Bijeenkomst Programma Veilige Publieke Taak

De voorzitter van DCN bezocht op uitnodiging van het Programma Veilige Publieke Taak (initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 11 oktober j.l. een bijeenkomst in Den Hommel in Utrecht.

Een foto-impressie vindt u in het fotoboek.

Samenwerkingsverbanden gemeentelijke belastingen

samenwerkingHet geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heeft in de vorm van samenwerkingsverbanden een nieuw gezicht gekregen.

In 1992, toen de voormalig Onroerend Goedbelasting (OGB), de huidige Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor wat betreft de inning overging van de Belastingdienst naar de gemeenten, zagen diverse Invorderingskantoren het levenslicht. Een grote speler op die markt was in die tijd het kantoor van Wout Boonstoppel.

Sindsdien is die markt volop in beweging, momenteel is er een nieuwe branchegroep in oprichting waarbinnen de grote particuliere invorderingskantoren een samenwerking aangaan.

 

Per 1 januari 2013 gaat de gemeente Nijkerk met de gemeente Leusden en Dronten een samenwerking aan met Tricijn Belastingen.

Hieraan vooraf werd getracht een samenwerkingsverband te creëren tussen de gemeenten Nijkerk, Leusden, Woudenberg en Barneveld. Na diverse jaren van onderhandelingen, mislukte dat echter. Mede omdat Barneveld afhaakte.

Niet alleen kleine of middelgrote gemeenten gaan over tot een vorm van samenwerking.

De gemeente Utrecht en De Bilt gaan samenwerken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het gebied van belastingen.

Door het oprichten van een nieuwe organisatie, wordt verwacht dat men geld kan besparen. Het voordeel voor de burgers zou zijn één loket waar men terecht kan voor informatie over gemeentebelastingen (waardebepaling / heffing / invordering) en de waterschapsbelastingen. 

Uitnodiging studiedag 2006

Hier vindt u de uitnodiging voor de studiedag gehouden in 2006.

Programma studiedag 2006

Hier vindt u het programma van de studiedag gehouden in 2006.

Programma studiedag 2009

Hier vindt u het programma van de studiedag gehouden in 2009.

Kwijtschelding belastingen voor zelfstandigen

kwijtscheldingSinds de gewijzigde wet- en regelgeving over kwijtschelding van gemeentelijk belastingen, kunnen gemeenten (sinds 1 april 2011) ook kwijtschelding verlenen aan zelfstandige ondernemers. De gemeenteraad bepaalt of en zo ja van welke belasting kwijtschelding wordt verleend. De laatste jaren bleek dat b.v. veel ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) financieel nauwelijks het hoofd boven water konden houden en voor wat betreft het besteedbare inkomen onder de bijstandsnorm uitkwamen. Bij de beoordeling van het verzoek tot kwijtschelding wordt, evenals bij particulieren, ook gekeken naar de inkomsten, uitgaven en het vermogen.

 

Aan het indienen van een verzoek tot kwijtschelding kunnen door een gemeente termijnen als richtlijn worden verbonden. Wordt het verzoek echter na deze termijn ingediend, dat moet het alsnog wel in behandeling worden genomen. Hierover zijn o.a. door de Nationale ombudsman uitspraken gedaan. Verder is het regel dat gedurende de procedure van beoordeling van het verzoek, er uitstel van betaling wordt gegeven voor het betalen van de aanslag.

Ondanks het feit dat een belastingdeurwaarder niet als sociaal werker kan en mag worden gezien, is het wel aan te bevelen dat indien hij/zij constateert dat een schuldenaar wellicht voor kwijtschelding in aanmerking zou kunnen komen, deze hierop wel te wijzen.

Belangenbehartigers van ZZP-ers reageren verbaasd en kritisch op de belastingplannen die de commissie-Van Dijkhuizen de afgelopen week presenteerde.

Stichting ZZP vindt dat ZZP-ers in die plannen zwaar gedupeerd worden. De nieuwe belastingplannen zouden vooral de zelfstandigen met een laag inkomen zwaar treffen.

Het pijnpunt zit met name in de afschaffing van de zelfstandigenaftrek waardoor zelfstandigen netto 300 euro per maand moeten inleveren.

In het geval de plannen ten uitvoer gebracht gaan worden, zal dit tot het indienen van veel extra aanvragen tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunnen leiden. 

Weg met de woonwagenkampen!

woonwagenkampDat althans is de mening van burgemeester De Wijkerslooth van de gemeente Waalre voor wat betreft de in ons land overlast gevende kampen. Vele woonwagenkampen zijn naar zijn mening nog altijd vrijplaatsen waar ambtenaren die de wet daar willen handhaven, keer op keer worden bedreigd of uitgescholden. Gemeenten die “in oorlog zijn” met bepaalde woonwagenkampen, moeten hulp krijgen van gespecialiseerde regionale of landelijke teams. Op minstens 60 van de 700 woonwagenkampen in Nederland vinden criminele activiteiten plaats. Bewoners die zonder aanwijsbaar inkomen een riant leven leiden (zogenaamde windhappers) komen er veelvuldig voor en van woonwagens is al lang geen sprake meer. Het zijn hoofdzakelijk luxe woonvilla’s geworden. Het laten uitsterven van alle woonwagenkampen zou wat betreft genoemde burgemeester het beste zijn.

In 2003 was er een ware veldslag op en rondom het woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. Tegenwoordig heet dit kamp De Karosseer.

FIOD, politie en Justitie traden toen gezamenlijk op en van deze actie werden bewegende beelden, gemaakt vanaf het dak van een ME-wagen,  getoond tijdens een DCN-studiedag.

Voor deurwaarders , politieagenten en andere handhavers is en blijft het moeilijk om zonder een overmacht aan assistentie bepaalde woonwagenkampen te betreden.

Hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen van ’s-Hertogenbosch pleit inmiddels voor speciale interventieteams om problemen met woonwagenkampen op te lossen.

De hoofdofficier vindt dat gemeenten, belastingdienst en justitie meer moeten samenwerken. Alle drie zouden ze gebruik moeten kunnen maken van de interventieteams, die zowel kunnen controleren als handhaven. Ook kunnen ze kleinere gemeenten helpen. Die zouden nu volgens van  Nieuwenhuizen vaak niet in staat zijn om criminaliteit structureel aan te pakken.

Om de beeldvorming van woonwagenkampen positief te veranderen worden woonwagenkampen door de politiek tegenwoordig woonwagencentra genoemd. Eenzelfde werkwijze werd gevolgd voor de Vogelaar- of achterstandswijken. Deze werden omgedoopt tot prachtwijken, de problemen werden en worden met deze naamsveranderingen echter niet opgelost.

Met baan en eigen huis toch in de schuldsanering

Geld_woningSteeds meer mensen met een middeninkomen, komen in grote financiële problemen. Uit onderzoek van de NVVK en zoals ook verwoord tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober jl., blijkt dat meer  mensen met een middeninkomen door verlies van werk en/of hypotheekschulden in de problemen komen. Twee tot drie van de tien mensen in de schuldhulpverlening hebben een eigen huis. De in de goede jaren aangegane financiële verplichtingen in combinatie met teruglopende inkomsten zorgen er o.a. voor dat steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Een eventuele vrijwillige verkoop van de eigen woning levert ook geen oplossing op voor het probleem aangezien de waarde van de woningen flink is gedaald en mensen meestal met een aanzienlijke restschuld worden geconfronteerd.

 

De prijzen van verkochte woningen lagen in september 7,9 procent lager dan een jaar eerder.

De laatste maand dat koophuizen duurder werden was januari 2009.

Inmiddels ligt de prijs van een verkochte woning op hetzelfde niveau als 2004.

De werkloosheid is inmiddels verder opgelopen. Op dit moment hebben 519.000 mensen geen baan en dat is 6,6 procent van de werkende bevolking.

In januari 2011 waren er nog geen 400.000 mensen werkloos, in de afgelopen maanden nam het aantal met gemiddeld 8000 per maand toe.

Medio augustus 2012 bleek dat voor het eerst sinds 1996 er meer dan een half miljoen mensen werkloos is. Een verdere toename van het aantal mensen zonder een baan wordt verwacht.

Wettelijk minimum loon omhoog

muntenHet wettelijk minimum loon gaat per 01 januari 2013 met € 13,20 omhoog van € 1.456,20 naar € 1.469,40 bruto per maand. Dit is door het ministerie van Sociale Zaken op vrijdag 19 oktober 2012 bekend gemaakt. Door deze aanpassing moet ook de beslagvrije voet, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het leggen van een beslag op het inkomen, worden verhoogd. Gemiddeld moet de beslagvrije voet 2x per jaar te worden aangepast, per 1 januari en per 1 juli van een jaar.

Nieuwe activiteit Kadaster

KadasterHet Kadaster, in 2011 met een spreker vertegenwoordigd tijdens de DCN-studiedag, is bekend van het registreren van eigendommen van onder andere huizen, schepen en vliegtuigen. Daarnaast verzamelt het alle topografische informatie van Nederland. Het Kadaster heeft een wettelijke taak en is aan regels gebonden, mag geen commerciële activiteiten uitvoeren of winst maken. Aangezien het aantal transacties op de woningmarkt sterkt terugloopt, richt men zich op nieuwe activiteiten. Een nieuwe activiteit is een landelijk register waarin de WOZ-waardes worden bijgehouden.

 

De WOZ-waarde is voor gemeenten de basis om de aanslagen Onroerende  Zaakbelasting (OZB) vast te kunnen stellen. Dit jaar is het tarief van de OZB in 227 gemeenten met meer dan 5% gestegen.

Slechts drie van de 415 gemeenten hanteerden een lager tarief.

Het Kadaster is ook internationaal werkzaam. Op Europees niveau door mee te werken aan één standaard, ook is men bezig met registratie van eigendom in ontwikkelingslanden.