Wethouder Eindhoven: bewindvoerders zijn ondermaats

schuldhulp (2)Wethouder Lenie Scholten van Eindhoven heeft bedenkingen over de kwaliteit van bewindvoerders die door de rechter worden aangewezen om schuldenaren te begeleiden. Ze wil met haar uitspraken overigens niet alle bewindvoerders over een kam scheren, maar constateert dat b.v. door het overschrijden van termijnen mensen met schulden regelingen mis lopen en dat daardoor de financiële problemen nog groter worden.

Bewindvoerders worden door de rechter aangesteld en vervolgens door de gemeente betaald. Daar kunnen voor een middelgrote tot grote gemeente grote bedragen mee gemoeid zijn.

 

Volgens de genoemde wethouder wordt het de hoogste tijd dat er met de rechtbank afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de bewindvoering. Dit is zowel in het belang van de klant als van de gemeente.

De rechtbanken in Gelderland, Oost-Brabant en Limburg hebben inmiddels de stichting Bronn uit Gennip als bewindvoerder opzij geschoven. Bronn beheerde in opdracht van de rechtbanken van ruim 670 mensen de financiën, maar zou daar onzorgvuldig mee zijn geweest.

De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) heeft zes PE-punten toegekend aan de DCN studie- en actualiteitendag 2014. Gelet op het programma is deze dag zeker ook een aanrader voor bewindvoerders om hun kennisniveau op peil te houden.

Contante betalingen houden controle op uitgaven

geld 1Uit een onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat ouderen, lager opgeleiden en mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, 

het liefst contant betalen om zo hun uitgaven onder controle te houden. Schuldhulpverleners en (belasting)deurwaarders zullen onderschrijven dat met name bij de laatst genoemde categorie problemen voorkomen kunnen worden of minimaal verminderd in het geval er meer contant zou worden betaald. Een en ander staat echter haaks op het overheidsbeleid waarin contante betalingen juist worden ontmoedigd.

Daar waar de bodem van de portemonnee letterlijk zichtbaar wordt en er geen geld meer kan worden uitgegeven, is dat duidelijker dan in die gevallen waar via pinbetalingen het “rood staan” bij een bank het resultaat is.

 

Sinds het uitbreken van de financiële crisis, zijn steeds meer huishoudens (met name de financieel zwakkeren) in de problemen gekomen. Budgetcontrole is dan ook noodzakelijk, vooral bij diegenen die moeite hebben om rond te komen.

Een nieuwe sinds kort geïntroduceerde betaalmogelijkheid is het contactloos betalen. De betaling vindt plaats door de pinpas of mobiele telefoon tegen een betaalautomaat te houden. Het is vooral bedoeld voor kleine uitgaven (tot € 25,– per keer)

In zijn column op de site van Wijzer in Geldzaken besteedt Olaf Simonse hier aandacht aan en zet kanttekeningen bij deze nieuwe betaalmogelijkheid. Contactloos betalen, ook al gaat het (nu nog) over kleine bedragen, vergroot naar de mening van DCN tot het doen van impulsaankopen. En dat is voor mensen met een toch al beperkt budget geen goede zaak.

Wijziging postadres DCN

Voor de jaarlijkse DCN studie- en actualiteitendag was al aangegeven bij inschrijving gebruik te maken van het antwoordnummer, vanaf heden wordt verzocht alle aan de DCN gerichte post niet meer naar Postbus 2285, 7801 CG Emmen te sturen, maar naar Antwoordnummer 461, 3860 VB Nijkerk. Personen en organisaties kunnen op deze  manier klantvriendelijk en kostenvrij stukken toezenden, de portokosten komen nl. voor rekening van de DCN. Het postbusnummer blijft overigens nog minimaal een jaar gehandhaafd, maar komt in de loop van 2015 te vervallen.

Inschrijvingen voor de studiedag kunnen naast verzending naar het antwoordnummer ook naar studiedag@deurwaarderscollectiefnederland.nl worden toegezonden. Algemene e-mailberichten gaan bij voorkeur naar dcn.bericht@kpnplanet.nl

Het directe telefoonnummer van de DCN (ook in vakantietijd) is 06 52 53 55 94.

Invoer IBAN loopt achter

IBANNa een uitstel van zes maanden inzake de invoering van het IBAN-nummer, blijkt dat duizenden bedrijven nog steeds niet klaar zijn met de administratieve aanpassingen om te kunnen werken met dit nieuwe banknummer. Per 1 augustus 2014 moet iedereen zij overgestapt naar het achttien tekens lange Europese IBAN- rekeningnummer. Van de bedrijven die nu nog niet klaar zijn, gaat het volgens  De Nederlandse Bank (DNB) in 85 procent van de gevallen om kleine organisaties. Automatische incasso’s en acceptgiro’s zonder IBAN-nummer worden na 1 augustus 2014 niet meer verwerkt. Bedrijven die het IBAN-nummer nog niet hebben verwerkt kunnen daardoor in (grote) problemen komen met het betalingsverkeer.

Voormalig ombudsman wordt professor in Utrecht

HUAlex Brenninkmeijer, door Het Europees Parlement op 11 december 2013 benoemd als lid van de Europese Rekenkamer, wordt professor aan de Universiteit van Utrecht. Tot december 2013 was Brenninkmeijer de Nationale ombudsman, hij is nu benoemd als hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstraat. Voordat Brenninkmeijer ombudsman werd, was hij al hoogleraar in Amsterdam en Leiden. In Utrecht gaat hij onderzoek doen naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties. Als ombudsman was dhr. Brenninkmeijer een aantal keren gastspreker tijdens een jaarlijkse DCN studie- en actualiteitendag.

Woonlasten steeds groter probleem

woningen1Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het aantal huishoudens dat tussen 2002 en 2012 de huur of hypotheeklasten niet meer kan betalen verdubbeld. Dit betekent dat deze huishoudens een zogeheten betaalrisico hadden, er was een  inkomen dat niet toereikend was voor de netto woonlasten en de meest essentiële uitgaven voor het levensonderhoud. Vooral huurders zitten door de economische crisis in de knel, in 2002 had ongeveer 5 procent van de huurders een betaalrisico, in 2012 was dit opgelopen naar 13 procent. Het probleem is bij huurders groter ten opzichte van huiseigenaren, dit daar over het algemeen het inkomen bij de laatste categorie hoger is. Door de steeds verder stijgende huurprijzen zal dit verschil naar verwachting nog verder toenemen.

Meer valse bankbiljetten in omloop

fraudeHet aantal onderschepte valse bankbiljetten in ons land is in de eerste helft van dit jaar met 24 procent toegenomen in vergelijking met de tweede helft van 2013. In totaal werden er 23.900 biljetten aan het betalingsverkeer onttrokken. Dit mag als opvallend worden genoemd aangezien er wereldwijd sprake is van een afname. Vooral biljetten van 20 en 50 euro waren populair bij de valsmunters. De valse biljetten welke in ons land werden aangetroffen komen veelal uit Italië en Bulgarije, zo is uit een onderzoek gebleken. De kans is zeer gering dat deurwaarders met vals geld worden betaald, het kan echter niet geheel worden uitgesloten.

Overijssel succesvol met schuldsanering

poststukken2De provincie Overijssel is het meest succesvol met schuldsaneringen, 85 procent van de mensen die een schuldsaneringstraject ingaat komt daar schuldenvrij uit. Het minst succesvol met 60 procent is de provincie Zuid-Holland. Het aantal mensen dat erin slaagt om het WSNP-traject met succes af te ronden en met een zogenaamde schone lei te beginnen is de afgelopen jaren flink toegenomen.In Overijssel verlieten 250 mensen in het eerste kwartaal van 2014 schuldenvrij de WSNP-regeling, slechts 10 mensen werden alsnog failliet verklaard.

CAO voor gemeentelijke belastingdeurwaarder

CAO_1De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO. De salarissen worden per 01 oktober 2014 verhoogd met 1 procent en per 01 april 2015 met 50 euro per maand. Verder wordt er in de maand oktober 2014 eenmalig een bedrag van 350 euro uitbetaald. Tevens is afgesproken dat 1500 jongeren aan een baan worden geholpen.De nieuwe CAO geldt voor 165.000 gemeenteambtenaren waaronder dus ook de belastingdeurwaarders welke bij gemeenten in loondienst zijn.

Huurtoeslag niet naar woningcorporaties

logo_toeslagenVolgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is het door praktische problemen onmogelijk dat huurtoeslagen niet aan de huurders maar aan de woningcorporaties worden overgemaakt. Voor huurders die moeite hebben met het juist omgaan met hun financiële middelen, zou het een goede zaak zijn indien niet zij maar de verhuurder de toeslag zou ontvangen. De hoogte van de toeslag kan variëren door o.a. veranderingen van het inkomen, het zou daardoor een zeer bewerkelijke regeling worden.

 

Veelal worden toeslagen door mensen met een beperkt inkomen niet gebruikt waarvoor deze uiteindelijk zijn bedoeld. Huurachterstanden en onbetaalde nota’s van zorgverzekeraars zijn aan de orde van de dag. Schulden betalen na uitbetaling van de Kinderbijslag zijn bij (belasting)deurwaarders een bekend gegeven.

Al met al toch voldoende aanleiding om toch nog een ander onderzoek te doen naar de mogelijkheid de huurtoeslag rechtstreeks naar woningcorporaties over te maken. En als een logisch vervolgstap daarop, de zorgtoeslag te verrekenen met de zorgverzekering.