Explosieve wanbetaler

expolsiefTijdens de ontruiming van een woning in het Belgische plaatsje Heusden- Zolder (55 km. onder Eindhoven) troffen de met deze werkzaamheden belaste deurwaarder en de assisterende politieagent een granaat aan. De explosievenopruimingsdienst werd meteen gealarmeerd en deze namen de granaat mee. Waarom de bewoner het springtuig in huis had, is niet bekend.

Extra taken voor het CJIB

cjibHet Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden krijgt er extra taken en daarmee ook 60 arbeidsplaatsen bij, zo heeft de ministerraad besloten. Omtrent de inhoud van deze werkzaamheden, zijn nog geen mededelingen gedaan.

De Belastingdienst in Leeuwarden wordt definitief niet ingekrompen, in Emmen blijven 87 extra arbeidsplaatsen van de Belastingdienst bestaan. Het Kabinet moet van de Kamer proberen de werkgelegenheid van het rijk in Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland niet meer dan gemiddeld te laten dalen.

Geschillencommissie

In de Algemene Voorwaarden heeft de DCN in artikel 16 bepaald dat er een geschillenregeling is.

Geschillen tussen consument en DCN over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze DCN te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de DCN aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie bestaat uit drie personen welke onafhankelijk van de DCN zijn.

1- mevrouw mr. dr. Ineke (C) van den Berg-Smit, lector Toegankelijkheid van het recht aan de Hogeschool Inholland Rotterdam, v/h Hogeschool hoofddocent (Privaatrecht) / HBO Rechten deeltijd afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder & Kenniscentrum Sociale Innovatie /Hogeschool Utrecht;

2- de heer mr. J.A. de Swart, gerechtsdeurwaarder / lid ledenraad Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

3- de heer A.J.C. Lam, fiscaal juridisch beleidsadviseur / docent bestuursacademie.

Ombudsman komt met aanbevelingen

brenninkmeijer2Eind oktober / begin november komt de Nationale ombudsman met aanbevelingen om mensen die krap bij kas zitten te beschermen tegen deurwaarders die hun boekje te buiten gaan. Uit een door de Ombudsman na veel ontvangen klachten gedaan onderzoek , moet blijken dat er nogal veel misgaat bij met name  het niet juist hanteren van de beslagvrije voet. Door middel  van diverse casussen gepubliceerd via zijn column in de Telegraaf, heeft de Ombudsman hier herhaaldelijk melding van gemaakt, nu volgt dus een rapport.

Een rapport over belastingdeurwaarders zal  vervolgens ook nog verschijnen.

Dhr. Brenninkmeijer beëindigt aan het einde van dit jaar zijn werkzaamheden als Nationale ombudsman. Hij wordt per 01 januari 2014 lid van de Europese Rekenkamer. Over zijn opvolger zijn nog geen mededelingen gedaan.

BOA in plaats van agent ?

BOAHet Ministerie van Veiligheid en Justitie deelde ons desgevraagd mede, dat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verzonden met daarin het voorstel om BOA’s  (Bijzonder Opsporings- Ambtenaren) de plaats te laten innemen van agenten op het moment dat er door (belasting)deurwaarders om assistentie wordt gevraag zoals b.v. bij ontruimingen van woningen of beslagen op inboedels. Naar de mening van de DCN is dit geen goed voorstel, het roept zelfs vragen op over b.v. de veiligheid van de deurwaarders. Is die wel voldoende gewaarborgd na deze wijziging ?

 

Verder roept minister Opstelten van genoemd ministerie regelmatig dat agressie tegen overheidsdienaren (daaronder vallen ook deurwaarders) hard zal worden aangepakt. Of de inzet van BOA’s  daarbij een krachtig signaal is naar de samenleving, mag zwaar worden betwijfeld.

Het wijzigingsvoorstel zal op 09 oktober a.s. zeker, ook al is het geen hoofdonderwerp, aan de orde komen tijdens de DCN studie- en actualiteitendag.

De interesse om deze dag te bezoeken is bijzonder groot, de inschrijving is dan ook inmiddels gesloten. 

Koffertje met bezuinigingen en hogere belastingen

prinsjesdag1Op de derde dinsdag van september hebben de inwoners van ons land via de troonrede weinig tot geen positief nieuws gehoord. Lastenverzwaringen, bezuinigingen, hogere belastingen (ook bij gemeenten, al staan deze niet in de miljoenennota) en lagere pensioenen zijn een greep uit de gedane aankondigingen. Verder wordt er een oplopende werkloosheid verwacht. Hoe alle maatregelen zullen uitpakken, kan op dit moment niet worden gezegd. Wel is zeker dat door alle maatregelen zeer waarschijnlijk meer mensen in financiële problemen gaan komen en dat (belasting)deurwaarders evenals schuldhulpverleners een nog drukkere tijd tegemoet zullen gaan. 

Parkeerboetes diplomaten niet inbaar

parkeerboeteDe gemeente Den Haag liep in 2012 zo’n 40.000 euro mis van aan diplomaten opgelegde maar niet betaalde parkeerboetes. Vorig jaar werden er 1095 boetes opgelegd, slechts 454 werden er betaald. Eens per kwartaal worden alle in Nederland gevestigde ambassades en internationale organisaties aangeschreven over alle onbetaalde boetes. Wettelijke middelen om de betalingen af te dwingen zijn er echter niet. Rusland en China hebben de meest openstaande boetes.

 Het niet (kunnen) vervolgen van deze wanbetalers levert ook irritaties op bij de “gewone burger” Deze kan bij wanbetaling rekenen op een bezoek van een (belasting)deurwaarder. De bezoekende deurwaarder kan dan weer in de meest gunstige gevallen worden geconfronteerd met opmerkingen als “gelijke monniken, gelijke kappen”. Alom is er onbegrip, naar de mening van de DCN moet een verruiming van de verhaalsmogelijkheden zeker worden onderzocht.

Almelo pakt geweld tegen ambtenaren aan

GeweldDe gemeente Almelo wil in de strijdt tegen agressie en geweld tegen ambtenaren, telefoongesprekken gaan opnemen. De aanleiding hiertoe is een telefonische bedreiging van een belastingschuldige tegen een ambtenaar. In het geval een aanslag OZB niet zou worden ingetrokken, zou de Almelose belastingschuldige met een pistool naar het gemeentehuis komen om mensen neer te schieten. De gemeente deed aangifte van dit dreigement, de zaak werd echter door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Reden: het was een verhaal van een ambtenaar tegen een burger.

 

Begin dit jaar werd een medewerker van de gemeente Almelo in de hal van het stadhuis aangevallen door een bezoeker. Deze sloeg met een hamer twee gaten in het hoofd van een ambtenaar. Sindsdien is er in de hal cameratoezicht en worden beveiligers ingezet.

Het is altijd goed om op te treden tegen geweld, of deze oplossing afdoende is moet de praktijk uitwijzen. Feit is wel dat het voor buitendienstambtenaren zoals BOA’s en belastingdeurwaarders geen enkele soulaas biedt. In een situatie waarbij agressie/geweld zich voordoet tegen een belastingdeurwaarder, moet er dus maar vanuit worden gegaan dat het OM de woorden van deze deurwaarder zwaarder laat wegen dan de woorden van de burger. De praktijk is ook hier echter soms weerbarstig.

Klijnsma: heb je schulden, zoek hulp !

KlijnsmaStaatssecretaris Jetta Klijsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat van 14 t/m 19 oktober op een “armoede en schuldenestafette” Gemeenten of andere organisaties met goede plannen om lokaal armoede te bestrijden, kunnen zich bij Klijnsma melden en via deze organisaties wil zij er achter komen wat er op dit gebied te leren is of hoe anderen daarvan kunnen profiteren. Volgens de staatssecretaris moeten mensen met dreigende schulden meteen hulp zoeken. Het is van belang dat er extra stappen worden gezet om te voorkomen dat mensen buiten de boot gaan vallen.

Studie- en actualiteitendag 2013

De interesse in het bijwonen van deze studiedag, woensdag 9 oktober 2013, is zeer groot. Wij moeten dan ook bekend maken dat het maximum aantal inschrijvingen inmiddels is bereikt. Geïnteresseerden kunnen nog wel reageren, maar worden voorlopig op een reservelijst geplaatst.

Uw inschrijving is definitief als de u toegezonden factuur is voldaan. U ontvangt ongeveer 2 weken voor de studiedag uw toegangsbewijs.

Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen via het telefoonnummer 06-52 53 55 94.

volgeboekt