Nieuwe wet beperkt incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht die de incassokosten flink aan banden zal leggen. Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli 2012. Lees hier de tekst ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Inzichtelijker
Door deze nieuwe regeling worden incassokosten inzichtelijker. Daardoor kan ook eenvoudiger worden gecontroleerd of er niet te veel wordt gerekend.  De regeling omvat de volgende bepalingen:
— er komt een minimum- en maximumtarief voor incassokosten;
— de incassokosten worden berekend als percentage van de hoofdsom;
— dit percentage daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt;
— betreft de aanmaning meer dan één vordering, dan worden de hoofdsommen van deze vorderingen m.b.t. de incassokosten opgeteld;
— het maximumtarief geldt alleen voor de vorderingen uit overeenkomst;
— van de regeling kan niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Minimum- en maximumtarieven
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. In de praktijk ziet dit er als volgt uit:
Hoofdsom Hoofdsom    €  2.500   tot  €   5.000       incassokosten max. 10%
Hoofdsom    €  5.000   tot  € 10.000       incassokosten max. 5%
Hoofdsom     € 10.000  tot  € 200.000     incassokosten max. 1%
Hoofdsom > € 200.000                           incassokosten max. 0,5% maximaal € 6.775

In alle gevallen zijn de minimale incassokosten € 40.

Alleen vordering uit overeenkomst
Het maximumtarief geldt alleen voor de vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. Voor de beperking tot vorderingen uit overeenkomst is gekozen, omdat de omvang van de te innen vordering (de hoofsom) dan eenvoudig is vast te stellen. Vorderingen op grond van een onrechtmatige daad, zoals een schadevergoeding voor letsel, vallen er dus niet onder.

Incassokosten mogen in rekening worden gebracht zolang het gaat om de kosten die een schuldeiser of incassobureau redelijkerwijs moet maken om een geldvordering buitengerechtelijk te innen, nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Incassobureaus houden hier soms geen rekening mee en brengen daardoor onterechte kosten in rekening.

Beroepseed

Demissionair minister van Financiën de Jager wil per 1 januari 2013 een beroepseed invoeren voor alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector. Deurwaarders werkzaam bij de overheid, hebben ooit ook een ambtseed afgelegd, nu dus een beroepseed voor genoemde personen.

De woekerpolissen en andere uitwassen in deze branche hebben hier mede toe geleid. Nieuw is ook, dat voor de consument de opbouw van het variabele rentetarief bij het sluiten van een hypotheek duidelijk moet zijn. Dat geldt ook voor het wijzigen van het variabele rentetarief. Daarnaast moet op tijd (drie maanden van tevoren) een nieuw aanbod worden gedaan als de rentevaste periode afloopt. Ook moet de geldgever de klant wijzen op de risico’s van een variabel rentetarief en stelt de Jager een zogeheten éénsporig rentebeleid verplicht: bestaande klanten moeten hetzelfde rentetarief krijgen als nieuwe klanten met een vergelijkbaar profiel. Lees verder

De tijd van praten voorbij?

Dat werd enkele jaren geleden gehoord uit de mond van beleidsmakers van het Ministerie van Financiën: op het moment dat  de belastingdeurwaarder aan de deur staat is het praten voorbij.
Met andere woorden, betalen of er wordt beslag gelegd. Beslaglegging werd bijna een doel en juist geen middel om de schuld te verhalen op de schuldenaar. Lees verder

Geen beslag op flatscreen TV?

In 2009 heeft de voorzieningenrechter te Assen een uitspraak gedaan inzake een executoriaal beslag en de (geplande) verkoop hiervan. Uit het vonnis blijkt dat, in dit geval, het beslag op een flatscreen TV en de verkoop hiervan, onrechtmatig is.

U wilt alles over de casus lezen ?
Ga dan naar Rechtspraak.nl – LJN:BV1670 Lees verder

Gedoe rondom ‘Kunduz-akkoord’

Het vorige week tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie overeengekomen begrotingsakkoord, zorgt hier en daar al voor veel opschudding.

Zo wil de SP weten of alle gemeenten mogen stoppen met het voorbereiden van de invoering van de huishoudtoets voor gezinnen in de bijstand. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdan, Den Haag en Utrecht, hebben de voorbereidingen op 27 april 2012  met onmiddellijke ingang opgeschort. Lees verder

Einde of juist begin van de crisis?

Het zogenaamde “Kunduz-akkoord” is met luid applaus ontvangen. Lof-uitingen alom, iedereen tevreden. Althans, zo lijkt het.  Bij nadere verdieping in de gemaakte afspraken, komen er dan binnenkort niet meer mensen bij, die met (grote) betalingsproblemen te kampen hebben? Krijgt de schuldhulpverlening het niet drukker en de (belasting)deurwaarder er niet meer bezoekadressen bij? Lees verder

Zonnepanelen op het dak (on)roerend?

In toenemende mate worden zonnepanelen op daken van huizen gemonteerd. Door de steeds hoger wordende energieprijzen en het wellicht in de nabije toekomst goedkoper worden van zonnepanelen, is het eens interessant om te bekijken of de panelen als roerende zaken of als onderdeel het het onroerend goed moeten worden gezien. Lees verder

CJIB blijft administratiekosten innen bij boete

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) blijft voorlopig administratiekosten innen bij bekeuringen. Ook stort het bureau geen administratiekosten terug. Het CJIB maakte dit bekend naar aanleiding van een uitspraak van een rechter op 9 februari jl. De rechtbank in Amsterdam besliste toen in een uitspraak, dat de administratiekosten die het CJIB extra vraagt bij een bekeuring, onterecht is. Lees verder

Deurwaarder informeert te weinig?

De casus, zoals voorgelegd door de Nationale Ombudsman dhr. A. Brenninkmeijer op 21 april 2012 in de Telegraaf, geeft aanleiding tot een reactie.

Het gaat om een mevrouw die een bedrag verschuldigd is aan haar energiebedrijf. Een gering bedrag van € 45,17. Zoals is aangegeven, is mevrouw verschillende keren door haar energieleverancier  verzocht dit bedrag te betalen. Gebruikelijk is, dat energiebedrijven in die aanmaningen aangeven dat er bij het uitblijven van betaling incassomaatregelen worden getroffen en dat hieraan hoge kosten verbonden kunnen zijn. Lees verder

Binnentreding woning

Dit formulier, te vinden onder menu-item ‘Documenten’, ontwikkeld door de DCN, wordt met succes gebruikt door veel belastingdeurwaarders, werkzaam bij de Lagere Overheid in ons land. Het is, zeg maar, een hedendaags model van het voormalige en verouderde politiebriefje.

Belastingdeurwaarders mogen van maandag t/m zaterdag  tussen 07.00 en 20.00 zonder speciale machtiging hun werkzaamheden uitvoeren. Bijzondere  dagen uitgezonderd, zie hiervoor de termijnenwet. Lees verder