Toetsingsnormen kwijtschelding

inboedelBij een aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt naast het inkomen ook gekeken naar bepaalde vermogensbestanddelen. Het belangrijkste is uiteraard spaartegoeden, een auto met een waarde van boven de € 2.269,00 kan ook leiden tot een afwijzing van het verzoek.

Wat in de praktijk meestal niet wordt gedaan, maar wel kan worden meegewogen, is de waarde van de inboedel. Is het huis ingericht met de meest dure beeld- en geluidapparatuur (om maar een voorbeeld te noemen) dan kan dat een grond zijn voor een afwijzing.

Om te komen tot een goed oordeel moet feitelijk de inboedel ter plaatse door een deskundige worden bekeken, het is derhalve de vraag of het zinvol is van deze mogelijkheid gebruik te maken. Tenzij er overduidelijk argumenten zijn e.e.a. wel te laten meewegen bij de beoordeling. 

Overheidsvordering

De pilot van de Overheidsvordering welke bij de Lagere Overheid werd uitgevoerd door vier gemeenten en vier samenwerkingsverbanden, liep over de periode oktober 2011 tot september 2013. De resultaten zijn redelijk tot goed te noemen, in de periode 01-01-2013 tot 01-10-2013 werd getracht  50.477 aanslagen met een totaalbedrag van € 8,6 miljoen via een Overheidsvordering te incasseren. Bij 42% verliep dit succesvol, goed voor een bedrag van € 3,6 miljoen.

Naar verwachting zal de Overheidsvordering per 01-01-2015 voor de totale Lagere Overheid beschikbaar komen.

Tarieven Kostenwet

01_januariDe tarieven uit de Kostenwet worden per 01 januari 2014 minimaal aangepast.

De minimale kosten voor het betekenen van een dwangbevel zijn € 39,00 (dus + € 1,00 ten opzichte van het vorige tarief). Het toptarief (maximale kosten) wordt verhoogd naar een bedrag van € 11.461,00.

Fraude met toeslagen groter probleem

NVvBHet kortgeleden geconstateerde “Bulgaren-probleem” waarbij op grote schaal met toeslagen werd gefraudeerd, komt in heel het land en bij meerdere bevolkingsgroepen voor. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) kan fraude het best worden voorkomen via een fysieke adrescontrole door gemeenteambtenaren. In de praktijk blijkt dat gemeenten daar over het algemeen geen capaciteit voor hebben. Belasting- en gerechtsdeurwaarders constateren ook regelmatig onjuistheden inzake inschrijvingen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

 

Op grond van deze bevindingen worden ook onderzoeken ingesteld en correcties doorgevoerd, er blijken echter nog altijd grote aantallen personen niet of bewust verkeerd te zijn geregistreerd op adressen in ons land. Men int zo toeslagen of ontspringt het betalen van b.v. belastingen.

Volgens het CDA moet het toeslagensysteem nu echt op helling. DCN is van mening dat een verrekening van de toeslagen met b.v. de zorgverzekering of de woningcorporatie een groot deel van de problemen kan oplossen en fraude kan voorkomen.

Aanpassing Leidraad Invordering 2008

rijksoverheidPer 01 november 2013 is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd in verband met de mogelijkheid om de beslagvrije voet onder voorwaarden met terugwerkende kracht te laten toepassen en de mogelijkheid voor de belastingschuldige om toepassing van de beslagvrije voet te verzoeken als een Overheidsvordering is gedaan. Tevens wordt er het e.e.a. geregeld inzake notoire wanbetalers.

Lees de volledige tekst  van het besluit van 18-10-2013, nr. BLKB2013/1910M, Stcrt. 2013, 29815

Matige betaalmoraal van de overheid

meldpunt_betaalmoraalDe Nationale ombudsman start een onderzoek naar de betaalmoraal van de overheid. Gedupeerde mkb-ers kunnen met hun klachten terecht bij een speciaal meldpunt. De kleine ondernemers willen hun relatie met b.v. een gemeente niet op het spel zetten door rechtstreeks te gaan klagen over het uitblijven van een betaling. Overheden moeten volgens de wet binnen dertig dagen na ontvangst van een factuur betalen, in de praktijk blijkt hier weinig van terecht te komen.

 

Volgens de dit jaar in werking getreden Wet Incasso Kosten kan een benadeelde ondernemer ook overheden die te laat betalen incassokosten in rekening brengen. Omdat zelfstandigen bang zijn hun relatie met de opdrachtgever te verstoren, komt dit er in de praktijk bijna nooit van.

Ze kunnen zich vanaf nu dus met een klacht melden bij de Nationale ombudsman

Wanbetaling alimentatie neemt toe

LBIOBij monde van directeur Leo de Bakker van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is bevestigd dat de laatste jaren de kinderalimentatie steeds vaker niet of te weinig wordt betaald. In 2007 werd het LBIO 7700 keer ingeschakeld om de nog niet betaalde kinderalimentatie alsnog te innen, in 2012 werd hiervoor 11.000 keer een beroep gedaan op deze organisatie en dit zal in 2013 waarschijnlijk zijn opgelopen naar een aantal van zo’n 13.000. Ook is er een toename van niet betaalde partneralimentatie, dit heeft alles te maken heeft met de economische crisis waardoor de alimentatieverplichtingen soms niet meer kunnen worden opgebracht.

 

In eerste instantie probeert het LBIO via een bemiddeling alsnog de betaling tot stand te laten komen, in 30 procent van deze gevallen blijkt het echter noodzakelijk om een deurwaarder in te schakelen.

Over de werkwijze van het LBIO is op 09 oktober jl. door dhr. L. de Bakker een presentatie gegeven tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2013.

Workshop voor mensen met schulden

utrechtDe gemeente Utrecht is in 2012 van start gegaan om mensen met grote schulden te leren hoe ze met geld moeten omgaan. En die nieuwe aanpak heeft bij driekwart van de schuldregelingen succes.

Utrecht laat mensen met schulden die zich melden binnen 20 dagen meedoen aan een workshop waarin ze naast het leren hoe om te gaan met geld  ook inzicht krijgen in het voeren van een financiële administratie. Verder ligt er binnen 8 weken een individueel schuldhulpplan gereed. Indien nodig kan de schuldenaar ondersteuning ontvangen van een vrijwilliger of sociaal werker.

 

De reden dat het in het verleden mis bleef gaan, was omdat schuldenaren hun financieel gedrag niet veranderden. Dit bleek kort geleden ook in Rotterdam, daar betaalde de gemeente voor een groep mensen met grote schulden de zorgpremie. Binnen de kortste keren hadden deze mensen weer een schuld opgebouwd bij hun zorgverzekeraar.

Met een betere begeleiding wil Utrecht dergelijk gedrag dus voorkomen

Deurwaarder veroordeeld tot betalen schade

vrouwe_justitiaEen opmerkelijke uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Deze oordeelde op 6 november jl. dat Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders BV in Rotterdam in een zaak “uitgesproken traag” had gehandeld. Volgens de rechtbank zou  een tijdige incasso geleid hebben tot een betaling aan de opdrachtgever van ruim veertig duizend euro. Het deurwaarderskantoor is in de gelegenheid gesteld het tegenbewijs voor de stelling te leveren.

Zie C/10/423615 / HA ZA 13-457

SVB wil geld terug

logo_SVBDe Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil een bedrag van 120.000 euro terugvorderen dat onterecht zou zijn uitbetaald aan een vrouw die 10 jaar dood in haar woning heeft gelegen. Het feit dat het overlijden van de vrouw niet was opgemerkt door familie en buren, leverde veel reacties op. De SVB wil de AOW uitkering trachten terug te vorderen. In hoeverre dat gaat lukken moet worden afgewacht aangezien de huur en energiekosten gewoon van de bankrekening van de vrouw werden afgeschreven. Dat er echter een positief saldo op de bankrekening zal staan, is wel te verwachten.

Of andere instanties of nabestaanden hier ook aanspraak op gaan maken, is nog niet bekend.