoordiger van het Midden en Klein Bedrijf  (MKB) komt het nu nog regelmatig voor dat mensen met een schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen solliciteren. Het probleem van deze mensen moet niet het probleem van de werkgever worden,  aldus het MKB.

Registratie via een systeem zoals nu voorgesteld door het MKB wordt door de Belangenvereniging van Uitkeringsgerechtigden afgewezen. Volgens deze vereniging bieden de huidige regels al voldoende waarborg.Uit een gepubliceerd onderzoek van financieel dienstverlener Intrum Justitia en netwerkorganisatie De Zaak blijkt dat middelgrote en kleine bedrijven liever met een slecht betalende klant bellen dan dat ze een betalingsherinnering sturen.
In economisch onzekere tijden zoals nu, worden rekeningen altijd slechter betaald.
De gemiddelde betalingstermijn van nota’s is 43 dagen.
In alle gevallen geldt dat een snelle reactie nadat de betalingstermijn is verlopen, altijd nuttig is.
Degene die het hardst aan de bel trekt, ontvangt als eerste zijn geld. Zo is een algemene stelregel.
De Belastingdienst benadert sinds kort als proef ook telefonisch belastingschuldigen die nog een aanslag niet hebben betaald. Bij een succes zal deze werkwijze definitief worden ingevoerd, zo is de verwachting.

 

Bang voor blauwe belastingbrief

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde op 11 juni 2012 een vijftal Friese weigeraars wegens het stelselmatig niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. De veroordeling bestond uit geldboetes tot 750 euro en zelfs voorwaardelijke celstraffen. Van de vijf verdachten verschenen er slechts twee voor de rechtbank. De drie afwezigen werden bij verstek veroordeeld. Nog zes anderen moeten binnenkort in het verdachtenbankje plaatsnemen. Lees verder

Van Aartsen wil meer belastingen heffen

vngTijdens het enigszins omstreden VNG-feestje, deed burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag een oproep om gemeenten nog meer belastingen te laten heffen. Volgens van Aartsen krijgen gemeenten er steeds meer taken bij, maar staan daar niet meer inkomsten tegenover.

Het VNG-jubileumfeest werd op 5 en 6 juni 2012 gevierd in verband met het honderd jarig bestaanAl diverse maanden werd kritiek geuit op de viering van dit eeuwfeest. Geldverslindend en ongepast in tijden van crisis, zo kon worden gehoord.
De kosten waren dan ook niet gering en bedroegen 800 euro per bezoeker. De totale kosten kwamen zeker uit op een slordige 2,5 miljoen euro.
Voorzitter van de VNG Annemarie Jorritsma deed de kritiek af als “kleinzielig  gedoe”
Premier Rutte liet zich in zijn speech wel kritisch uit over de kosten van dit soort feesten.
“Wij moeten het goede voorbeeld geven willen we draagvlak blijven houden voor moeilijke beslissingen” zo stelde hij.In een TV-programma op 10 juni deelde Rutte mee, dat de inmiddels zeer bekritiseerde forensentaks (belasten van de reiskostenvergoeding) zo goed als zeker niet in het verkiezingsprogramma van zijn partij de VVD zal staan.
Andere partijen zoals de PVV en SP hebben vanaf het begin al aangegeven niets te voelen voor deze lasten verhogende maatregel.
De eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 12 september 2012..

 

Meer wanbetalers door verhoging eigen risico

geldzorgenMenzis komt met een opmerkelijk initiatief. Deze zorgverzekeraar gaat met ingang van 2013 klanten de mogelijkheid geven het eigen risico van hun ziektekostenpolis gespreid te betalen.
Het eigen risico, nu 220 euro, wordt volgend jaar 350 euro.

 

Verzekerden die hier gebruik van willen maken, betalen een bedrag van € 30,– per maand extraHet blijkt dat dagelijks zo’n 200 mensen bij Menzis een betalingsregeling aanvragen . Verzekerden voelen zich overvallen door de torenhoge nota’s achteraf.
Naast een fors hoger eigen risico, zullen mensen die worden opgenomen in een ziekenhuis 7,50 euro per ziekenhuisligdag moeten gaan betalen.
Het via een verhoging van de maandpremie betalen van het eigen risico, kan volgens Menzis worden vergeleken met het betalen van de energienota’s. Ook daarbij wordt getracht te voorkomen dat achteraf enorm moet worden bijbetaald.
Met  deze geboden mogelijkheid, kunnen wellicht ook veel verzekerden buiten invorderingsprocedures met de daaraan verbonden kosten worden gehouden.

 

Notaris zakkenvuller bij executie-verkoop?

executieveilingBij gedwongen verkopen van woningen, ligt de verkoopprijs vaak ruim onder de waarde zoals die zou zijn bij een vrije verkoop. De verkoper blijft vaak met een restschuld zitten. Aanleidingen tot gedwongen verkopen zijn meestal echtscheiding en ontslag. In het laatste geval kunnen de kosten niet meer worden opgebracht, in het eerste geval willen de voormalige partners de lusten en de lasten delen en moet de woning worden verkocht.

Uit onderzoek is gebleken, dat notarissen soms een onnodige kostenverhogende factor zijn bij executieverkopen. Vaak worden meerdere woningen tijdens één zitting geveild, maar worden eenmalige kosten zoals zaalhuur en andere kosten volledig aan alle verkopers doorberekend. De notarissen schermen met veel extra week inzake deze dossiers, feit is wel dat geen goede helderheid kan worden gegeven over deze werkwijze. Ook vereniging Eigen Huis, de grootste vereniging van woningbezitters, zet vraagtekens bij de noodzaak van alle in rekening gebrachte bedragen. De verkopende partij welke toch al in de financiële problemen zit, wordt wellicht onnodig benadeeld bij een executie-verkoop van zijn/haar woning.

Incassobureaus innen belastingschulden Belastingdienst?

BelastingdienstDe Belastingdienst zou overwegen incassobureaus in te zetten bij het innen van nog onbetaalde belastingschulden. De kosten die deze werkzaamheden met zich meebrengen, zouden betaald kunnen worden met een deel van het geld dat ze binnenbrengen. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het jaarlijks niet te innen bedrag van twee miljard euro zo terugdringen. Ook de reeds eerder aangekondigde belacties zouden hieraan moeten bijdragen.

Een kort geleden door de Abvakabo uitgebracht rapport gaf op een voor de Belastingdienst pijnlijke manier aan, dat er veel geld niet werd geïncasseerd. Deze actie van Weekers  is wellicht hier een reactie op. Aangezien ook de Belastingdienst moet inkrimpen, wordt nu het inzetten van incassobureaus onderzocht. Het CJIB is in een eerder stadium in de wandelgangen al als kandidaat genoemd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Wellicht dat eerst nog wordt gekeken naar overplaatsing van medewerkers van andere afdelingen naar de invordering. Of dit laatste enig resultaat gaat opleveren, moet worden afgewacht.

Leuker kunnen we het niet maken, wel klantvriendelijker

BelastingdienstDe Belastingdienst gaat wanbetalers bellen en proberen om via deze werkwijze onbetaalde belastingaanslagen alsnog te incasseren. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt. Er wordt een pilot gestart waarin belastingschuldigen, ook al hebben ze een aanmaning ontvangen en een dwangbevel ik het bezit hebben, via een telefoontje van een incassomedewerker alsnog worden verzocht over te gaan tot betalen.

Telefonisch benaderen gebeurt overigens bijna altijd ook al door medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, de fiscus gaat nu ook proberen op deze wijze succes te boeken. Een grote aanpassing zo kan worden gesteld, aangezien b.v. belastingdeurwaarders niet eens tot een betalingsregeling mochten overgaan.

De tijd van praten was voorbij op het moment dat de deurwaarder aan de deur verscheen, zo werd bepaald door de beleidsmedewerkers. Met de belacties wil Weekers voorkomen dat belastingschuldigen in een vervolgtraject komen waarbij beslag kan worden gelegd op inkomen, banktegoeden of eigendommen. Om snel profijt te halen uit het telefoontje, vraagt de medewerker van de Belastingdienst aan de belastingschuldige wel of deze toestemming wil geven tot een automatische incasso.

Een extra optie is volgens het bestuur van de DCN, belastingdeurwaarders van de fiscus meer mogelijkheden te geven. Betalingsregelingen treffen hoort hier zeker ook bij. Verder zouden belastingschuldigen voor het bespreken van hun schuld, deurwaarders eenvoudiger moeten kunnen bereiken. De negen tot vijf mentaliteit moet veranderen, telefonische bereikbaarheid moet beter en langer worden. Uit verkregen informatie kan worden opgemaakt, dat tot een uitbreiding van het aantal belastingdeurwaarders niet zal worden overgegaan. Ondanks het feit dat hiervoor nog geen directe aanwijzingen aanwezig zijn, blijft het spook van uitbesteding van het deurwaarderswerk rond zweven.

Wellicht dat tijdens de DCN studiedag op 10 oktober 2012 hierover enige helderheid kan worden gegeven.

Volgens de DCN geniet het overigens de voorkeur belacties te laten plaatsvinden nadat de laatste betaaltermijn(en) van de belastingaanslag is/zijn vervallen maar voordat de aanmaning wordt verzonden of een dwangbevel wordt betekend. Zo worden onnodige kosten voorkomen en blijft de waarde van de aanmaning en het dwangbevel wel in takt.

Wijziging Leidraad Invordering 2008

De Leidraad Invordering 2008 wordt elk halfjaar aangepast. In de Leidraad Invordering 2008 zijn de beleidsregels neergelegd waaraan de ontvanger zich bij de invordering van belastingschulden dient te houden. De laatste aanpassing is van 8 februari 2012. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort aan de orde gesteld.

Strafbeschikking

Per 1 juli 2011 is de strafbeschikking geïntroduceerd. De invordering daarvan is geregeld in artikel 3a van de Invorderingswet 1990.
Er zijn geen nadere beleidsregels geformuleerd met betrekking tot de invordering van de strafbeschikking.

Automatische nummerplaatherkenning
De inzet van automatische nummerplaatherkenning is gecodificeerd en uitgebreid naar alle belastingen (art. 18 Invorderingswet 1990). Dit is echter eerst mogelijk indien er sprake is van onbetaalde belastingen waarvoor een dwangbevel is betekend waarop geen betaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal bevoegdheden toegevoegd om het instrument optimaal te kunnen benutten. Het gaat hierbij om de volgende toevoegingen:
•    beslaglegging op alle dagen en uren van de week;
•    het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling aan de bestuurder van het voertuig;
•    het mogen beschikken over een executoriale titel in digitale vorm;
•    het sneller de in beslaggenomen voorwerpen mogen afvoeren.
Ter zake van dit artikel zijn geen beleidsregels gemaakt.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Op grond van de arresten van de Hoge Raad van 4 februari 2011 en 12 augustus 2011, die handelden over de vraag of ook tijdelijke betalingsonmacht moet worden gemeld, is in de Leidraad Invordering 2008 opgenomen dat bij de beoordeling of sprake is van betalingsonmacht het begrip ‘liquide middelen’ een rol speelt. Voorts wordt gedefinieerd wat onder liquide middelen moet worden verstaan.

Informatiebeschikking
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking van kracht (zie art. 52a AWR).  Ten aanzien van de informatieverplichtingen van administratieplichtigen ten behoeve van derden geldt dat de omkering van de bewijslast geen rol speelt. Indien in een dergelijke situatie sprake is van een onrechtmatig informatieverzoek kan alleen een vergoeding worden geclaimd van de gemaakte kosten die in verband met dat verzoek zijn gedaan. Dit geldt ook voor verzoeken in het kader van de Invorderingswet 1990 (zie art. 62a Invorderingswet 1990).
Ter zake van artikel 62a Invorderingswet 1990 zijn geen beleidsregels gemaakt.

Toeslagen
De voorwaarden voor een betalingsregeling voor toeslagenschulden is te vinden in artikel 7 Uitvoeringsregeling Awir. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de terugvordering van een of meer toeslagen is te wijten aan opzet of grove schuld.
Is er sprake van opzet of grove schuld, dan kan een betalingsregeling van ten hoogste 24 maanden worden toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•    de belanghebbende verzoekt om een dergelijke regeling;
•    de belanghebbende of diens partner maakt aannemelijk dat zij niet meer beschikken over het ten onrechte geïnde voorschot, belichaamd in de toeslagschuld;
•    de regeling leidt tot een betaling van de volledige schuld binnen 24 maanden.

Onderstaand de genoemde de artikelen van de Invorderingswet 1990

Artikel 3a
1. De ontvanger is mede belast met de invordering van de strafbeschikking.
2.-Bij de invordering zijn de artikelen 4, 6, 9 tot en met 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27 en 28 tot en met 30 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwijking van artikel 9, eerste lid, een geldboete invorderbaar is veertien dagen na de uitreiking in persoon of toezending van het afschrift van de strafbeschikking.

Artikel 18
1. Op eerste vordering van ambtenaren van de rijksbelastingdienst of van opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat te doen stilstaan teneinde de tenuitvoerlegging van een dwangbevel te doen plaatsvinden. De bestuurder van het motorrijtuig is verplicht de daartoe door de in de eerste volzin bedoelde ambtenaren gegeven aanwijzingen op te volgen.
2. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel op de voet van het eerste lid en de daaraan voorafgaande betekening van het hernieuwde bevel tot betaling kunnen, in afwijking van de artikelen 64, eerste en tweede lid, eerste volzin, en 438b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geschieden op alle dagen en uren.
3. In afwijking van artikel 14, eerste lid, kan een hernieuwd bevel tot betaling ook worden betekend aan de bestuurder van het motorrijtuig, bedoeld in het eerste lid.
4. In afwijking van artikel 434 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan machtiging van de belastingdeurwaarder ook plaatsvinden door middel van het beschikbaar stellen van de gegevens van een dwangbevel waarvan de tenuitvoerlegging op de voet van het eerste lid dient plaats te vinden.
5. Ingeval de schuld waarvoor op de voet van het eerste lid beslag is gelegd een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag te boven gaat, wordt voor de toepassing van artikel 446 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in elk geval aangenomen dat het voor het behoud van de op de voet van het eerste lid in executoriaal beslag genomen zaken redelijkerwijze noodzakelijk is dat deze zaken in gerechtelijke bewaring worden gegeven.