Vakantiegeld op aan aflossing (belasting)schuld

geldkist (2)De meeste Nederlanders ontvangen in de maand mei hun vakantiegeld. Gebleken is dat het geld binnen drie maanden al weer is uitgegeven. Dat geldt althans voor  zo’n 50% van de ontvangers.Het geld wordt overigens voor vele doeleinden gebruikt. Wellicht dit jaar nog meer dan voorgaande jaren, want naar schatting gaan maar liefst 500.000 minder mensen op vakantie in 2012. En die personen gebruiken het vakantiegeld dus niet voor een vakantie.

De eurocrisis en mogelijk onzekere financiële omstandigheden in de nabije toekomst zijn daarbij hoofdoorzaken.Naast gebruik voor vakanties, spaart een kwart het vakantiegeld op. Vijftien procent  lost een (belasting)schuld af en nog eens 11 procent heeft het nodig voor een grote aankoop zoals b.v. meubels.
Maar liefst 10 procent heeft het vakantiegeld nodig om het gat in de lopende rekening mee te vullen.Niet alleen het vakantiegeld wordt voor  van alles en nog wat gebruikt. Bij gezinnen waar kinderbijslag wordt ontvangen komt het regelmatig voor dat ook van deze inkomsten belasting en andere schulden van worden afbetaald. De vraag “ mag ik het volgende maand betalen want dan komt de kinderbijslag”  zal bij veel deurwaarder bekend in de oren klinken. Of kinderbijslag hiervoor bedoeld is, kunnen vraagtekens bij worden gezet.  Bij besteding van het vakantiegeld ligt dat wellicht iets anders.

Drukke tijden voor deurwaarders en schuldhulpverlening

gelddominoNu de afspraken uit het Kunduz-akkoord (tegenwoordig Lente-akkoord genoemd) steeds duidelijker worden, kunnen belasting- en gerechtsdeurwaarders maar ook medewerkers van sociale diensten en schuldhulpverleners zich gaan opmaken voor drukke tijden. Dat is althans de verwachting. Salarissen en uitkeringen  zullen niet of nauwelijks worden verhoogd, de lastenstijgingen zijn echter aanzienlijk.

 De reiskostenvergoeding  voor werknemers vervalt voor een groot deel, zorgpremies gaan omhoog en het eigen risico gaat naar een bedrag van € 350,–  Brandstof-  en energiekosten gaan omhoog en ook het hoge BTW-tarief wordt aangepast. Zo maar enkele voorbeelden die bij veel mensen tot (grote) financiële problemen kunnen leiden.

Bij huishoudens die nu nog net de geldelijke touwtjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen de komende maatregelen ervoor gaan zorgen dat dit niet meer lukt. Het niet meer tijdig betalen van rekeningen ligt vervolgens op de loer, het bezoek van een deurwaarder is dan aanstaande. Ook zal de schuldhulpverlening naar verwachting kunnen gaan rekenen op een flinke toestroom van nieuwe cliënten. Dit terwijl men daar nu al vaak overbelast is.

De DCN-studiedag “Invorderen van (belasting)schulden in crisistijd” krijgt door dit alles een steeds actueler tintje. Het programma van deze studiedag (op woensdag 10 oktober 2012 in Nijkerk) zal naar verwachting begin juni openbaar worden gemaakt. Gelet op het programma is deze dag voor iedere deurwaarder, invorderingsambtenaar en schuldhulpverlener een absolute aanrader ! Het is zo goed als zeker dat voor gemeenteambtenaren er met ingang van 2013 ook een nullijn van toepassing zal zijn voor het salarisniveau. In de voor 2012 afgesloten CAO is een loonsverhoging van 2% afgesproken. In vergelijk met de rijksambtenaren lopen de gemeenteambtenaren overigens al jaren achter in een aanpassing van het salaris. Mocht Griekenland binnenkort toch uit de euro stappen, dan zijn de gevolgen daarvan op dit moment niet te overzien. De belastingbetaler draait in ieder geval op voor de financiële consequenties, dit is overigens ook nu al van toepassing voor de vele miljarden ondersteuning welke de Grieken hebben ontvangen. Want dat die ondersteuning, met of zonder rente, ooit nog zal worden terugbetaald lijkt steeds meer op een utopie.

Veel Grieken zelf rekenen er al op dat men de euro gaat verlaten. De laatste dagen is er gemiddeld 700 miljoen euro aan spaargeld opgenomen en naar alle waarschijnlijkheid op buitenlandse spaarrekeningen gezet.De Europese stand van zaken en met name die in Griekenland, de bezuinigingen in Nederland en de hoge kostenstijgingen voor “de gewone man” zullen zeker meewegen bij een keuze tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september a.s.
Die uitslag hiervan zal geen apart gespreksonderwerp zijn tijdens de studiedag van 10 oktober maar geeft al wel een richting aan voor de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van veel Nederlanders in 2013.

En daar kunnen dan deurwaarders en schuldhulpverleners dan al wel vast rekening mee houden !

Programma studiedag 10 oktober 2012

Het programma voor de studiedag op 10 oktober 2012 is rond! In de bijgaande documenten vindt u de dagindeling en de onderwerpen/sprekers van deze dag. Het belooft een zeer interessante dag te worden die u niet mag missen. U kunt u aanmelden door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

Algemene informatie studiedag 10 oktober 2012 Lees verder

Consumenten betalen te laat door recessie

Nederlandse consumenten betalen door de aanhoudende recessie steeds vaker hun rekening aan bedrijven te laat. In 2011 betaalde slechts 56 procent van de klanten binnen de termijn van een maand. 34 procent deed er 31 tot 90 dagen over om rekeningen te betalen. In 11 procent van de gevallen duurde dat langer dan drie maanden. Volgens een derde van de ondervraagde ondernemers veroorzaakt het slechte betaalgedrag en de duur van de recessie een rem op de bedrijfsgroei. Bijna de helft (41 procent) verwacht dat deze situatie het komende jaar zal verslechteren.
Voornaamste oorzaak voor het late betalen van klanten is volgens 86 procent van de financieel-directeuren van de ondervraagde ondernemingen ‘financiële problemen’. In ruim driekwart van de gevallen wordt er volgens hen opzettelijk te laat betaald.

Waterschappen wellicht onbestuurbaar

Door de val van het Kabinet Rutten, dreigen de Waterschappen onbestuurbaar te worden. Als de Tweede Kamer de Waterschapswet niet wil behandelen, is het praktisch niet haalbaar om op tijd verkiezingen te organiseren voor de waterschappen.

In het wetsvoorstel staat dat de waterschappen voortaan niet meer door de burgers maar door gemeenteraadsleden gekozen zullen worden. Komt de nieuwe wet er niet, dan blijft dus alles bij het oude en moeten er in november verkiezingen worden gehouden.

Ook moeten de besturen dan in januari aftreden en mogen ambtenaren bij de waterschappen vanaf januari 2013 hun werk niet meer doen. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) komt in een brief aan de Kamer met een tweetal oplossingen voor het probleem. De eerste is het wetsvoorstel gewoon behandelen, met spoed door de Tweede Kamer leiden waardoor de verkiezingen worden uitgesteld en de zittingsduur van de besturen wordt verlengd. De tweede mogelijkheid is het wetsvoorstel aanpassen en dan behandelen.

Er zijn overigens al geruime tijd geluiden te horen de waterschappen af te schaffen en de taken onder te brengen bij de provincies.

 

Waarschuwing voor schulden jongere huishoudens

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit dat de financiële positie van  jongere huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen kwetsbaar is door de malaise op de woningmarkt. De jongere huishoudens hebben vaak hoge hypotheken afgesloten ten opzichte van hun inkomen, spaartegoed en de waarde van hun woning. Lees verder

Toch salarisverhoging belastingdeurwaarders

De gemeentelijke belastingdeurwaarders en invorderingsambtenaren kunnen toch een geringe salarisverhoging tegemoet zijn. De VNG is van plan de gemaakte afspraken met de vakbonden na te komen. Alle gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast wordt, afhankelijk van de salarisschaal, éénmalig € 200 of € 400 uitgekeerd. Per 1 januari 2013 zal naar verwachting het maximaal haalbare de nullijn zijn, de werkgevers zullen wellicht gaan inzetten op een loonsverlaging.

Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt

De Nationale Ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen, maar dit officieel financieel niet aankonden. Ondanks dat deze mensen dan gevrijwaard zijn van terugbetaling voor een bepaalde periode, inde de Belastingdienst de verschuldigde toeslagen toch. Na vragen van de ombudsman hierover heeft de Belastingdienst laten weten dit probleem op te lossen voor het einde van het jaar. Betalingscapaciteit
Soms komt het voor dat iemand zijn toeslagen moet terugbetalen, maar dit financieel niet aan kan. De Belastingdienst/Toeslagen berekent dan de betalingscapaciteit van deze burger uit. Als blijkt dat er inderdaad geen betalingscapaciteit is om de schuld af te lossen, dan wordt de schuld ‘oninbaar geleden’. Dit houdt in dat de Belastingdienst de schulden niet verrekent met maandelijks te ontvangen toeslagen of uitbetalingen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Eenmalige uitbetalingen, zoals belastingteruggaven, worden wel met de schuld verrekend. Dit beleid houdt de Belastingdienst dan voor drie jaar aan. Als de financiële situatie van de burger in kwestie niet verbetert, dan wordt er niet meer met de schuld verrekend.

Verrekenen met de maandelijkse toeslagen bij mensen die geen betalingscapaciteit hebben, staat haaks op de Leidraad Invordering en op de toezegging van 26 juni 2008 van de Staatssecretaris van Financiën. Ook komen deze mensen logischerwijs meteen in de financiële problemen als deze verrekeningen toch plaatsvinden. De Nationale ombudsman en ook de Sociaal Raadslieden ontvingen veel klachten van deze groep. Dit was aanleiding voor de ombudsman om hier onderzoek naar te doen.

Oplossing
De Nationale ombudsman heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er niet verrekend mag worden nadat er oninbaar is geleden. Het Ministerie liet weten dit standpunt van de ombudsman te delen. Daarop is het probleem in kaart gebracht en bij de Belastingdienst/Toeslagen is intern aandacht gevraagd voor een oplossing hiervoor. De verwachting is momenteel dat dit probleem eind 2012 opgelost is. Het probleem speelt altijd rond de jaarwisseling, dus als het goed is zullen hier geen klachten meer over komen.

Komt de volgende bankencrisis eraan?

De volgende bankencrisis komt eraan. Volgens een Duitse econoom is de discussie over bezuinigen versus groei ‘een schijndebat’. Het echte debat moet volgens hem gaan over banken. Daarmee gaat het zo slecht dat een nieuwe bankencrisis dreigt, waarvan de rekening, net als tijdens de vorige, betaald zal worden door de belastingbetaler.

Vooral de banken in Zuid-Europa hebben het moeilijk. Dat het zo slecht gaat met de banken  komt door de kapitaalvlucht en terugtrekking van Noord-Europese banken en andere investeerders uit Zuid-Europa. Daarmee is ook het risico voor de noordelijke eurolanden meer van de particuliere naar de publieke sector verschoven. Zoals bekend wisselen ook steeds meer particulieren hun euro-spaartegoeden om in met name Engelse ponden.
Het afnemende vertrouwen in de euro o.a. gevoed door de problemen in Zuid-Europese landen (met name Griekenland en Spanje) zijn een goede  voedingsbodem voor grote twijfels over de stabiliteit van de euro en het voortbestaan van deze munteenheid.

 

Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden

Bijgaand rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich melden voor verhaal van hun vordering.

Lees hier het volledige rapport geschreven door dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en mr. I. van den Berg.