Meer wanbetalers door verhoging eigen risico

geldzorgenMenzis komt met een opmerkelijk initiatief. Deze zorgverzekeraar gaat met ingang van 2013 klanten de mogelijkheid geven het eigen risico van hun ziektekostenpolis gespreid te betalen.
Het eigen risico, nu 220 euro, wordt volgend jaar 350 euro.

 

Verzekerden die hier gebruik van willen maken, betalen een bedrag van € 30,– per maand extraHet blijkt dat dagelijks zo’n 200 mensen bij Menzis een betalingsregeling aanvragen . Verzekerden voelen zich overvallen door de torenhoge nota’s achteraf.
Naast een fors hoger eigen risico, zullen mensen die worden opgenomen in een ziekenhuis 7,50 euro per ziekenhuisligdag moeten gaan betalen.
Het via een verhoging van de maandpremie betalen van het eigen risico, kan volgens Menzis worden vergeleken met het betalen van de energienota’s. Ook daarbij wordt getracht te voorkomen dat achteraf enorm moet worden bijbetaald.
Met  deze geboden mogelijkheid, kunnen wellicht ook veel verzekerden buiten invorderingsprocedures met de daaraan verbonden kosten worden gehouden.

 

Notaris zakkenvuller bij executie-verkoop?

executieveilingBij gedwongen verkopen van woningen, ligt de verkoopprijs vaak ruim onder de waarde zoals die zou zijn bij een vrije verkoop. De verkoper blijft vaak met een restschuld zitten. Aanleidingen tot gedwongen verkopen zijn meestal echtscheiding en ontslag. In het laatste geval kunnen de kosten niet meer worden opgebracht, in het eerste geval willen de voormalige partners de lusten en de lasten delen en moet de woning worden verkocht.

Uit onderzoek is gebleken, dat notarissen soms een onnodige kostenverhogende factor zijn bij executieverkopen. Vaak worden meerdere woningen tijdens één zitting geveild, maar worden eenmalige kosten zoals zaalhuur en andere kosten volledig aan alle verkopers doorberekend. De notarissen schermen met veel extra week inzake deze dossiers, feit is wel dat geen goede helderheid kan worden gegeven over deze werkwijze. Ook vereniging Eigen Huis, de grootste vereniging van woningbezitters, zet vraagtekens bij de noodzaak van alle in rekening gebrachte bedragen. De verkopende partij welke toch al in de financiële problemen zit, wordt wellicht onnodig benadeeld bij een executie-verkoop van zijn/haar woning.

Incassobureaus innen belastingschulden Belastingdienst?

BelastingdienstDe Belastingdienst zou overwegen incassobureaus in te zetten bij het innen van nog onbetaalde belastingschulden. De kosten die deze werkzaamheden met zich meebrengen, zouden betaald kunnen worden met een deel van het geld dat ze binnenbrengen. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het jaarlijks niet te innen bedrag van twee miljard euro zo terugdringen. Ook de reeds eerder aangekondigde belacties zouden hieraan moeten bijdragen.

Een kort geleden door de Abvakabo uitgebracht rapport gaf op een voor de Belastingdienst pijnlijke manier aan, dat er veel geld niet werd geïncasseerd. Deze actie van Weekers  is wellicht hier een reactie op. Aangezien ook de Belastingdienst moet inkrimpen, wordt nu het inzetten van incassobureaus onderzocht. Het CJIB is in een eerder stadium in de wandelgangen al als kandidaat genoemd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Wellicht dat eerst nog wordt gekeken naar overplaatsing van medewerkers van andere afdelingen naar de invordering. Of dit laatste enig resultaat gaat opleveren, moet worden afgewacht.

Leuker kunnen we het niet maken, wel klantvriendelijker

BelastingdienstDe Belastingdienst gaat wanbetalers bellen en proberen om via deze werkwijze onbetaalde belastingaanslagen alsnog te incasseren. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt. Er wordt een pilot gestart waarin belastingschuldigen, ook al hebben ze een aanmaning ontvangen en een dwangbevel ik het bezit hebben, via een telefoontje van een incassomedewerker alsnog worden verzocht over te gaan tot betalen.

Telefonisch benaderen gebeurt overigens bijna altijd ook al door medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, de fiscus gaat nu ook proberen op deze wijze succes te boeken. Een grote aanpassing zo kan worden gesteld, aangezien b.v. belastingdeurwaarders niet eens tot een betalingsregeling mochten overgaan.

De tijd van praten was voorbij op het moment dat de deurwaarder aan de deur verscheen, zo werd bepaald door de beleidsmedewerkers. Met de belacties wil Weekers voorkomen dat belastingschuldigen in een vervolgtraject komen waarbij beslag kan worden gelegd op inkomen, banktegoeden of eigendommen. Om snel profijt te halen uit het telefoontje, vraagt de medewerker van de Belastingdienst aan de belastingschuldige wel of deze toestemming wil geven tot een automatische incasso.

Een extra optie is volgens het bestuur van de DCN, belastingdeurwaarders van de fiscus meer mogelijkheden te geven. Betalingsregelingen treffen hoort hier zeker ook bij. Verder zouden belastingschuldigen voor het bespreken van hun schuld, deurwaarders eenvoudiger moeten kunnen bereiken. De negen tot vijf mentaliteit moet veranderen, telefonische bereikbaarheid moet beter en langer worden. Uit verkregen informatie kan worden opgemaakt, dat tot een uitbreiding van het aantal belastingdeurwaarders niet zal worden overgegaan. Ondanks het feit dat hiervoor nog geen directe aanwijzingen aanwezig zijn, blijft het spook van uitbesteding van het deurwaarderswerk rond zweven.

Wellicht dat tijdens de DCN studiedag op 10 oktober 2012 hierover enige helderheid kan worden gegeven.

Volgens de DCN geniet het overigens de voorkeur belacties te laten plaatsvinden nadat de laatste betaaltermijn(en) van de belastingaanslag is/zijn vervallen maar voordat de aanmaning wordt verzonden of een dwangbevel wordt betekend. Zo worden onnodige kosten voorkomen en blijft de waarde van de aanmaning en het dwangbevel wel in takt.

Wijziging Leidraad Invordering 2008

De Leidraad Invordering 2008 wordt elk halfjaar aangepast. In de Leidraad Invordering 2008 zijn de beleidsregels neergelegd waaraan de ontvanger zich bij de invordering van belastingschulden dient te houden. De laatste aanpassing is van 8 februari 2012. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort aan de orde gesteld.

Strafbeschikking

Per 1 juli 2011 is de strafbeschikking geïntroduceerd. De invordering daarvan is geregeld in artikel 3a van de Invorderingswet 1990.
Er zijn geen nadere beleidsregels geformuleerd met betrekking tot de invordering van de strafbeschikking.

Automatische nummerplaatherkenning
De inzet van automatische nummerplaatherkenning is gecodificeerd en uitgebreid naar alle belastingen (art. 18 Invorderingswet 1990). Dit is echter eerst mogelijk indien er sprake is van onbetaalde belastingen waarvoor een dwangbevel is betekend waarop geen betaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal bevoegdheden toegevoegd om het instrument optimaal te kunnen benutten. Het gaat hierbij om de volgende toevoegingen:
•    beslaglegging op alle dagen en uren van de week;
•    het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling aan de bestuurder van het voertuig;
•    het mogen beschikken over een executoriale titel in digitale vorm;
•    het sneller de in beslaggenomen voorwerpen mogen afvoeren.
Ter zake van dit artikel zijn geen beleidsregels gemaakt.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Op grond van de arresten van de Hoge Raad van 4 februari 2011 en 12 augustus 2011, die handelden over de vraag of ook tijdelijke betalingsonmacht moet worden gemeld, is in de Leidraad Invordering 2008 opgenomen dat bij de beoordeling of sprake is van betalingsonmacht het begrip ‘liquide middelen’ een rol speelt. Voorts wordt gedefinieerd wat onder liquide middelen moet worden verstaan.

Informatiebeschikking
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking van kracht (zie art. 52a AWR).  Ten aanzien van de informatieverplichtingen van administratieplichtigen ten behoeve van derden geldt dat de omkering van de bewijslast geen rol speelt. Indien in een dergelijke situatie sprake is van een onrechtmatig informatieverzoek kan alleen een vergoeding worden geclaimd van de gemaakte kosten die in verband met dat verzoek zijn gedaan. Dit geldt ook voor verzoeken in het kader van de Invorderingswet 1990 (zie art. 62a Invorderingswet 1990).
Ter zake van artikel 62a Invorderingswet 1990 zijn geen beleidsregels gemaakt.

Toeslagen
De voorwaarden voor een betalingsregeling voor toeslagenschulden is te vinden in artikel 7 Uitvoeringsregeling Awir. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de terugvordering van een of meer toeslagen is te wijten aan opzet of grove schuld.
Is er sprake van opzet of grove schuld, dan kan een betalingsregeling van ten hoogste 24 maanden worden toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•    de belanghebbende verzoekt om een dergelijke regeling;
•    de belanghebbende of diens partner maakt aannemelijk dat zij niet meer beschikken over het ten onrechte geïnde voorschot, belichaamd in de toeslagschuld;
•    de regeling leidt tot een betaling van de volledige schuld binnen 24 maanden.

Onderstaand de genoemde de artikelen van de Invorderingswet 1990

Artikel 3a
1. De ontvanger is mede belast met de invordering van de strafbeschikking.
2.-Bij de invordering zijn de artikelen 4, 6, 9 tot en met 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27 en 28 tot en met 30 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwijking van artikel 9, eerste lid, een geldboete invorderbaar is veertien dagen na de uitreiking in persoon of toezending van het afschrift van de strafbeschikking.

Artikel 18
1. Op eerste vordering van ambtenaren van de rijksbelastingdienst of van opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat te doen stilstaan teneinde de tenuitvoerlegging van een dwangbevel te doen plaatsvinden. De bestuurder van het motorrijtuig is verplicht de daartoe door de in de eerste volzin bedoelde ambtenaren gegeven aanwijzingen op te volgen.
2. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel op de voet van het eerste lid en de daaraan voorafgaande betekening van het hernieuwde bevel tot betaling kunnen, in afwijking van de artikelen 64, eerste en tweede lid, eerste volzin, en 438b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geschieden op alle dagen en uren.
3. In afwijking van artikel 14, eerste lid, kan een hernieuwd bevel tot betaling ook worden betekend aan de bestuurder van het motorrijtuig, bedoeld in het eerste lid.
4. In afwijking van artikel 434 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan machtiging van de belastingdeurwaarder ook plaatsvinden door middel van het beschikbaar stellen van de gegevens van een dwangbevel waarvan de tenuitvoerlegging op de voet van het eerste lid dient plaats te vinden.
5. Ingeval de schuld waarvoor op de voet van het eerste lid beslag is gelegd een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag te boven gaat, wordt voor de toepassing van artikel 446 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in elk geval aangenomen dat het voor het behoud van de op de voet van het eerste lid in executoriaal beslag genomen zaken redelijkerwijze noodzakelijk is dat deze zaken in gerechtelijke bewaring worden gegeven.


Groningen wil verruiming kwijtscheldingsregels voor belastingen

GroningenDe gemeente Groningen heeft er samen met Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Enschede bij minister Spies op aangedrongen de verruiming van de kwijscheldingsregels voor belastingen alsnog toe te staan. Daarmee hebben de gemeenten dan de keuzevrijheid om zelf een afweging te maken tot hoever ze belastingen willen kwijtschelden.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies weigert de door de Tweede Kamer voorgestelde verruiming van de kwijtscheldingsregels voor gemeentelijke belastingen door te voeren.
Zonder de verruiming van de regels mogen huishoudens die rondkomen van het sociaal minimum niet meer spaargeld hebben dan 2000 euro om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.

Voor alleenstaanden is dat bedrag 1450 euro. Dit betekent volgens de vijf gemeenten die zich hiertegen verzetten dat mensen die sparen voor bijvoorbeeld een grote aankoop worden gestraft omdat hun ‘vermogen’ al snel te groot wordt. In Groningen gaat het daarbij om ongeveer 600 huishoudens.
De vijf gemeenten vragen de minister om de verruiming alsnog toe te staan en gelijk te trekken aan de vermogensgrens die geldt voor een bijstandsuitkering (€ 5.685 voor alleenstaanden en € 11.370 voor een echtpaar).

Het argument van de minister dat ruimere inkomensondersteuning ertoe leidt dat werken voor uitkeringsgerechtigden minder lonend wordt, delen Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Enschede en Groningen niet. De voordelen die het toepassen van één vermogensgrens biedt voor zowel de burgers als voor de gemeenten (administratieve lastenverlichting en minder uitvoeringskosten) wegen volgens hen zwaarder.
Bron: Gemeente Groningen

Problematisch leengedrag

 

nibudGeld lenen hoeft geen probleem te zijn, Nederlanders zijn echter in algemene zin steeds meer gaan lenen. Maar liefst zo’n 10% van de huishoudens leende in 2011 geld bij familie of vrienden. In 2009 was het nog maar 5% dat dit deed. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIBUD. Rood staan en het gebruik van creditcards zorgen ook voor problemen, de leencultuur is doorgeslagen zo kan worden geconstateerd.

Bewuster omgaan met geld, de tering naar de nering zetten, geen onnodige luxe-artikelen aanschaffen en sparen voordat een aankoop wordt gedaan. Enkele voorbeelden welke tot een verbetering kunnen leiden.

Vanuit het NIBUD wordt medewerking verleend aan de DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” op 10 oktober 2012.

 

Belastingkantoor onderzoekt melding klokkenluider

klokkenEr komt een extern onderzoek naar ‘vermeende onregelmatigheden in de directievoering van SVHW’. Dit samenwerkingsverband voert belastingheffing uit voor 25 gemeenten in Zuid-Holland.

Gedetailleerde melding
Ook waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard zijn onderdeel van het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ontving vorige week informatie van een anonieme klokkenluider.  Die maakte gedetailleerd melding maakt van vermeende onregelmatigheden in de directievoering van SVHW. 

Geen twijfel over integriteit
In een extra vergadering besloot het dagelijks bestuur in meerderheid om de melding door een onafhankelijke externe partij te laten onderzoeken. ‘Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat er geen twijfel mag bestaan over de integriteit van het belastingkantoor’, aldus SVHW, dat verder niet op de inhoud van de melding wil ingaan. De toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, is op de hoogte gesteld.

Invorderingsrente 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%

renteDe invorderingrente voor het 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. In het tweede kwartaal 2012 was het 2,3%.
Invorderingsrente is de rente die de belastingschuldige betaalt als hij een aanslag niet op tijd betaalt

 

Aanslag
De rente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag betaald had moeten worden. Als een betaalde belastingaanslag naderhand wordt verminderd, wordt de invorderingsrente vergoed over het teveel betaalde bedrag.
Meer informatie
•    Wijziging Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen (Staatscourant  2012, nr. 9785, 18 mei 2012) 
•    overzicht vanaf 1992

 

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een platform van meer dan 40 organisaties, die samen hun best doen om de consument “wijzer in geldzaken” te maken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumenten-organisaties en de wetenschap samenwerken. Zie www.wijzeringeldzaken.nl.