Leuker kunnen we het niet maken, wel klantvriendelijker

BelastingdienstDe Belastingdienst gaat wanbetalers bellen en proberen om via deze werkwijze onbetaalde belastingaanslagen alsnog te incasseren. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt. Er wordt een pilot gestart waarin belastingschuldigen, ook al hebben ze een aanmaning ontvangen en een dwangbevel ik het bezit hebben, via een telefoontje van een incassomedewerker alsnog worden verzocht over te gaan tot betalen.

Telefonisch benaderen gebeurt overigens bijna altijd ook al door medewerkers van gerechtsdeurwaarderskantoren, de fiscus gaat nu ook proberen op deze wijze succes te boeken. Een grote aanpassing zo kan worden gesteld, aangezien b.v. belastingdeurwaarders niet eens tot een betalingsregeling mochten overgaan.

De tijd van praten was voorbij op het moment dat de deurwaarder aan de deur verscheen, zo werd bepaald door de beleidsmedewerkers. Met de belacties wil Weekers voorkomen dat belastingschuldigen in een vervolgtraject komen waarbij beslag kan worden gelegd op inkomen, banktegoeden of eigendommen. Om snel profijt te halen uit het telefoontje, vraagt de medewerker van de Belastingdienst aan de belastingschuldige wel of deze toestemming wil geven tot een automatische incasso.

Een extra optie is volgens het bestuur van de DCN, belastingdeurwaarders van de fiscus meer mogelijkheden te geven. Betalingsregelingen treffen hoort hier zeker ook bij. Verder zouden belastingschuldigen voor het bespreken van hun schuld, deurwaarders eenvoudiger moeten kunnen bereiken. De negen tot vijf mentaliteit moet veranderen, telefonische bereikbaarheid moet beter en langer worden. Uit verkregen informatie kan worden opgemaakt, dat tot een uitbreiding van het aantal belastingdeurwaarders niet zal worden overgegaan. Ondanks het feit dat hiervoor nog geen directe aanwijzingen aanwezig zijn, blijft het spook van uitbesteding van het deurwaarderswerk rond zweven.

Wellicht dat tijdens de DCN studiedag op 10 oktober 2012 hierover enige helderheid kan worden gegeven.

Volgens de DCN geniet het overigens de voorkeur belacties te laten plaatsvinden nadat de laatste betaaltermijn(en) van de belastingaanslag is/zijn vervallen maar voordat de aanmaning wordt verzonden of een dwangbevel wordt betekend. Zo worden onnodige kosten voorkomen en blijft de waarde van de aanmaning en het dwangbevel wel in takt.

Wijziging Leidraad Invordering 2008

De Leidraad Invordering 2008 wordt elk halfjaar aangepast. In de Leidraad Invordering 2008 zijn de beleidsregels neergelegd waaraan de ontvanger zich bij de invordering van belastingschulden dient te houden. De laatste aanpassing is van 8 februari 2012. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort aan de orde gesteld.

Strafbeschikking

Per 1 juli 2011 is de strafbeschikking geïntroduceerd. De invordering daarvan is geregeld in artikel 3a van de Invorderingswet 1990.
Er zijn geen nadere beleidsregels geformuleerd met betrekking tot de invordering van de strafbeschikking.

Automatische nummerplaatherkenning
De inzet van automatische nummerplaatherkenning is gecodificeerd en uitgebreid naar alle belastingen (art. 18 Invorderingswet 1990). Dit is echter eerst mogelijk indien er sprake is van onbetaalde belastingen waarvoor een dwangbevel is betekend waarop geen betaling heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal bevoegdheden toegevoegd om het instrument optimaal te kunnen benutten. Het gaat hierbij om de volgende toevoegingen:
•    beslaglegging op alle dagen en uren van de week;
•    het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling aan de bestuurder van het voertuig;
•    het mogen beschikken over een executoriale titel in digitale vorm;
•    het sneller de in beslaggenomen voorwerpen mogen afvoeren.
Ter zake van dit artikel zijn geen beleidsregels gemaakt.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Op grond van de arresten van de Hoge Raad van 4 februari 2011 en 12 augustus 2011, die handelden over de vraag of ook tijdelijke betalingsonmacht moet worden gemeld, is in de Leidraad Invordering 2008 opgenomen dat bij de beoordeling of sprake is van betalingsonmacht het begrip ‘liquide middelen’ een rol speelt. Voorts wordt gedefinieerd wat onder liquide middelen moet worden verstaan.

Informatiebeschikking
Per 1 juli 2011 is de informatiebeschikking van kracht (zie art. 52a AWR).  Ten aanzien van de informatieverplichtingen van administratieplichtigen ten behoeve van derden geldt dat de omkering van de bewijslast geen rol speelt. Indien in een dergelijke situatie sprake is van een onrechtmatig informatieverzoek kan alleen een vergoeding worden geclaimd van de gemaakte kosten die in verband met dat verzoek zijn gedaan. Dit geldt ook voor verzoeken in het kader van de Invorderingswet 1990 (zie art. 62a Invorderingswet 1990).
Ter zake van artikel 62a Invorderingswet 1990 zijn geen beleidsregels gemaakt.

Toeslagen
De voorwaarden voor een betalingsregeling voor toeslagenschulden is te vinden in artikel 7 Uitvoeringsregeling Awir. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien de terugvordering van een of meer toeslagen is te wijten aan opzet of grove schuld.
Is er sprake van opzet of grove schuld, dan kan een betalingsregeling van ten hoogste 24 maanden worden toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
•    de belanghebbende verzoekt om een dergelijke regeling;
•    de belanghebbende of diens partner maakt aannemelijk dat zij niet meer beschikken over het ten onrechte geïnde voorschot, belichaamd in de toeslagschuld;
•    de regeling leidt tot een betaling van de volledige schuld binnen 24 maanden.

Onderstaand de genoemde de artikelen van de Invorderingswet 1990

Artikel 3a
1. De ontvanger is mede belast met de invordering van de strafbeschikking.
2.-Bij de invordering zijn de artikelen 4, 6, 9 tot en met 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27 en 28 tot en met 30 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in afwijking van artikel 9, eerste lid, een geldboete invorderbaar is veertien dagen na de uitreiking in persoon of toezending van het afschrift van de strafbeschikking.

Artikel 18
1. Op eerste vordering van ambtenaren van de rijksbelastingdienst of van opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat te doen stilstaan teneinde de tenuitvoerlegging van een dwangbevel te doen plaatsvinden. De bestuurder van het motorrijtuig is verplicht de daartoe door de in de eerste volzin bedoelde ambtenaren gegeven aanwijzingen op te volgen.
2. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel op de voet van het eerste lid en de daaraan voorafgaande betekening van het hernieuwde bevel tot betaling kunnen, in afwijking van de artikelen 64, eerste en tweede lid, eerste volzin, en 438b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, geschieden op alle dagen en uren.
3. In afwijking van artikel 14, eerste lid, kan een hernieuwd bevel tot betaling ook worden betekend aan de bestuurder van het motorrijtuig, bedoeld in het eerste lid.
4. In afwijking van artikel 434 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan machtiging van de belastingdeurwaarder ook plaatsvinden door middel van het beschikbaar stellen van de gegevens van een dwangbevel waarvan de tenuitvoerlegging op de voet van het eerste lid dient plaats te vinden.
5. Ingeval de schuld waarvoor op de voet van het eerste lid beslag is gelegd een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag te boven gaat, wordt voor de toepassing van artikel 446 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in elk geval aangenomen dat het voor het behoud van de op de voet van het eerste lid in executoriaal beslag genomen zaken redelijkerwijze noodzakelijk is dat deze zaken in gerechtelijke bewaring worden gegeven.


Groningen wil verruiming kwijtscheldingsregels voor belastingen

GroningenDe gemeente Groningen heeft er samen met Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen en Enschede bij minister Spies op aangedrongen de verruiming van de kwijscheldingsregels voor belastingen alsnog toe te staan. Daarmee hebben de gemeenten dan de keuzevrijheid om zelf een afweging te maken tot hoever ze belastingen willen kwijtschelden.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies weigert de door de Tweede Kamer voorgestelde verruiming van de kwijtscheldingsregels voor gemeentelijke belastingen door te voeren.
Zonder de verruiming van de regels mogen huishoudens die rondkomen van het sociaal minimum niet meer spaargeld hebben dan 2000 euro om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.

Voor alleenstaanden is dat bedrag 1450 euro. Dit betekent volgens de vijf gemeenten die zich hiertegen verzetten dat mensen die sparen voor bijvoorbeeld een grote aankoop worden gestraft omdat hun ‘vermogen’ al snel te groot wordt. In Groningen gaat het daarbij om ongeveer 600 huishoudens.
De vijf gemeenten vragen de minister om de verruiming alsnog toe te staan en gelijk te trekken aan de vermogensgrens die geldt voor een bijstandsuitkering (€ 5.685 voor alleenstaanden en € 11.370 voor een echtpaar).

Het argument van de minister dat ruimere inkomensondersteuning ertoe leidt dat werken voor uitkeringsgerechtigden minder lonend wordt, delen Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Enschede en Groningen niet. De voordelen die het toepassen van één vermogensgrens biedt voor zowel de burgers als voor de gemeenten (administratieve lastenverlichting en minder uitvoeringskosten) wegen volgens hen zwaarder.
Bron: Gemeente Groningen

Problematisch leengedrag

 

nibudGeld lenen hoeft geen probleem te zijn, Nederlanders zijn echter in algemene zin steeds meer gaan lenen. Maar liefst zo’n 10% van de huishoudens leende in 2011 geld bij familie of vrienden. In 2009 was het nog maar 5% dat dit deed. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIBUD. Rood staan en het gebruik van creditcards zorgen ook voor problemen, de leencultuur is doorgeslagen zo kan worden geconstateerd.

Bewuster omgaan met geld, de tering naar de nering zetten, geen onnodige luxe-artikelen aanschaffen en sparen voordat een aankoop wordt gedaan. Enkele voorbeelden welke tot een verbetering kunnen leiden.

Vanuit het NIBUD wordt medewerking verleend aan de DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” op 10 oktober 2012.

 

Belastingkantoor onderzoekt melding klokkenluider

klokkenEr komt een extern onderzoek naar ‘vermeende onregelmatigheden in de directievoering van SVHW’. Dit samenwerkingsverband voert belastingheffing uit voor 25 gemeenten in Zuid-Holland.

Gedetailleerde melding
Ook waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard zijn onderdeel van het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ontving vorige week informatie van een anonieme klokkenluider.  Die maakte gedetailleerd melding maakt van vermeende onregelmatigheden in de directievoering van SVHW. 

Geen twijfel over integriteit
In een extra vergadering besloot het dagelijks bestuur in meerderheid om de melding door een onafhankelijke externe partij te laten onderzoeken. ‘Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat er geen twijfel mag bestaan over de integriteit van het belastingkantoor’, aldus SVHW, dat verder niet op de inhoud van de melding wil ingaan. De toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, is op de hoogte gesteld.

Invorderingsrente 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%

renteDe invorderingrente voor het 3e kwartaal 2012 wijzigt in 2,5%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012. In het tweede kwartaal 2012 was het 2,3%.
Invorderingsrente is de rente die de belastingschuldige betaalt als hij een aanslag niet op tijd betaalt

 

Aanslag
De rente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag betaald had moeten worden. Als een betaalde belastingaanslag naderhand wordt verminderd, wordt de invorderingsrente vergoed over het teveel betaalde bedrag.
Meer informatie
•    Wijziging Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen (Staatscourant  2012, nr. 9785, 18 mei 2012) 
•    overzicht vanaf 1992

 

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een platform van meer dan 40 organisaties, die samen hun best doen om de consument “wijzer in geldzaken” te maken. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumenten-organisaties en de wetenschap samenwerken. Zie www.wijzeringeldzaken.nl.

Derde Week van het geld

week-vh-geldVan 12 t/m 16 november 2012 wordt voor de derde keer de Week van het geld georganiseerd. De Week van het geld is een nationale projectweek voor het basisonderwijs met als doel om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. De meeste activiteiten van deze projectweek vinden plaats tijdens de les op school, maar er zijn ook een aantal activiteiten waarmee ouders en kinderen aan de slag kunnen gaan.

Uit onderzoek blijkt dat als kinderen al jong goed leren omgaan met geld, de basis wordt gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Het NIBUD maar ook (belasting)deurwaarders constateren dat lang niet ieder kind van huis uit een goede financiële opvoeding heeft genoten. Het verkeerd omgaan met geld kan snel leiden tot (grote) schulden en al in een vroeg stadium tijdens het voeren van een eigen huishouding, resulteren in bezoeken van deurwaarders aan het woonadres.

Eerste Geldloket van ons land in Amersfoort

Stadsring51Het eerste Geldloket in Nederland staat sinds kort in Amersfoort en werd geopend door Prinses Maxima en demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager. Het Geldloket is er nadrukkelijk niet om voor iemand een hypotheek te regelen of een uitkeringsaanvraag te doen. Het loket is in het leven geroepen om mensen financieel wegwijs te maken in de steeds complexere maatschappij. Met name bij b.v. huwelijk, scheiding en ontslag hebben mensen vragen waar zonder hulp geen goed antwoord op kan worden gevonden. Een bezoek aan het loket, een eenjarige proef, is altijd gratis. Het Geldloket is ondergebracht bij Schuldhulpinstantie “Stadsring 51”.

De werkloosheid in ons land loopt zorgwekkend snel op. De crisis begint de Nederlandse werknemer nu echt hard te raken. In april raakten maar liefst 24.000 mensen hun baan kwijt en kwam de teller van het totaal aantal werklozen op 489.000 te staan. Naar verwachting groeit dit tot ruim boven een half miljoen aan het eind van 2012.
Nederland scoort met een werkloosheid van 6,2 procent voor Europese begrippen nog laag. Toch is dit wel het hoogste peil sinds zes jaar.
De stijgende werkloosheid brengt grote gevaren met zich mee voor de economie. Verder kan het ook leiden tot een toename van gedwongen verkopen op de huizenmarkt. En dat alles op een moment dat de huizenverkoop al in het slop zit en de prijzen sterk onder druk staan.
Dat niet iedere Nederlander goed kan omgaan met zijn financiële mogelijkheden is bekend.
Het is niet meer zo dat alleen de onderkant van de samenleving met schulden kampt. Ook middeninkomens melden zich bij de schuldhulpverlening.
Inmiddels staat de helft van de Nederlanders aan het einde van de maand rood of komen ze geld tekort. Daaronder toch ook veel mensen die eerder in die maand wel nieuwe kleding hebben gekocht of zijn uitgegaan. Dat laatste constateert Wijzer in Geldzaken, een club waarin veertig organisaties samenwerken en die wil bereiken dat Nederlanders bewuster worden van hun budget, de financiële mogelijkheden maar ook onmogelijkheden.
Met het gebruik van een huishoudboekje (in de veertiger en vijftiger jaren van de vorige eeuw een heel normaal iets) hoopt Wijzer in Geldzaken mensen bewust te maken van hun uitgavengedrag.
Belasting- en gerechtsdeurwaarders zullen ook in toenemende mate rekening moeten houden met de gevolgen van de crisis. Koud invorderen is, voor zover het al zou lukken, niet meer van deze tijd. Daar waar de problemen van schuldenaren echt groot zijn, is een goede samenwerking met schuldhulpverlening vaak nog de enige mogelijkheid om uiteindelijk met een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

 

Pensioen belastingdeurwaarders op de tocht

abpVeel belastingdeurwaarders zijn in dienst bij de overheid, met name de Belastingdienst en gemeenten. Het pensioenfonds voor deze groep is (zoals overigens voor alle ambtenaren) het ABP. De forse daling van de lange rente sinds begin mei zorgt voor flink wat somberheid bij dit grootste pensioenfonds van ons land. Het ABP had op 30 april 2012 een recordbedrag van € 260 miljard euro in kas. Hier tegenover stonden echter verplichtingen van maar liefst € 275 miljard.

Het ABP kondigde begin dit jaar een korting van 0,5% aan op de pensioenen van gepensioneerden en werknemers die mogelijk ingaat op 1 april 2013. Mocht dit voor een herstel van de financiële postitie nodig zijn, volgt mogelijk nog een tweede verlaging.

Volgens een fiscalist van Ernst & Young zal het belasten van de reiskostenvergoeding leiden tot een chaos. Administratief zal deze maatregel bijna niet zijn uit te voeren. Om deze reden verdween in 2003 een vergelijkbaar voorstel in de prullenbak. Dat de werknemer bij het invoeren van deze maatregel veel geld zal inleveren, staat overigens wel vast. Ook veel belastingdeurwaarders maken gebruik van de eigen auto of een lease-auto tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook daar is onrust te bespeuren over het voorstel de vergoeding woon- en werkverkeer te gaan belasten. Alle aanleiding voor de deurwaardersvakbond om van zich te laten horen, een duidelijk standpunt in te nemen en met voorstellen te komen in het belang van de belastingdeurwaarders. Tot op heden is er echter vanuit die hoek nog helemaal niets vernomen.