Urgente geldnood een toenemend probleem

ssunVolgens de koepelorganisatie Stichtingen Urgente Noden (SSUN) is het aantal hulpaanvragen met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag flink toegenomen.
De SSUN is in 50 steden en provincies actief en helpt huishoudens die plotseling in geldnood zijn gekomen. De inkomsten van de SSUN komen hoofdzakelijk van particuliere fondsen en charitatieve instellingen zoals het Leger des Heils. Om te voorzien in deze vorm van geldnood zou jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro nodig zijn.

De SSUN staat los van de bijzondere bijstand of een andere regelgeving en betaalt de eenmalig kosten voor b.v. een wasmachine. Mensen hoeven het geld niet terug te betalen. De stichting neemt overigens schulden niet over.Vooral alleenstaanden hebben moeite om zelfstandig rond te komen. Vier op de tien huishoudens met een bijzondere bijstand zijn mensen zonder een partner. Daarvan is 60% en vrouw en 40% een man. Dit is gebleken uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het jaar 2011.
Het hogere percentage vrouwen valt wellicht te verklaren uit het feit dat een groot deel van de alleenstaanden wordt gevormd door eenoudergezinnen die bestaan uit vrouwen met kinderen.
Ongeveer twee procent van alle volwassenen (250.000 personen) deed een beroep op de bijzondere bijstand. Jaarlijks is hiermee zo’n 400 miljoen euro gemoeid.In hoeverre geldnood is ontstaan door overmacht of een verkeerd uitgavenpatroon (te veel uitgaven ten opzichte van de inkomsten) is nog niet geheel duidelijk.
Deurwaarders constateren regelmatig dat luxe-goederen zoals b.v. een flatscreen-TV wel aanwezig zijn maar er soms mede door dit soort uitgaven er geen financiële middelen zijn voor meer noodzakelijke aankopen of betalingen.
Voorlichting zoals al wordt gedaan door het NIBUD zou wellicht hier een deel van dit probleem kunnen voorkomen. Jongeren staan bloot aan geldslurpende verleidingen en hebben geen idee meer over hun financiële reilen en zeilen. Daarin moet verandering komen, zo vinden het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen komen met een wetsvoorstel om het ouderwetse Zilvervlootsparen nieuw leven in te blazen.
De herintroductie is een onderdeel van een breed educatiepakket om jongeren hun financiële bewustzijn terug te geven.
Volgens het NIBUD geven ouders soms hun kinderen ook geen of te weinig opvoeding op het gebied van geldzaken. Niet zelden geven ouders zelfs het verkeerde voorbeeld en is een deurwaarder aan de deur geen uitzondering.

 

Gebruik camera’s neemt toe

fototoestelHet gebruik van camera’s voor signalering en bewijslast neemt steeds verder toe. Bij de politie zijn helmcamera’s al geen noviteit meer, tien gerechtsdeurwaarders hebben enige tijd als proef  met een camera op hun colbert rondgelopen. Dit laatste om bij geweld tegen de deurwaarder ook meteen met bewijs te kunnen komen. De gemeente Nijmegen gaat auto’s met camera’s gebruiken om onder meer bij de voordeur van verdachten te filmen. Dat gebeurt bij inwoners, welke worden verdacht van bijstandsfraude.

De inzet van camera’s is volgens de gemeente sneller, beter en veiliger dan het posten van sociaal rechercheurs. Voor de aanschaf van de camera’s is 30.000 euro uitgetrokken, men denkt echter met deze investering en andere maatregelen  vier miljoen te kunnen besparen.
Voor controles op kentekenregistraties zijn al langer auto’s met camera’s uitgerust. In het verleden gebeurde dit hoofdzakelijk om vast te stellen of de motorrijtuigenbelasting wel was voldaan, tegenwoordig  om de auto bij openstaande belastingaanslagen in beslag te kunnen nemen.  Zie voor meer informatie over dit laatste bij www.scanacar.nl.

 

Extra belastingheffingen onontkoombaar!

Om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, moet in de periode tot 2017 nog eens 20 miljard aanvullend worden bezuinigd. 
 
Dat is het advies van een groep topambtenaren van verschillende ministeries en de top van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank.
Zij vormen samen de ‘studiegroep begrotingsruimte’. Die brengt sinds 1971 nu voor de 14e keer voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode advies uit over gezonde overheidsfinanciën.

Evenwicht
De bezuinigingen van 20 miljard euro zijn nodig voor een structureel begrotingsevenwicht in 2017, wat niet per se gelijk staat aan een tekort van 0 procent in het jaar 2017. CPB-directeur Coen Teulings zei donderdag na de bekendmaking van zijn ramingen voor de komende jaren dat 25 miljard aan bezuinigingen nodig is voor een feitelijk tekort van 0 procent in 2017.
De studiegroep stelt dat het begrotingstekort juist in de eerste periode van het volgende kabinet fors moet worden teruggedrongen om aan het einde van de kabinetsperiode uit te kunnen komen op begrotingsevenwicht.

Wereldhandel
De Nederlandse economie heeft volgens de topambtenaren te maken met een aantal specifieke problemen. Zo is ons bruto binnenlands product nog niet terug op het niveau van voor de crisis, lopen de zorguitgaven uit de hand, stijgen het aantal overheidsgarantiesen bijbehorende risico’s en is de vergrijzing inmiddels niet een probleem in de verre toekomst, maar al heel actueel.
Bovendien is Nederland met zijn open economie die erg afhankelijk is van de wereldhandel en onze grote financiële sector extra kwetsbaar voor nieuwe economische schokken.

3 procent
De studiegroep adviseert om het trendmatige begrotingsbeleid dat al jaren in Nederland gevoerd wordt, te handhaven. Daarbij deint het tekort mee op de golven van de conjunctuur.
Wel moet er een wettelijk mechanisme komen waarbij er automatisch ingegrepen wordt als het tekort boven de 3 procent uitkomt. Dat is de norm die in de Europese Unie is afgesproken als een maximaal begrotingstekort. Nederland zit daar dit jaar nog fors boven, maar volgend jaar naar verwachting weer net onder.

Hoge Raad: Bewijslast van schuld te laat betalen ligt bij Belastingdienst

hogeraadIngevolge artikel 32, lid 2 van de Invorderingswet 1990 dient de Belastingdienst te bewijzen dat een belastingplichtige iets te verwijten valt als hij of zijn organisatie te laat betaalt. In dat geval mogen hem invorderingsrente en invorderingskosten in rekening worden gebracht. Aldus de Hoge Raad op 8 juni 2012.

Het ging in dit geval om een bestuurder van een bedrijf dat zijn loonbelasting en omzetbelasting niet op tijd had betaald. De bestuurder werd daarvoor wegens onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld. Het Hof te Arnhem was het daarmee eens en vond ook dat hij aansprakelijk was voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. Hij had immers niet aannemelijk gemaakt dat de BV niet over voldoende financiële middelen beschikte op het moment dat de aangiften gedaan en betaald hadden moeten worden.
Volgens de Hoge Raad ging het hof hier in de fout. Het was niet de bestuurder die moest bewijzen dat het bedrijf niet in staat was geweest om te betalen, het was de Belastingdienst die had moeten bewijzen dat het bedrijf daartoe wél in staat was.

 

Wetsvoorstel vereenvoudiging bv-recht ook belangrijk voor deurwaarders

bvDe Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura. De wijzigingen gaan in tegenstelling tot eerdere berichten niet in op 1 juli 2012 maar op 1 oktober 2012.
De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder.

 

Modernisering van de regels voor de bv
De wetgeving voor bv’s stamt uit 1970 en sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Zo kent het bv-recht aandeelhouders, het bestuur en een directeur, die formeel moeten overleggen en besluiten nemen. Tegenwoordig zijn er veel eenmans-bv’s, waarbij de directeur, de aandeelhouder en het bestuur dezelfde persoon is. Die zou dan steeds moeten overleggen met zichzelf. Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen.

Akte van oprichting en statuten
In een akte van oprichting van een bv staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte daarvan. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan moeten deze in de akte opgenomen worden en moet het geplaatste en gestorte kapitaal worden uitgesplitst naar soort. Een minimumkapitaal is in het wetsvoorstel niet meer verplicht. Het geplaatste kapitaal hoeft niet volgestort te zijn.

Verschillende soorten aandelen
In de nieuwe wet kunnen bedrijven met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders (zoals banken) zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast kan bij de statuten worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Deze aandelen mogen niet stemrechtloos zijn. Aandeelhouders met een minderheidsbelang worden beschermd. Zo moeten alle aandeelhouders het eens zijn over statutaire wijziging van de medezeggenschap van aandeelhouders.

Crediteurenbescherming
Het startkapitaal van een bv was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk was deze crediteurenbescherming niet effectief. Daarom wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot, waarmee het leeghalen van een bv door de eigenaren ten koste van schuldeisers riskanter wordt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn. Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kan betalen.
Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Advies
Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke bv op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur. Advies is om de mogelijkheid van een vergaande aanpassing te bekijken, met behulp van een deskundige.

Rechtspraak introduceert e-billing

LDCRInning griffierechten voortaan één nota, één administratieVanaf begin september 2012 wordt de inning van griffierechten centraal verzorgd door het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Het LDCR in Utrecht neemt deze taak over van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Alle gerechten dragen dan ook met ingang van 1 september 2012 hun financiële administratie over aan het Landelijk Dienstencentrum.

Voor professionele partijen zoals advocaten, notarissen, deurwaarders, gemachtigden van gemeenten, werknemersorganisaties en rechtsbijstandverzekeraars die regelmatig, namens hun cliënten, rechtszaken indienen dan wel rechtshandelingen laten verrichten, betekent de centrale inning van griffierechten een vereenvoudiging van de administratie:

Eén administratie, één nota
Op één factuur treffen de professionele partners de heffing van al de lopende zaken bij de diverse gerechten aan.Tijdige betaling
Het verschuldigde griffierecht wordt, via de landelijke rekening-courant, geacht te zijn betaald op het moment dat het griffierecht is verschuldigd. De betreffende zaken kunnen daardoor direct in behandeling worden genomen.

Digitaal overzicht
De professionele partners ontvangen maandelijks digitaal een overzicht en de bijbehorende nota op een internetportaal speciaal ingericht voor de rechtspraak. De Rechtspraak heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Post NL.

Om op 1 september te kunnen starten met de nieuwe werkwijze, kunnen professionele partners zich nu al aanmelden voor een landelijke rekening-courant. Dit gaat heel eenvoudig via de website: https://rekeningcourant.rechtspraak.nl/. Een snelle aanmelding bevordert een tijdige en zorgvuldige administratieve afhandeling. De huidige rekeningen bij de diverse gerechten blijven tot 1 september a.s. doorlopen.

Oprichting Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak
De rechtspraak zet zich in voor een beter aansluiting bij de behoeften en problemen in de samenleving. Een van de doelen in dat kader is professionalisering van de organisatie en bedrijfsvoering. De oprichting van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak is daar een belangrijk onderdeel van.

 

EK-actie van gerechtsdeurwaarder

plasmaRondom het Europees voetbalkampioenschap zijn er nogal wat elektronicazaken die met acties trachten extra TV’s te verkopen. Tijdens voetbaltoernooien waar Nederland aan deelneemt wordt zelfs 7% meer omzet geboekt. Deurwaarderskantoor Pruijn & Van den Bergh komt ook met een speciale EK-actie, men wil n.l. beslag gaan leggen op TV’s tijdens veel bekeken wedstrijden. Men rekent bij het genoemde deurwaarderskantoor zelfs op politieondersteuning, of die er komt moet worden betwijfeld.

In het verleden zijn er diverse vergelijkbare acties geweest. Zo werden mensen die boetes hadden open staan bezocht door Justitie tijdens voetbalwedstrijden. Het was dan meteen betalen of men verdween achter slot en grendel.Het is een gegeven dat in algemene zin er slechter wordt gereageerd op aanschrijvingen van belasting- en gerechtsdeurwaarders. In toenemende mate beschikken schuldenaren op het moment dat de brief op de deurmat valt, niet over de benodigde financiële middelen.
Of de actie van Pruijn & van den Bergh in deze gevallen voor het vereffenen van de schuld het ei van Columbus zal zijn, moet worden afgewacht.
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft grote twijfels, spreekt zelfs van een schandelijke actie en wil het Delftse kantoor voor de Kamer van Gerechtsdeurwaarders slepen.
Verder heeft in 2009 de voorzieningenrechter in Assen bepaald dat het beslag op een flatscreen-TV onrechtmatig zou zijn. De TV zou tot de eerste levensbehoeften horen. Een mening welke overigens niet wordt onderschreven door de DCN !
Tenslotte moet bij het beslag leggen op TV’s tijdens voetbalwedstrijden extra rekening worden gehouden met agressie. De gemoederen kunnen bij een tegenvallend resultaat al verhit zijn, de bierconsumptie is meestal aanzienlijk, al met al niet de meest ideale omstandigheden voor dit soort acties.

 

MKB geen schuldhulpverlener

mkbWerklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden beperkt. Mensen zonder werk, die willen en kunnen werken en gemotiveerd zijn, zouden in een centraal systeem geregistreerd moeten worden van waaruit werkgevers kunnen putten. Volgens een vertegenwoordiger van het Midden en Klein Bedrijf  (MKB) komt het nu nog regelmatig voor dat mensen met een schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen solliciteren. Het probleem van deze mensen moet niet het probleem van de werkgever worden,  aldus het MKB.

Registratie via een systeem zoals nu voorgesteld door het MKB wordt door de Belangenvereniging van Uitkeringsgerechtigden afgewezen. Volgens deze vereniging bieden de huidige regels al voldoende waarborg.Uit een gepubliceerd onderzoek van financieel dienstverlener Intrum Justitia en netwerkorganisatie De Zaak blijkt dat middelgrote en kleine bedrijven liever met een slecht betalende klant bellen dan dat ze een betalingsherinnering sturen.
In economisch onzekere tijden zoals nu, worden rekeningen altijd slechter betaald.
De gemiddelde betalingstermijn van nota’s is 43 dagen.
In alle gevallen geldt dat een snelle reactie nadat de betalingstermijn is verlopen, altijd nuttig is.
Degene die het hardst aan de bel trekt, ontvangt als eerste zijn geld. Zo is een algemene stelregel.
De Belastingdienst benadert sinds kort als proef ook telefonisch belastingschuldigen die nog een aanslag niet hebben betaald. Bij een succes zal deze werkwijze definitief worden ingevoerd, zo is de verwachting.

 

Bang voor blauwe belastingbrief

De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde op 11 juni 2012 een vijftal Friese weigeraars wegens het stelselmatig niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. De veroordeling bestond uit geldboetes tot 750 euro en zelfs voorwaardelijke celstraffen. Van de vijf verdachten verschenen er slechts twee voor de rechtbank. De drie afwezigen werden bij verstek veroordeeld. Nog zes anderen moeten binnenkort in het verdachtenbankje plaatsnemen. Lees verder

Van Aartsen wil meer belastingen heffen

vngTijdens het enigszins omstreden VNG-feestje, deed burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag een oproep om gemeenten nog meer belastingen te laten heffen. Volgens van Aartsen krijgen gemeenten er steeds meer taken bij, maar staan daar niet meer inkomsten tegenover.

Het VNG-jubileumfeest werd op 5 en 6 juni 2012 gevierd in verband met het honderd jarig bestaanAl diverse maanden werd kritiek geuit op de viering van dit eeuwfeest. Geldverslindend en ongepast in tijden van crisis, zo kon worden gehoord.
De kosten waren dan ook niet gering en bedroegen 800 euro per bezoeker. De totale kosten kwamen zeker uit op een slordige 2,5 miljoen euro.
Voorzitter van de VNG Annemarie Jorritsma deed de kritiek af als “kleinzielig  gedoe”
Premier Rutte liet zich in zijn speech wel kritisch uit over de kosten van dit soort feesten.
“Wij moeten het goede voorbeeld geven willen we draagvlak blijven houden voor moeilijke beslissingen” zo stelde hij.In een TV-programma op 10 juni deelde Rutte mee, dat de inmiddels zeer bekritiseerde forensentaks (belasten van de reiskostenvergoeding) zo goed als zeker niet in het verkiezingsprogramma van zijn partij de VVD zal staan.
Andere partijen zoals de PVV en SP hebben vanaf het begin al aangegeven niets te voelen voor deze lasten verhogende maatregel.
De eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 12 september 2012..