Consumenten betalen te laat door recessie

Nederlandse consumenten betalen door de aanhoudende recessie steeds vaker hun rekening aan bedrijven te laat. In 2011 betaalde slechts 56 procent van de klanten binnen de termijn van een maand. 34 procent deed er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen. In 11 procent van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden. Volgens een derde van de ondervraagde ondernemers veroorzaakt het slechte betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei. Bijna de helft (41 procent) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren.
Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86 procent van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen’. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.

Waterschappen wellicht onbestuurbaar

Door de val van het Kabinet Rutten, dreigen de Waterschappen onbestuurbaar te worden. Als de Tweede Kamer de Waterschapswet niet wil behandelen, is het praktisch niet haalbaar om op tijd verkiezingen te organiseren voor de waterschappen.

In het wetsvoorstel staat dat de waterschappen voortaan niet meer door de burgers maar door gemeenteraadsleden gekozen zullen worden. Komt de nieuwe wet er niet, dan blijft dus alles bij het oude en moeten er in november verkiezingen worden gehouden.

Ook moeten de besturen dan in januari aftreden en mogen ambtenaren bij de waterschappen vanaf januari 2013 hun werk niet meer doen. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt in een brief aan de Kamer met een tweetal oplossingen voor het probleem. De eerste is het wetsvoorstel gewoon behandelen, met spoed door de Tweede Kamer leiden waardoor de verkiezingen worden uitgesteld en de zittingsduur van de besturen wordt verlengd. De tweede mogelijkheid is het wetsvoorstel aanpassen en dan behandelen.

Er zijn overigens al geruime tijd geluiden te horen de waterschappen af te schaffen en de taken onder te brengen bij de provincies.

 

Waarschuwing voor schulden jongere huishoudens

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit dat de financiële positie van  jongere huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen kwetsbaar is door de malaise op de woningmarkt. De jongere huishoudens hebben vaak hoge hypotheken afgesloten ten opzichte van hun inkomen, spaartegoed en de waarde van hun woning. Lees verder

Toch salarisverhoging belastingdeurwaarders

De gemeentelijke belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen toch een geringe salarisverhoging tegemoet zijn. De VNG is van plan de gemaakte afspraken met de vakbonden na te komen. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast wordt, afhankelijk van de salarisschaal, éénmalig € 200 of € 400 uitgekeerd. Per 1 januari 2013 zal naar verwachting het maximaal haalbare de nullijn zijn, de werkgevers zullen wellicht gaan inzetten op een loonsverlaging.

Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt

De Nationale Ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen, maar dit officieel financieel niet aankonden. Ondanks dat deze mensen dan gevrijwaard zijn van terugbetaling voor een bepaalde periode, inde de Belastingdienst de verschuldigde toeslagen toch. Na vragen van de ombudsman hierover heeft de Belastingdienst laten weten dit probleem op te lossen voor het einde van het jaar. Betalingscapaciteit
Soms komt het voor dat iemand zijn toeslagen moet terugbetalen, maar dit financieel niet aan kan. De Belastingdienst/Toeslagen berekent dan de betalingscapaciteit van deze burger uit. Als blijkt dat er inderdaad geen betalingscapaciteit is om de schuld af te lossen, dan wordt de schuld ‘oninbaar geleden’. Dit houdt in dat de Belastingdienst de schulden niet verrekent met maandelijks te ontvangen toeslagen of uitbetalingen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Eenmalige uitbetalingen, zoals belastingteruggaven, worden wel met de schuld verrekend. Dit beleid houdt de Belastingdienst dan voor drie jaar aan. Als de financiële situatie van de burger in kwestie niet verbetert, dan wordt er niet meer met de schuld verrekend.

Verrekenen met de maandelijkse toeslagen bij mensen die geen betalingscapaciteit hebben, staat haaks op de Leidraad Invordering en op de toezegging van 26 juni 2008 van de Staatssecretaris van Financiën. Ook komen deze mensen logischerwijs meteen in de financiële problemen als deze verrekeningen toch plaatsvinden. De Nationale ombudsman en ook de Sociaal Raadslieden ontvingen veel klachten van deze groep. Dit was aanleiding voor de ombudsman om hier onderzoek naar te doen.

Oplossing
De Nationale ombudsman heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er niet verrekend mag worden nadat er oninbaar is geleden. Het Ministerie liet weten dit standpunt van de ombudsman te delen. Daarop is het probleem in kaart gebracht en bij de Belastingdienst/Toeslagen is intern aandacht gevraagd voor een oplossing hiervoor. De verwachting is momenteel dat dit probleem eind 2012 opgelost is. Het probleem speelt altijd rond de jaarwisseling, dus als het goed is zullen hier geen klachten meer over komen.

Komt de volgende bankencrisis eraan?

De volgende bankencrisis komt eraan. Volgens een Duitse econoom is de discussie over bezuinigen versus groei ‘een schijndebat’. Het echte debat moet volgens hem gaan over banken. Daarmee gaat het zo slecht dat een nieuwe bankencrisis dreigt, waarvan de rekening, net als tijdens de vorige, betaald zal worden door de belastingbetaler.

Vooral de banken in Zuid-Europa hebben het moeilijk. Dat het zo slecht gaat met de banken  komt door de kapitaalvlucht en terugtrekking van Noord-Europese banken en andere investeerders uit Zuid-Europa. Daarmee is ook het risico voor de noordelijke eurolanden meer van de particuliere naar de publieke sector verschoven. Zoals bekend wisselen ook steeds meer particulieren hun euro-spaartegoeden om in met name Engelse ponden.
Het afnemende vertrouwen in de euro o.a. gevoed door de problemen in Zuid-Europese landen (met name Griekenland en Spanje) zijn een goede  voedingsbodem voor grote twijfels over de stabiliteit van de euro en het voortbestaan van deze munteenheid.

 

Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

Bijgaand rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich melden voor verhaal van hun vordering.

Lees hier het volledige rapport geschreven door dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg.

Aanpak fraude

Volgens een Abvakabo rapport (zie elders op deze site) blijft er bij de Belastingdienst veel geld liggen door o.a. fraude. Fraude bij zorgverzekeraars is ook een groot probleem. In 2011 werd in totaal voor 175 miljoen euro aan fraude en onterechte declaraties opgespoord. Daarnaast werd nog eens 800 miljoen euro aan vergoedingen afgewezen. De inzet van o.a. meer mensen heeft ertoe geleid dat er voor een bedrag van 167 miljoen euro aan onterechte ingediende zorgnota’s boven water kwam.

Het merendeel van de fraude werd gepleegd door de medisch specialisten, het gemiddelde fraudebedrag was € 20.000,–
Fraudebestrijding is in het verleden ook een onderwerp geweest tijdens een DCN-studiedag.
Vanuit bedrijfsrecherchebureau Hoffmann werd toen een inleiding gegeven. Hoffmann viert dit jaar haar 50-jarig jublileum. Hoffmann doet al sinds 1962 rechercheonderzoek en geeft preventieadviezen in en voor het bedrijfsleven en de publieke sector.

 

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de getroffen werknemer als de organisatie. Neemt de agressie door de economische crisis toe bij het invorderen van schulden? Lees hier de factsheet van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

Namens het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak zal mevrouw J. van Grunsven een inleiding geven tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober.

Laat de Belastingdienst geld liggen?

De Abvakabo constateert, de staatssecretaris reageert.

Uit een door de Abvakabo uitgebracht rapport kan worden geconcludeerd, dat er jaarlijks voor vele tientallen miljoenen belastinggeld niet wordt geïnd dan wel  dat belastinggelden op andere wijze niet in de staatskas terecht komen of aan worden onttrokken. Volgens het rapport, waarvoor de DCN toestemming heeft gekregen dit te publiceren, blijft er dus veel geld liggen. Geld dat juist in deze crisistijd goed kan worden gebruikt en waardoor bezuinigingsmaatregelen wellicht minder of soms helemaal niet nodig zijn. Staatssecretaris van Financiën dhr. Weekers reageert in een brief naar de Tweede Kamer.

Lees hier het rapport van de Abvakabo

Lees hier de antwoorden van Staatssecretaris van Financiën