Meeste faillissementen in Gelderland

faillietGerechts- en belastingdeurwaarders zullen het inmiddels hebben gemerkt: het aantal faillissementen in ons land is in het tweede kwartaal van dit jaar flink opgelopen.
Maar liefst 2009 bedrijven gingen over de kop en dat is 25 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2011.
De provincies Groningen en Drenthe zijn een positieve uitzondering, daar vielen minder bedrijven om. In Friesland werd echter een toename van 45% geregistreerd en in Gelderland maar liefst 72%
Het CBS verklaarde dat Nederland uit de recessie is, drie dagen later waarschuwden economen van ING in hun vooruitzichten voor een nieuwe recessie, een triple dip.

Aanhoudende overheidsbezuinigingen, verdere lastenverzwaringen, een zwakke woningmarkt en onzekerheden over het Kunduz-akkoord zullen samen met de komende verkiezingen op 12 september de particuliere consumpties in het bijzonder negatief beïnvloeden.
Het enigszins opveren uit de huidige recessie zoals nu aangegeven door het CBS geeft geen zekerhied voor de toekomst. De krachten achter de economische groei kunnen niet als solide worden gezien en de cijfers over het tweede kwartaal 2012 zijn weinig hoopgevend.
Al met al geen goede vooruitzichten voor zakelijk Nederland.

 

Fiscus betaalt mee!

coinsDe crisis zorgt ervoor dat Nederlanders flink aan het banksparen zijn geslagen. Banksparen is sinds 2008 mogelijk, hierbij wordt een bedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank gestort. Het spaartegoed is pas na een bepaalde tijd en alleen voor bepaalde doelen op te nemen. De spaarder krijgt een belastingvoordeel als deze het spaarbedrag benut voor bijvoorbeeld een hypotheek, ontslagvergoeding, pensioenopbouw of een uitvaartverzekering.

In het Kunduz-akkoord is overigens afgesproken dat het banksparen voor een hypotheek vanaf  01 januari 2013 niet meer mogelijk is. Het populaire spaarloon werd per 01 januari 2012 al afgeschaft.
De bankspaarinteresse  is vooral ingegeven door de onzekerheid over de toekomst. Consumenten willen inmiddels ook af van hun beleggingsverzekeringen en stappen over naar een veiliger en begrijpelijker bankspaarvariant, zo is gebleken. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat Nederlanders vorig jaar in totaal voor maar liefst 360 miljard hebben gespaard. Dat is een recordbedrag. Door de onzekere tijden zijn mensen voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld. De bestedingen nemen dus af, maar dat raakt dan wel onze economie.

 

Oproep van Van Aartsen krijgt gehoor

AartsenTijdens het jaarcongres van de VNG op 6 juni jl. pleitte burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen voor meer financiële slagkracht voor gemeenten middels een groter eigen belastinggebied. Dit mede op grond van staat meer taken welke door gemeenten uitgevoerd moeten worden. Topambtenaren van verschillende ministeries, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank, adviseren nu ook om gemeenten de mogelijkheid te bieden zelf meer belastingen te innen. Aanbevelingen hiervoor zijn te lezen in het rapport Stabiliteit en vertrouwen, het inmiddels 14e rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte.

In het rapport wordt geadviseerd de omvang en vormgeving van het lokaal belastinggebied nader te onderzoeken. Het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat inkomensoverdrachten van het rijk worden vervangen door uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Wel zullen dan de lasten op rijksniveau naar beneden moeten om te voorkomen dat de collectieve lastendruk niet verder oploopt.
Voor de invordering van deze en andere belastingaanslagen zou het volgens het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) een voorwaarde moeten zijn, dat de aanslagen preferent worden. Nu zijn bij de dwanginvordering van belastingen aanslagen van de gemeenten concurrerend met vorderingen van b.v. een gerechtsdeurwaarder.
Met overheveling en uitbreiding van taken op het gebied van het opleggen en invorderen van aanslagen zou hier meteen in moeten worden voorzien. Een overigens al langer gekoesterde wens door gemeenten.

 

Belasting betalen ? Liever niet !

belastinggriekenlandZoals het er nu na de laatste verkiezingen uitziet, zal Griekenland de Eurozone niet gaan verlaten. Dat er daar echter nog veel moet veranderen, zeker voor wat betreft het heffen en innen van belastingen, is inmiddels wel duidelijk. Kort geleden werd de hoogste belastinginspecteur van Griekenland Nikos Lekkas geïnterviewd door de Duitse krant Die Welt. Volgens die inspecteur zouden de Griekse financiële problemen zijn opgelost als er slechts de helft van de belastingen welke nu worden ontdoken, worden betaald !

De belastinginspecteur schatte het bedrag waar jaarlijks naar kan worden gefloten op 40 à 45 miljard. En dat is zo’n 15 procent van de totale economie.
Kort voordat hij zou worden beëdigd, werd de nieuwe Minister van Financiën van Griekenland onwel.
Het is niet te hopen dat dit een slecht voorteken is.De Abvakabo maakte recent in een rapport melding van het feit dat er in ons land een voor aanzienlijk (groot) bedrag aan belastingen niet wordt geïnd.
Volgens het TV-programma Een Vandaag op 19 juni jl, kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de juistheid van aangiftes door ondernemers in Nederland.Naar de mening van een commissie onder leiding van hoogleraar Leo Stevens kunnen de bezuinigingen bij de Belastingdienst leiden tot een lagere kwaliteit bij de dienst en het serviceniveau van het toezicht negatief beïnvloeden. Het horizontaal toezicht (hierbij geeft de fiscus een belastingplichtige meer vertrouwen en verantwoordelijkheid om zijn belastingzaken te regelen)  zou goed werken bij grote bedrijven. Bij het midden- en kleinbedrijf  zouden verbeteringen nodig zijn. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat er binnenkort gesprekken worden gevoerd met de medewerkers over de handhaving door de Belastingdienst.
 
Maar al met al is de Nederlandse belastingheffing en inning absoluut nog een goed voorbeeld om te volgen door de Griekse overheid.

 

Urgente geldnood een toenemend probleem

ssunVolgens de koepelorganisatie Stichtingen Urgente Noden (SSUN) is het aantal hulpaanvragen met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag flink toegenomen.
De SSUN is in 50 steden en provincies actief en helpt huishoudens die plotseling in geldnood zijn gekomen. De inkomsten van de SSUN komen hoofdzakelijk van particuliere fondsen en charitatieve instellingen zoals het Leger des Heils. Om te voorzien in deze vorm van geldnood zou jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro nodig zijn.

De SSUN staat los van de bijzondere bijstand of een andere regelgeving en betaalt de eenmalig kosten voor b.v. een wasmachine. Mensen hoeven het geld niet terug te betalen. De stichting neemt overigens schulden niet over.Vooral alleenstaanden hebben moeite om zelfstandig rond te komen. Vier op de tien huishoudens met een bijzondere bijstand zijn mensen zonder een partner. Daarvan is 60% en vrouw en 40% een man. Dit is gebleken uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2011.
Het hogere percentage vrouwen valt wellicht te verklaren uit het feit dat een groot deel van de alleenstaanden wordt gevormd door eenoudergezinnen die bestaan uit vrouwen met kinderen.
Ongeveer twee procent van alle volwassenen (250.000 personen) deed een beroep op de bijzondere bijstand. Jaarlijks is hiermee zo’n 400 miljoen euro gemoeid.In hoeverre geldnood is ontstaan door overmacht of een verkeerd uitgavenpatroon (te veel uitgaven ten opzichte van de inkomsten) is nog niet geheel duidelijk.
Deurwaarders constateren regelmatig dat luxe-goederen zoals b.v. een flatscreen-TV wel aanwezig zijn maar er soms mede door dit soort uitgaven er geen financiële middelen zijn voor meer noodzakelijke aankopen of betalingen.
Voorlichting zoals al wordt gedaan door het NIBUD zou wellicht hier een deel van dit probleem kunnen voorkomen. Jongeren staan bloot aan geldslurpende verleidingen en hebben geen idee meer over hun financiële reilen en zeilen. Daarin moet verandering komen, zo vinden het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen komen met een wetsvoorstel om het ouderwetse Zilvervlootsparen nieuw leven in te blazen.
De herintroductie is een onderdeel van een breed educatiepakket om jongeren hun financiële bewustzijn terug te geven.
Volgens het NIBUD geven ouders soms hun kinderen ook geen of te weinig opvoeding op het gebied van geldzaken. Niet zelden geven ouders zelfs het verkeerde voorbeeld en is een deurwaarder aan de deur geen uitzondering.

 

Gebruik camera’s neemt toe

fototoestelHet gebruik van camera’s voor signalering en bewijslast neemt steeds verder toe. Bij de politie zijn helmcamera’s al geen noviteit meer, tien gerechtsdeurwaarders hebben enige tijd als proef  met een camera op hun colbert rondgelopen. Dit laatste om bij geweld tegen de deurwaarder ook meteen met bewijs te kunnen komen. De gemeente Nijmegen gaat auto’s met camera’s gebruiken om onder meer bij de voordeur van verdachten te filmen. Dat gebeurt bij inwoners, welke worden verdacht van bijstandsfraude.

De inzet van camera’s is volgens de gemeente sneller, beter en veiliger dan het posten van sociaal rechercheurs. Voor de aanschaf van de camera’s is 30.000 euro uitgetrokken, men denkt echter met deze investering en andere maatregelen  vier miljoen te kunnen besparen.
Voor controles op kentekenregistraties zijn al langer auto’s met camera’s uitgerust. In het verleden gebeurde dit hoofdzakelijk om vast te stellen of de motorrijtuigenbelasting wel was voldaan, tegenwoordig  om de auto bij openstaande belastingaanslagen in beslag te kunnen nemen.  Zie voor meer informatie over dit laatste bij www.scanacar.nl.

 

Extra belastingheffingen onontkoombaar!

Om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, moet in de periode tot 2017 nog eens 20 miljard aanvullend worden bezuinigd. 
 
Dat is het advies van een groep topambtenaren van verschillende ministeries en de top van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank.
Zij vormen samen de ‘studiegroep begrotingsruimte’. Die brengt sinds 1971 nu voor de 14e keer voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode advies uit over gezonde overheidsfinanciën.

Evenwicht
De bezuinigingen van 20 miljard euro zijn nodig voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017, wat niet per se gelijk staat aan een tekort van 0 procent in het jaar 2017. CPB-directeur Coen Teulings zei donderdag na de bekendmaking van zijn ramingen voor de komende jaren dat 25 miljard aan bezuinigingen nodig is voor een feitelijk tekort van 0 procent in 2017.
De studiegroep stelt dat het begrotingstekort juist in de eerste periode van het volgende kabinet fors moet worden teruggedrongen om aan het einde van de kabinetsperiode uit te kunnen komen op begrotingsevenwicht.

Wereldhandel
De Nederlandse economie heeft volgens de topambtenaren te maken met een aantal specifieke problemen. Zo is ons bruto binnenlands product nog niet terug op het niveau van voor de crisis, lopen de zorguitgaven uit de hand, stijgen het aantal overheidsgarantiesen bijbehorende risico’s en is de vergrijzing inmiddels niet een probleem in de verre toekomst, maar al heel actueel.
Bovendien is Nederland met zijn open economie die erg afhankelijk is van de wereldhandel en onze grote financiële sector extra kwetsbaar voor nieuwe economische schokken.

3 procent
De studiegroep adviseert om het trendmatige begrotingsbeleid dat al jaren in Nederland gevoerd wordt, te handhaven. Daarbij deint het tekort mee op de golven van de conjunctuur.
Wel moet er een wettelijk mechanisme komen waarbij er automatisch ingegrepen wordt als het tekort boven de 3 procent uitkomt. Dat is de norm die in de Europese Unie is afgesproken als een maximaal begrotingstekort. Nederland zit daar dit jaar nog fors boven, maar volgend jaar naar verwachting weer net onder.

Hoge Raad: Bewijslast van schuld te laat betalen ligt bij Belastingdienst

hogeraadIngevolge artikel 32, lid 2 van de Invorderingswet 1990 dient de Belastingdienst te bewijzen dat een belastingplichtige iets te verwijten valt als hij of zijn organisatie te laat betaalt. In dat geval mogen hem invorderingsrente en invorderingskosten in rekening worden gebracht. Aldus de Hoge Raad op 8 juni 2012.

Het ging in dit geval om een bestuurder van een bedrijf dat zijn loonbelasting en omzetbelasting niet op tijd had betaald. De bestuurder werd daarvoor wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld. Het Hof te Arnhem was het daarmee eens en vond ook dat hij aansprakelijk was voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. Hij had immers niet aannemelijk gemaakt dat de BV niet over voldoende financiële middelen beschikte op het moment dat de aangiften gedaan en betaald hadden moeten worden.
Volgens de Hoge Raad ging het hof hier in de fout. Het was niet de bestuurder die moest bewijzen dat het bedrijf niet in staat was geweest om te betalen, het was de Belastingdienst die had moeten bewijzen dat het bedrijf daartoe wél in staat was.

 

Wetsvoorstel vereenvoudiging bv-recht ook belangrijk voor deurwaarders

bvDe Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. De wijzigingen gaan in tegenstelling tot eerdere berichten niet in op 1 juli 2012 maar op 1 oktober 2012.
De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

 

Modernisering van de regels voor de bv
De wetgeving voor bv’s stamt uit 1970 en sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Zo kent het bv-recht aandeelhouders, het bestuur en een directeur, die formeel moeten overleggen en besluiten nemen. Tegenwoordig zijn er veel eenmans-bv’s, waarbij de directeur, de aandeelhouder en het bestuur dezelfde persoon is. Die zou dan steeds moeten overleggen met zichzelf. Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen.

Akte van oprichting en statuten
In een akte van oprichting van een bv staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte daarvan. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan moeten deze in de akte opgenomen worden en moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst naar soort. Een minimumkapitaal is in het wetsvoorstel niet meer verplicht. Het geplaatste kapitaal hoeft niet volgestort te zijn.

Verschillende soorten aandelen
In de nieuwe wet kunnen bedrijven met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders (zoals banken) zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast kan bij de statuten worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Deze aandelen mogen niet stemrechtloos zijn. Aandeelhouders met een minderheidsbelang worden beschermd. Zo moeten alle aandeelhouders het eens zijn over statutaire wijziging van de medezeggenschap van aandeelhouders.

Crediteurenbescherming
Het startkapitaal van een bv was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk was deze crediteurenbescherming niet effectief. Daarom wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot, waarmee het leeghalen van een bv door de eigenaren ten koste van schuldeisers riskanter wordt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn. Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kan betalen.
Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Advies
Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke bv op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur. Advies is om de mogelijkheid van een vergaande aanpassing te bekijken, met behulp van een deskundige.

Rechtspraak introduceert e-billing

LDCRInning griffierechten voortaan één nota, één administratieVanaf begin september 2012 wordt de inning van griffierechten centraal verzorgd door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Het LDCR in Utrecht neemt deze taak over van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Alle gerechten dragen dan ook met ingang van 1 september 2012 hun financiële administratie over aan het Landelijk Dienstencentrum.

Voor professionele partijen zoals advocaten, notarissen, deurwaarders, gemachtigden van gemeenten, werknemersorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars die regelmatig, namens hun cliënten, rechtszaken indienen dan wel rechtshandelingen laten verrichten, betekent de centrale inning van griffierechten een vereenvoudiging van de administratie:

Eén administratie, één nota
Op één factuur treffen de professionele partners de heffing van al de lopende zaken bij de diverse gerechten aan.Tijdige betaling
Het verschuldigde griffierecht wordt, via de landelijke rekening-courant, geacht te zijn betaald op het moment dat het griffierecht is verschuldigd. De betreffende zaken kunnen daardoor direct in behandeling worden genomen.

Digitaal overzicht
De professionele partners ontvangen maandelijks digitaal een overzicht en de bijbehorende nota op een internetportaal speciaal ingericht voor de rechtspraak. De Rechtspraak heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Post NL.

Om op 1 september te kunnen starten met de nieuwe werkwijze, kunnen professionele partners zich nu al aanmelden voor een landelijke rekening-courant. Dit gaat heel eenvoudig via de website: https://rekeningcourant.rechtspraak.nl/. Een snelle aanmelding bevordert een tijdige en zorgvuldige administratieve afhandeling. De huidige rekeningen bij de diverse gerechten blijven tot 1 september a.s. doorlopen.

Oprichting Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
De rechtspraak zet zich in voor een beter aansluiting bij de behoeften en problemen in de samenleving. Een van de doelen in dat kader is professionalisering van de organisatie en bedrijfsvoering. De oprichting van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak is daar een belangrijk onderdeel van.