Nieuw register voor curatele en bewind

de_RechtspraakHet openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt in 2014 uitgebreid. Ook mensen die onder curatele staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden hierin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewindregister had op 1 januari 2014 gereed moeten zijn. Dat is niet gelukt, schuldeisers kunnen echter al wel navraag doen of een persoon onder bewind is gesteld.

Via Rechtspraak.nl kan via het intikken van een naam en geboortedatum worden gecontroleerd of iemand onder curatele staat. Of er sprake is van bewind vanwege een problematische financiële situatie kan vanaf 1 april 2014 op die manier worden gecheckt. Tot die tijd is het mogelijk om via het register een afschrift van een bewind aan te vragen. Dat wordt dan binnen vijf werkdagen per post toegezonden.

Meer mislukte automatische incasso’s

SEPADiverse bedrijven zoals verzekeraars, telecomaanbieders en energiemaatschappijen hebben last van de overstap naar het Europese betaalsysteem SEPA. Door deze overstap gaan, zo is gebleken, incasso’s anderhalf keer vaker mis dan vroeger. De oorzaak is dat in het nieuwe systeem slechts vijf dagen wordt geprobeerd om geld van een bankrekening te innen terwijl dit in het oude systeem werd geprobeerd in een periode van dertig dagen.

 

Of overheden inmiddels ook te maken hebben storno’s (geweigerde betaaldopdrachten inzake b.v. betalingen van belastingschuldigen) is op dit moment niet bekend. Mocht dit wel zo zijn of worden, dan kunnen er zelfs ongewild kosten voor de belastingschuldige uit voortvloeien.

De Europese Commissie wilde dat in februari 2014 de overstap naar het nieuwe betaalsysteem zou worden gemaakt. Inmiddels wordt overwogen dit met zes maanden uit te stellen zodat de nu nog aanwezige problemen eerst kunnen worden opgelost.

Kamervragen Overheidsvordering

tweede_kamerDe Kamerleden Omtzigt en Heerma van het CDA stelden vragen aan de staatssecretaris Weekers van Financiën en de minister Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  over het gebruik van de Overheidsvordering. De Overheidsvordering wordt door de Belastingdienst al volop als invorderingsmiddel gebruikt, bij de Lagere Overheid loopt een pilot. Naar verwachting zal de Overheidsvordering in de loop van 2015 ook volledig door Lagere Overheden kunnen worden gebruikt.

Klik op vragen en antwoorden overheidsvordering inzake de vragen van genoemde Kamerleden en de antwoorden hierop.

Toename gedwongen huizenverkoop

Gedwongen_verkoopStichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) heeft bekend gemaakt dat het aantal gedwongen verkopen van woningen vorig jaar verder is toegenomen. In 2013 deden 4522 huishoudens een beroep op de Nationale Hypotheekgarantie, een toename van 27 procent in vergelijk met 2012. Oorzaak was o.a. de prijsdalingen van de woningen in combinatie met de groei van de werkloosheid en de toename van echtscheidingen. Bij een gedwongen verkoop via een veiling brengt een woning gemiddeld 20.000 euro minder ten opzichte van een vrijwillige verkoop via een makelaar

Veel huishoudens financieel onder water

kleingeldHet is inmiddels bekend dat veel woningen “onder water staan”, de waarde van de woning vertegenwoordigt  niet meer de hoogte van de hypotheek. Een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nu uitgewezen dat het aantal huishoudens waarbij de totale waarde van de bezittingen de schulden niet meer vertegenwoordigen in de periode 2008 – 2012 zeer sterk is toegenomen.  Begin 2012 was dat van toepassing op 830.000 huishoudens, bijna  2 ½ keer zo veel als in 2008.

 

Het aantal huishoudens  dat kon beschikken over een vermogen van 0 tot 5000 euro bedroeg 24 procent.

Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse gezinnen bedroeg begin 2012 27.000 euro, zo’n 10 procent minder ten opzichte van 2011.

De vermogensdaling  is  voor het grootste deel te wijten aan de waardedaling van de eigen woning.

Ongeveer 57 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een eigen woning,  48 procent heeft nog een hypotheekschuld.

Ook fiscus de klos door faillissementsfraude

fraudeFaillissementsfraude heeft naar schatting de fiscus inmiddels een bedrag gekost van tussen de één en twee miljard euro. Justitie heeft met name in de Haagse regio de jacht geopend op malafide ondernemers die een janboel maakten van hun administratie en vlak voor een faillissement geld wegsluisden en/of waardevolle spullen verduisterden. Door dit handelen werden schuldeisers vaak ernstig gedupeerd. Het aantal faillissementen verdubbelde in de periode 2008-2013 van 5000 naar 10.000

Deze vorm van fraude geeft lange tijd niet de aandacht van justitie gehad welke het wel verdiende, hier blijkt nu echter een verandering in te zijn gekomen.

Incassobranche in de publiciteit

Regelmatig staat de incassobranche in de belangstelling en meestal is dat negatief. Via een artikel in de Telegraaf van 10 januari jl. doet Intrum Justitia, een van de grote spelers op deze markt, een poging het imago van incassokantoren te verbeteren. Op 11 januari werd in dezelfde krant weer negatief gesproken over de incassokantoren waaronder ook genoemd kantoor. Het kan verkeren. In het eerste artikel doet Intrum Justitia een oproep aan bedrijven en overheden om zodanig te werken dat  schulden bij particulieren worden voorkomen. Het vooraf controleren van betaalmogelijkheden na gedane bestellingen bij bedrijven, zou een oplossing kunnen zijn.

 

Aan uit te voeren werkzaamheden hebben incassokantoren geen gebrek, op dit moment liggen en bij deze kantoren zo’n 3,5 miljoen onbetaalde rekeningen met een totale waarde van 6 miljard euro te wachten op afhandeling.

Het voorkomen van schulden is volgens brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) zelfs een absolute noodzaak. Steeds meer mensen met schulden doen een beroep op de schuldhulpverlening en de schuldhulp zal als dit zo door gaat binnenkort onbetaalbaar worden. Het b.v. op krediet leveren zal anders moeten worden ingevuld en leveranciers zullen hun werkwijze moeten gaan aanpassen.

Het voorkomen van schulden is overigens iets dat ook al geruime tijd wordt gepropageerd door de DCN. Door middel van voorlichting is het NIBUD hier ook al jaren mee bezig, naar verwachting zal dit onderwerp aan de orde komen tijdens de jaarlijkse studie- en actualiteitendag op 8 oktober 2014 in Nijkerk.

Een andere schijnwerper scheen op de incassobranche via een artikel over  het toezicht op de incassokantoren. Deze ontbreekt volledig, naar een schatting zijn van de 400 incassokantoren er slechts 30 aangesloten bij de NVI. En ook bij die aangesloten kantoren gaat het nog wel eens helemaal fout. Via een intimideren werkwijze zou zelfs worden getracht niet verschuldigde bedragen te innen. Daarbij komen enkele telecomaanbieders, welke stellen bedragen nog te moeten ontvangen, duidelijk in beeld.

De dwanginvordering van gemeentelijke belastingen is door een aantal gemeenten uitbesteed aan private kantoren. Onder de voorwaarde van goede afspraken en een goede opleiding voor de uitvoerende personen, behoeft dit geen probleem te zijn.

Er zijn echter situaties bekend waarbij in het geval de schuldenaar thuis werd getroffen er slechts één oplossing mogelijk was: meteen betalen ! Een betaalafspraak maken en b.v. één dag uitstel van betaling was onbespreekbaar. De oorzaak van deze werkwijze was de afspraak tussen de gemeente welke het werk uitbesteedde en het kantoor welke het werk mocht uitvoeren. Een onderdeel van de inhoud van het contract was, dat de kosten van het leggen van een beslag voor de uitvoerende organisatie zou zijn !

Een naar de mening van de DCN verwerpelijke werkwijze en juiste richtlijnen met toezicht van een overkoepelende organisatie, zou deze uitwassen wellicht kunnen voorkomen.   

Een nieuw jaar, een nieuwe belastingaanslag

adviesNa de oliebollen en het vuurwerk is er een ander traditioneel gebeuren aan het begin van een nieuw jaar, het ontvangen van de voorlopige belastingaanslag inkomstenbelasting. Verder gaan ook steeds meer gemeenten ertoe over om in de maand januari de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen aan de  inwoners toe te sturen.

In het geval er voor de ontvanger betaalproblemen zijn, adviseert het  Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) meteen contact op te nemen met hetzij de fiscus of de gemeente. In de praktijk wordt er vaak pas gereageerd nadat er een aanmaning is ontvangen en een dwangbevel is betekend. En de kosten die daarbij in rekening worden gebracht, kunnen bij tijdig reageren worden voorkomen.

 

Mensen die door b.v. ontslag een grote terugval hebben meegemaakt in hun inkomen, wordt geadviseerd na ontvangst van de aanslag gemeentelijke heffingen meteen te bekijken of men voor kwijtschelding in aanmerking kan komen. Ondanks het feit dat de aanvraag ook nog in de loop van het jaar kan worden ingediend, is het een advies aan betrokkene om binnen de daarvoor gestelde termijn (meestal zes weken na ontvangst van de aanslag) het verzoek in te dienen.  Daarbij is het van groot belang alle gevraagde stukken bij te voegen, op grond van het ingediende verzoek wordt zo goed als altijd uitstel van betaling verleend.

Het voorkomen van invorderingskosten kan naar de mening van de DCN bijdragen aan een, ook al is het een geringe, verbeterde financiële positie van de mensen welke moeite hebben deze op orde te krijgen en te houden. Gemeenten zouden in het algemeen hier op de gemeentelijke aanslag of in de bijsluiter (nog) meer aandacht aan kunnen schenken ! 

Tientallen gemeenten waaronder Utrecht, Roermond en Zeist lopen achter met de afhandeling van de bezwaarschiften over de WOZ-waarde. Formeel moet hierop voor 01 januari van een nieuw jaar worden gereageerd.

De Belastingdienst heeft foutieve voorlopige aanslagen verzonden, de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de WOZ-waarde van met name nieuwbouwprojecten niet doorgegeven aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant welke vanaf 2011 de lokale belastingen int.

Het gevolg is dat zo’n 2500 huishoudens en bedrijven het bericht hebben ontvangen dat ze alsnog moeten gaan betalen.

Al met al voor de organisaties welke belastingaanslagen verzenden voldoende aanleiding om op diverse fronten verbeterprocessen door te voeren.

Actualiteiten invordering

actualiteitenCuratele, beschermingsbewind en mentorschap
Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte grond voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om ondercuratele- of -bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind (klik op lees meer voor het volledige artikel).

Antwoorden op Kamervragen over het gebruik overheidsvorderingen
Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Heerma (beiden CDA)  over het gebruik van overheidsvorderingen (klik op lees meer voor het volledige artikel)

.

 

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte grond voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om ondercuratele- of – bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. De rechter beoordeelt de geschiktheid als curator of bewindvoerder. Personen met specifieke conflicterende belangen mogen niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, zoals de Wsnp-bewindvoerder en bestuurders en werknemers van zorginstellingen.
Het streven is dat met ingang van 1 april 2014 kwaliteitseisen gaan gelden voor curatoren, bewindvoerders en mentoren met drie of meer personen onder hun hoede. Die eisen betreffen onder meer de omgang met de betrokkene, de bedrijfsvoering en de opleiding. Voordat een bewindvoerder kan worden benoemd, moet hij een verklaring overleggen dat hij aan de gestelde eisen voldoet, en een verslag van de accountant over de bedrijfsvoeringeisen, en een verklaring over de jaarcijfers.
 

Antwoorden op Kamervragen over het gebruik overheidsvorderingen

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Heerma (beiden CDA)  over het gebruik van overheidsvorderingen.

De overheidsvordering blijkt in de praktijk een efficiënt middel bij de invordering van kleinere belastingschulden. De invordering van die bedragen is in de praktijk kostbaar en tijdrovend. In de praktijk biedt een beslag op de uitkering of het loon niet altijd soelaas. Ook zijn er niet altijd voor verhaal vatbare goederen beschikbaar, bv omdat de inboedel zo goed als niets waard is of omdat de auto niet is te traceren. Zonder de overheidsvordering zouden er meer belasting-aanslagen onbetaald zijn gebleven.

De bewindsman is inmiddels aan bezwaren tegemoet gekomen van de opstellers van het rapport Paritas Passé. De belastingplichtige wordt namelijk  uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van toepassing van de beslagvrije voet bij een overheidsvordering. Verder voert men verkennende gesprekken over de ontwikkeling van een centraal beslagregister. Het is de bedoeling dat op de langere termijn ook door overheidsorganisaties gelegde beslagen en andere overheidsvorderingen in het register worden opgenomen.

Download:”antwoorden op kamervragen over het gebruik overheidsvorderingen.”
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/23/bijlage-bij-antwoorden-op-kamervragen-over-het-gebruik-overheidsvorderingen/bijlage-bij-antwoorden-op-kamervragen-over-het-gebruik-overheidsvorderingen.pdf

Boete bij het niet tijdig doorgeven van een verhuizing

VerhuizingGemeenten kunnen vanaf 6 januari aan burgers die hun verhuizing niet tijdig door geven (dit moet binnen 5 dagen) een boete opleggen van maximaal € 325. Al vele jaren zijn spookburgers (personen welke bij een verhuizing al dan niet bewust zich niet laten uitschrijven) een groot probleem. Meestal zijn schulden een oorzaak, door middel van een niet juiste registratie tracht men o.a. belasting- en gerechtsdeurwaarders te ontlopen. Uitkeringsinstantie UWV krijgt een half jaar respijt voor het aanpakken van spookburgers. Administratieve onduidelijkheden over deze groep uitkeringsgerechtigden moeten uiterlijk op 1 juli 2014 zijn aangepast. Het gaat overigens in deze gevallen veelal niet om fraude. Vaak gaat het om dubbele adressen, een tijdelijk woonadres of opname in een ziekenhuis.