DCN weer op VPT-beurs vertegenwoordigd met eigen stand

logo-vptSinds een aantal jaren is de DCN met een eigen stand aanwezig op de VPT-beurs, de beurs waarin agressie tegen medewerkers in de publieke sector centraal staat. Op uitnodiging van de organisatie heeft de DCN weer toegezegd als vertegenwoordiging van invorderend Nederland en met name de deurwaarders aanwezig te zullen zijn. De beurs is ook dit jaar in de Rijtuigenloods te Amersfoort en wordt gehouden op donderdag 01 november 2012. Tussen 09.30 en 17.00 uur is de beurs geopend en deze is gratis toegankelijk voor iedereen die zich – binnen een organisatie met een publieke taak – bezighoudt met de aanpak van agressie en geweld.

Aanmelden voor een bewijs van toegang kan door te gaan naar www.evpt.nl/vpt-beurs/aanmelden.

Agressie tegen medewerkers in de publieke sector is ook een van de onderwerpen tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober a.s. in Nijkerk

Privévermogen in geding bij faillissement

geld_vijftigNa het faillissement van een onderneming, is het de primaire taak van de curator om namens alle crediteuren te trachten de boedelschade zo veel mogelijk te beperken. Als een doorstart er niet in zit, zal de curator de bezittingen van de onderneming zo goed mogelijk proberen te verzilveren om de schulden van de onderneming af te kunnen lossen. De zogeheten vereffening van de boedel. In de praktijk ontvangen crediteuren vaak slechts een (klein) gedeelte van hun vordering.

 

Begin dit jaar voerde de Nederlandse overheid een herziening uit van de uit 1993 stammende Garantstelling curatoren. De regeling is bedoeld om curatoren middelen in handen te geven om een procedure te beginnen tegen bestuurders en commissarissen als het vermoeden bestaat dat zij door wanbestuur aansprakelijk zijn voor een faillissement.

Op grond van de Garantstellingsregeling ontvangt de curator van de staat een bedrag voor het nemen van bepaalde juridische acties zoals het instellen van een rechtsvordering in verband met mogelijk onbehoorlijk bestuur door de voormalige bestuurders van de failliete onderneming.

Het garantstellingsbedrag kan ook worden gebruikt voor het terughalen van geld dat kort voor of na het faillissement onverplicht door de onderneming is betaald waardoor andere curatoren zijn benadeeld.

Voor het laatst is de regeling in mei 2012 herzien. Voor bestuurders en commissarissen betekent de herziening van de regeling dat zij met meer prioriteit dan voorheen de risico’s van hun beroep in kaart moeten brengen en met alertheid hun risicobeheersing moeten uitvoeren.

Een claim op het privévermogen levert n.l. niet alleen materiële schade op maar trekt ook meestal een zware wissen op het privéleven.

Wanbetaling oorzaak faillissementen

faillietZo’n kwart van de MKB-faillissementen, vorig jaar maar liefst 2500 gevallen, is rechtstreeks terug te voeren op de wanbetaling van debiteuren. Er wordt genoeg omgezet/verdiend, echter betalingen blijven uit en men kan vervolgens zelf niet meer aan de eigen verplichtingen voldoen. De gemiddelde betalingstermijn is de afgelopen jaren opgelopen tot 43 dagen, betalingstermijnen van 60 of soms wel 90 dagen zijn echter geen uitzondering. Het toezenden van een “eerste aanmaning” wordt ten sterkste afgeraden. Het geeft aan dat in ieder geval er nog een tweede aanmaning zal volgen.

 

Niet iedere ondernemer durft echter meteen zware incassomiddelen (deurwaarder) in te zetten. Men is bang de goede relatie met de opdrachtgever te verstoren.

Ook bij de transportsector dreigen problemen.  In 75 procent van de openstaande rekeningen wordt de betalingstermijn daar overschreden.

De transportsector is op dit moment een van de branches waar het aantal faillissementen het  snelst toeneemt.

Flinke afname BTW-fraude

fiodUit cijfers van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), welke zijn verwerkt in een rapport van de Algemene Rekenkamer, blijkt dat de BTW-fraude bij grensoverschrijdende handel is gedaald van 131  miljoen euro per jaar naar gemiddeld 39 miljoen in de afgelopen 4 jaar. Via een zogenoemde carrouselfraude, waarbij goederen werden in- en uitgevoerd, met het doel om te kunnen frauderen, werd er naar schatting enkele jaren geleden voor ongeveer 100 miljard euro gefraudeerd met BTW. De Rekenkamper adviseert de Belastingdienst om door te gaan met de fraude-aanpak waarbij ondanks het succes, verbeteringen in de aanpak nog mogelijk zijn.

 

Zo is het bijvoorbeeld lastig voor de Belastingdienst omwisselingen van eigendom van ondernemingen te volgen. Ook duurt het regelmatig nog te lang voordat Europese belastingdiensten elkaar informatie geven.

Staatssecretaris Weekers van Financiën ziet echter mogelijkheden om de samenwerking met andere EU-landen bij de aanpak van de BTW-carrouselfraude nog verder te verbeteren.

Minder mensen in de schuldsanering

JungmannUit cijfers van het CBS blijkt, dat na een lange periode van stijging, het aantal uitspraken waarbij schuldsanering wordt opgelegd daalt. Sinds 2008 steeg het aantal schuldsaneringen met in 2011 naar een totaal van bijna 15.000 uitspraken. Vanaf begin van dit jaar is er een afname te bespeuren en dat zou te maken hebben met een veranderde aanpak. Volgens mevr. dr. N. Jungmann* is twee jaar geleden besloten selectiever te zijn bij het toelaten tot de schuldhulpverlening. Het drie-jarige schuldhulpverleningstraject is enorm zwaar, zo stelt Jungmann.

 

Zonder een juiste motivatie zal de schuldsanering niet succesvol afgrond kunnen worden.

Twijfelgevallen werden vroeger wel toegelaten, dat is nu minder. Verder stabiliseert het aantal aanvragen in sommige regio’s.

Feit is wel dat bij mensen die niet in de schuldhulpverlening komen, de schulden gewoon blijven bestaan.

*Mevrouw Jungmann is een van de inleiders tijdens de DCN-studiedag  “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” welke op 10 oktober 2012 in Nijkerk wordt gehouden.

Belastingdienst eist gegevens buitenlandse creditcard transacties

creditcardDe fiscus denkt een aanvullende manier te hebben gevonden om zwart geld van Nederlanders op te sporen. Vier bedrijven die creditcardtransacties verwerken, worden n.l. gedwongen gegevens over alle buitenlandse transacties af te staan aan de fiscus. Bij deze bedrijven, goed voor 95 procent van alle creditcardbetalingen, heeft de Belastingdienst deze informatie gevorderd. Wat het vorderen van betaalgegevens van buitenlandse kaarten in Nederland wel bemoeilijkt, is dat er niet naar mag worden gevraagd als het om opsporing van fiscale fraude gaat. Volgens het ministerie van Financiën, zou het soms gaan over miljoenen die via deze weg zijn weggesluisd.

Beslagen onroerend goed door financiële crisis steeds minder zinvol

beslag_onroerende_zakenHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekend gemaakt dat in de maand augustus 2012 de prijzen van bestaande koopwoningen met 8 procent zijn gedaald. De verkoopprijzen werden daarbij vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Ook in juli 2012 daalden de prijzen al met gemiddeld 8 procent . Door alle recente prijsdalingen liggen de prijzen van bestaande koopwoningen weer op het niveau van acht jaar geleden. In de eerste acht maanden van dit jaar verwisselden  74.000 woningen van eigenaar, dat is 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2011.

 

De aanhoudende onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek, twijfels bij veel mensen over de eigen financiële mogelijkheden en geen vertrouwen in de nabije toekomst, houden de huizenmarkt in het slot.

Door de diverse prijsdalingen, is het nu al vaak voor deurwaarders niet zinvol meer over te gaan tot het leggen van een beslag op onroerende zaken, in het geval het een woning betreft.

Bij executieveilingen brengen woningen meestal zo’n 20 tot 30 procent minder op dan wanneer de verkoop op vrijwillige basis zou hebben plaatsgevonden.

Nu de waarde steeds verder daalt maar de hypotheekschuld wel onveranderd blijft, zal bij een beslag en na de verkoop steeds vaker blijken dat de verkoopprijs ontoereikend is om de hypotheek van af te lossen. Een restbedrag om andere schuldeisers van te betalen zit er dan al helemaal niet in.

De DCN houdt op woensdag 10 oktober 2012 een studiedag met als thema “Het invorderen van (belasting)schulden in crisistijd”

Agressie, een veel voorkomend probleem

cbs_logoMaar liefst een derde van alle werknemers in Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 slachtoffer geweest van geweld op het werk. Dat belasting- en gerechtsdeurwaarders, zo ook politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel last hebben van agressie, was al langer bekend. Externe agressie, door klanten, leerlingen of passagiers was de meest voorkomende vorm. Slachtoffers van interne agressie voelen zich vaak minder gezond.

 

Agressie door leidinggevenden of collega’s zorgt vaak voor een langdurig ziekteverzuim.

Meer nog dan bij geweld door b.v. klanten of patiënten.

Slachtoffers van interne agressie zijn ook vaker ontevreden (zo’n 15%) over hun werk.

Bijna twee derde van de werknemers die in 2011 te maken kreeg met agressie, overwoog een andere baan te zoeken. Eén derde ondernam ook echt concrete stappen.

Algemene wensen van werknemers zijn maatregelen tegen werkdruk en werkstress aangezien die te maken zouden kunnen hebben met agressie.

Tijdens de DCN-studiedag op woensdag 10 oktober a.s. is agressie een onderwerp dat aan de orde zal komen.

De eerstvolgende VPT-beurs (inzake agressie tegen medewerkers, werkzaam in de Publieke Sector) is op donderdag 01 november 2012 in Amersfoort.   

Geen belasting-betaling ? Geen communie!

St_PieterDuitse katholieken die weigeren hun ongeveer 8% inkomstenbelasting aan de kerk te voldoen, worden door hun bisschoppen niet meer als katholiek gezien. Het recht op de Heilige Communie of een begrafenis vanuit een kerk wordt hun daardoor ontzegd. De bisschoppen kwamen waarschijnlijk met deze maatregel, omdat de inkomsten verminderen door een afname van het aantal kerkleden. Volgens het Vacitaan, dat een klacht van een katholiek die weigerde te betalen behandelde, kan een belastingweigeraar nog wel gelovig zijn.

 

De bisschoppen hebben vervolgens de regeling enigszins aangepast. Inmiddels loopt er ook een rechtszaak bij de rechtbank in Leipzig van een “wanbetaler”  die zich nog wel als lid van de kerk beschouwd.

In Nederland kennen we geen kerkbelasting meer. De belangrijkste inkomstenbron van de kerken wordt jaarlijks verkregen via de actie “Kerkbalans”  Dat betreft een vrijwillig toegezegde bijdrage waarbij overigens wel richtlijnen worden gegeven. Kerkleden kunnen overigens niet worden verplicht zich te houden aan de verstrekte richtlijnen over de bedragen welke worden verwacht.

Bijzonder verhaal met goede verhaalsmogelijkheden

goudstaafIeder deurwaarder weet het, soms moet een invorderingsprocedure (tijdelijk) worden gestaakt omdat er geen of onvoldoende verhaalsmogelijkheden zijn om de openstaande schuld mee te vereffenen. Dat probleem kende de gemeente Purmerend niet bij het verhalen van bijstandsfraude.Een inwoonster genoot zeven jaar lang van een bijstandsuitkering en streek zo de lieve somma van 90.000 euro op. Onterecht zo bleek later. De gemeente werd getipt door de politie Amsterdam.

 

Familieleden van de vrouw werden gelinkt met criminele activiteiten, tijdens een huiszoeking bij de genoemde vrouw werden goudstaven en ook een fors bedrag aan contanten gevonden. En werd er daar vervolgens beslag op gelegd. De waarde van de goudstaven werd geschat op zeker 250.000 euro.

De vrouw stelde dat het goud bij haar in bewaring was gegeven. De Centrale Raad voor Beroep ging hier niet in mee en oordeelde dat de vrouw de 90.000 euro aan bijstandsuitkering terug moet betalen. Wil of kan ze dat niet, dan bieden de goudstaven (die verborgen lagen onder het matras waar de vrouw op sliep) voldoende verhaalsmogelijkheden.