Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de getroffen werknemer als de organisatie. Neemt de agressie door de economische crisis toe bij het invorderen van schulden? Lees hier de factsheet van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.

Namens het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak zal mevrouw J. van Grunsven een inleiding geven tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober.

Laat de Belastingdienst geld liggen?

De Abvakabo constateert, de staatssecretaris reageert.

Uit een door de Abvakabo uitgebracht rapport kan worden geconcludeerd, dat er jaarlijks voor vele tientallen miljoenen belastinggeld niet wordt geïnd dan wel  dat belastinggelden op andere wijze niet in de staatskas terecht komen of aan worden onttrokken. Volgens het rapport, waarvoor de DCN toestemming heeft gekregen dit te publiceren, blijft er dus veel geld liggen. Geld dat juist in deze crisistijd goed kan worden gebruikt en waardoor bezuinigingsmaatregelen wellicht minder of soms helemaal niet nodig zijn. Staatssecretaris van Financiën dhr. Weekers reageert in een brief naar de Tweede Kamer.

Lees hier het rapport van de Abvakabo

Lees hier de antwoorden van Staatssecretaris van Financiën

Arbeidsvoorwaarden belastingdeurwaarders onder druk

Na minister Spies, mengt ook de Amsterdamse wethouder van der Burg zich in de discussie over de salarissen van gemeente ambtenaren. Daaronder vallen dus ook de belastingdeurwaarders in dienst van gemeenten, heffings- en invorderingsambtenaren en ambtenaren van de sociale dienst.

Van den Burg vindt de voorgestelde nullijn van Spies onvoldoende en meent dat gemeenteambtenaren in 2013 best wel 1% van hun salaris kunnen inleveren.

De bonden hebben inmiddels furieus gereageerd op het voorstel, dat op 9 mei zal worden besproken. Verder is het de bedoeling om de vergoeding reiskosten woon/werk per 01 januari 2013 helemaal te schrappen. Voor belastingdeurwaarders, welke wonen in de nabijheid van hun rayon, is het aan te bevelen in het kader van “het nieuwe werken” afspraken te maken over het werken vanuit huis. Op die wijze kan er met de werkgever worden overeengekomen om de gereden kilometers als dienstreis te laten gelden. Daarvoor is, voor zover nu bekend, nog wel een vergoeding per gereden kilometer van toepassing. Voor belastingdeurwaarders die ver(der) weg van hun rayon wonen, zal dit niet kunnen en zullen de voorgestelde maatregelen tot een flinke vermindering van het besteedbare inkomen kunnen leiden.

 

De hoogte van het salaris van wethouders is afhankelijk van de grootte van de gemeente en staat niet ter discussie. Naast het salaris krijgt een wethouder een onkostenvergoeding van minimaal € 264,09 en maximaal € 614,45 bruto per maand. Als een wethouder aftreedt, heeft hij of zij op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) recht op een uitkering (wachtgeld). Het wachtgeld wordt gezien als een tegemoetkoming totdat de wethouder in een andere functie een gelijkwaardig inkomen heeft bereikt. De uitkering is in het eerste jaar 80% en daarna 70% van het laatst verdiende salaris. De duur van de uitkering is gelijk aan het aantal jaren dat betrokkene politiek ambtsdrager is geweest. De minimale duur van de uitkering is twee jaar en de maximale duur vier jaar.

Indien betrokkene echter ten tijde van zijn aftreden 55 jaar is en ten minste tien jaar wethouder is geweest, krijgt hij/zij de uitkering tot het tijdstip waarop de leeftijd van 65 jaar is bereikt. De reden voor het aftreden van de wethouder maakt niet uit. Als de partij van de wethouder na de verkiezingen verliest en niet meer in het college terugkomt, krijgt de wethouder wachtgeld. Maar ook de wethouder die gedurende zijn/haar ambtstermijn wordt weggestuurd, heeft recht op wachtgeld. 

Huidige Kamerleden die na de verkiezingen in september 2012  vertrekken, krijgen tien maanden korter wachtgeld. De maatregel die was afgesproken in het Kunduz-akkoord blijkt al op 01 september 2012 in te gaan. In plaats van vier jaar wachtgeld moeten de vertrekkende Kamerleden het doen met maximaal drie jaar en twee maanden. Dat is net zo lang als de maximale ww-duur. Er is nog wel een groot verschil met de “gewone” WW. Kamerleden hoeven maar drie maanden in functie te zijn geweest om twee jaar wachtgeld te krijgen. Werknemers moeten voor een vergelijkbare termijn 24 jaar in dienst zijn geweest. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie spraken de maatregel af in april 2012. In 2010 was de wachtgeldregeling al verkort van 6 naar 4 jaar.

Eigen woning: soms een lust, steeds vaker een last

De huidige huizencrisis waarbij woningen in een snel tempo in waarde verminderen, zorgt ervoor dat gemeenten de tarieven voor o.a. de onroerende zaakbelasting zullen gaan aanpassen. De waardebepaling zal naar beneden gaan en de tarieven omhoog. Voor de eigenaren zullen de die lasten dan even hoog zijn, maar ze dragen wel de lasten van het waardeverlies van hun woning.

Ook zal vaak de waarde van de woning hoogte van de hypotheek niet meer vertegenwoordigen. De eigen woning is vaak een component in de pensioenvoorziening, die zal dus ook deels in rook opgaan.
Bij executieveilingen brengt de woning zelden meer de veronderstelde waarde op. Zelfs voor de crisis werd toen al vastgesteld dat een strop van 20% tot 30% geen uitzondering was.

Een huis erven kan in de huidige tijd ook een drama worden
Steeds meer erfgenamen komen in financiële problemen omdat huizen in deze tijd zeer moeilijk verkoopbaar zijn. Gemiddeld kleeft er aan een geërfd huis nog een schuld van € 64.000,– en over dat bedrag moeten wel rente en wellicht ook aflossingen worden betaald. Mensen die door een erfenis met dubbele lasten worden geconfronteerd, mogen die twee jaar lang als aftrekpost opvoeren.
Wat veel erfgenamen niet weten, is het feit dat al binnen een jaar erfbelasting moet worden betaald over de WOZ-waarde.

De erfenis weigeren, ook al maakt een woning hier onderdeel van uit, is een optie. Notarissen raden erfgenamen aan zich goed bewust te zijn van de financiële consequenties van een erfenis. Voordat de erfenis wordt geaccepteerd is het, zeker in twijfelgevallen, goed eerst volledige informatie in te winnen.

 

Geldzaken: schulden en tegoeden

Volgens de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) steeg de gemiddelde schuld van Nederlanders in 2011 met 19% van € 1.338,– naar € 1.600,–
Baanverlies, echtscheidingen en een verkeerd uitgavenpatroon worden als oorzaken aangegeven. Ondanks aanmaningen en waarschuwingen om te betalen, wordt het steeds lastiger om bedragen te innen. De DCN ontvangt vaker berichten van belastingdeurwaarders over de problemen rondom het incasseren van openstaande belastingaanslagen.
Beslagen op inkomen leiden in toenemende mate ook niet tot het gewenste resultaat aangezien er meerdere beslagleggers zijn. Beslag op een inboedel is regelmatig niet zinvol vanwege staat waarin de inboedel verkeerd, waardoor deze meestal onverkoopbaar zal zijn dan wel een te gering bedrag bij een executoriale openbare verkoop zal opleveren.

Nederlanders die in plaats van schulden, nog kunnen beschikken over een (aanzienlijk) spaartegoed, boeken al sinds 2007 een steeds groter deel van hun spaartegoed uit angst voor een val van de euro over naar rekeningen in een andere valuta.
Naast particulieren doen pensioenfondsen dit ook, daarbij zijn de Japanse Yen en de Amerikaanse Dollar in trek. Het Britse pond is het meest geliefd op het moment dat ervoor wordt gekozen de euro om te wisselen in een andere muntsoort.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt overigens voor het beleggen in buitenlandse valuta.

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), een nieuwe manier van woningen tellen, gaat niet in  per 2013 maar pas in 2014.  Dat maakte minister Spies bekend. Spies zal de mede-overheden in de meicirculaire van het gemeente- en provinciefonds nader informeren.

Spies zet nieuwe CAO Gemeenten onder druk

Het op 20 april jl. overeengekomen principeakkoord tussen de Vakbonden en de VNG over een leidraad en een verlenging van de cao met 19 maanden, staat nu al weer onder druk. Minister Spies (Binnenlandse Zaken) is de mening toegedaan dat op grond van het Kunduz-akkoord, ook voor de gemeente-ambtenaren er geen loonsverhoging mogelijk is.

Abvakabo FNV en CNV reageerden met de opmerking dat Spies niet over de cao gaat. Loonafspraken voor gemeenteambtenaren zijn een zaak van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bonden, zo stellen zij.
De politiebonden voeren inmiddels aktie met o.a. het gebruik van dienstauto’s. Zij staan op een nullijn met hun salaris en nemen de gemeenteambtenaren als voorbeeld aangezien daar dus nog wel een (geringe) loonsverhoging tot de mogelijkheden zou behoren.

De VNG heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de oproep van Spies.

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal gedwongen huisverkopen ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 50% Dit blijkt uit het aantal huishoudens dat een beroep doet op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) Een hypotheek met NHG garandeert de huiseigenaar en de bank dat bij een gedwongen verkoop van de woning de eventuele restschuld wordt afgelost. De restschuld, het verschil tussen de verkoopprijs en de hypotheekschuld, wordt kwijtgescholden als aan de voorwaarden van de NHG is voldaan.

Belangrijkste reden voor de forse toename blijkt het aantal echtscheidingen dat tot financiële problemen leidt. Overigens blijkt dat in zware economische tijden er juist minder gescheiden wordt.

Doordat hypotheken van tweeverdieners de laatste jaren vaak op beide inkomen zijn gebaseerd, komt het steeds vaker voor dat er geen van beide partijen na een scheiding afzonderlijk de woonlasten kan blijven betalen. Daardoor moet het huis worden verkocht, waarbij in veel gevallen de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld.

Huisuitzettingen door huurachterstand
Niet alleen doen zich problemen voor bij woningeigenaren, ook huurders komen in toenemende mate in de problemen. Woningbouwvereniging Eigen Haard in Amsterdam verwacht dit jaar zelfs een verdubbeling van het aantal dreigende huisuitzettingen ten opzichte van 2008.

Eigen Haard heeft 60.000 woningen in Amsterdam en omgeving. In 2008 waren er 420 dreigende huisuitzettingen, in 2011 al 781. De verwachting is dat dit aantal in 2012 zal oplopen tot het dubbele aantal van 2008. De huurschuld in die gevallen gaat over gemiddeld een periode van 5 maanden.

Nieuwe wet beperkt incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht die de incassokosten flink aan banden zal leggen. Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli 2012. Lees hier de tekst ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Inzichtelijker
Door deze nieuwe regeling worden incassokosten inzichtelijker. Daardoor kan ook eenvoudiger worden gecontroleerd of er niet te veel wordt gerekend.  De regeling omvat de volgende bepalingen:
— er komt een minimum- en maximumtarief voor incassokosten;
— de incassokosten worden berekend als percentage van de hoofdsom;
— dit percentage daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt;
— betreft de aanmaning meer dan één vordering, dan worden de hoofdsommen van deze vorderingen m.b.t. de incassokosten opgeteld;
— het maximumtarief geldt alleen voor de vorderingen uit overeenkomst;
— van de regeling kan niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Minimum- en maximumtarieven
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. In de praktijk ziet dit er als volgt uit:
Hoofdsom Hoofdsom    €  2.500   tot  €   5.000       incassokosten max. 10%
Hoofdsom    €  5.000   tot  € 10.000       incassokosten max. 5%
Hoofdsom     € 10.000  tot  € 200.000     incassokosten max. 1%
Hoofdsom > € 200.000                           incassokosten max. 0,5% maximaal € 6.775

In alle gevallen zijn de minimale incassokosten € 40.

Alleen vordering uit overeenkomst
Het maximumtarief geldt alleen voor de vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. Voor de beperking tot vorderingen uit overeenkomst is gekozen, omdat de omvang van de te innen vordering (de hoofsom) dan eenvoudig is vast te stellen. Vorderingen op grond van een onrechtmatige daad, zoals een schadevergoeding voor letsel, vallen er dus niet onder.

Incassokosten mogen in rekening worden gebracht zolang het gaat om de kosten die een schuldeiser of incassobureau redelijkerwijs moet maken om een geldvordering buitengerechtelijk te innen, nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Incassobureaus houden hier soms geen rekening mee en brengen daardoor onterechte kosten in rekening.

Beroepseed

Demissionair minister van Financiën de Jager wil per 1 januari 2013 een beroepseed invoeren voor alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector. Deurwaarders werkzaam bij de overheid, hebben ooit ook een ambtseed afgelegd, nu dus een beroepseed voor genoemde personen.

De woekerpolissen en andere uitwassen in deze branche hebben hier mede toe geleid. Nieuw is ook, dat voor de consument de opbouw van het variabele rentetarief bij het sluiten van een hypotheek duidelijk moet zijn. Dat geldt ook voor het wijzigen van het variabele rentetarief. Daarnaast moet op tijd (drie maanden van tevoren) een nieuw aanbod worden gedaan als de rentevaste periode afloopt. Ook moet de geldgever de klant wijzen op de risico’s van een variabel rentetarief en stelt de Jager een zogeheten éénsporig rentebeleid verplicht: bestaande klanten moeten hetzelfde rentetarief krijgen als nieuwe klanten met een vergelijkbaar profiel. Lees verder