Tarieven deurwaarders

Plaatje_deurwaarderAf en toe is er kritiek op de onduidelijke tarieven van de kosten welke in rekening gebracht worden inzake invorderingswerkzaamheden. In de meeste gevallen  betreft het kritiek op de kosten van een gerechtsdeurwaarder, zo ook in de casus van de Nationale ombudsman welke is gepubliceerd in de Telegraaf van zaterdag 17 november jl.

De kosten welke verbonden zijn aan de werkzaamheden van de belastingdeurwaarder zijn vastgelegd in de Kostenwet. De kosten van de handelingen van een gerechtsdeurwaarder zijn te vinden  in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

 

In het algemeen kan over kosten worden gezegd, dat het zinvol kan zijn kosten in bepaalde situaties te beperken en indien mogelijk geheel te voorkomen. De extra kosten zorgen vaak voor nog slechtere financiële omstandigheden in de soms al uitzichtloze positie van de schuldenaar.

Het beperken van kosten wordt ook onderschreven door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Zie hiervoor het eerder geplaatste  artikel Deurwaarders willen kosten voorkomen op onze site.

Wel dossiers, geen resultaten!

zoekplaatje
Ondanks het feit dat steeds meer bestanden worden gekoppeld, lukt het nog steeds een grote groep schuldenaren om administratief onvindbaar te zijn. Meer mensen met schulden laten zich uitschrijven uit het bevolkingsregister zodat ze niet getraceerd kunnen worden door incassobureaus. Naar schatting zijn er op dit moment zo’n 200.000 van deze zogenaamde spookburgers.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen zijn veel mensen door hun reserves heen. Het aantal mensen met schulden groeit gestaag, in 2012 hadden NVI-leden al 3,6 miljoen dossiers in behandeling. En mensen met grote schulden proberen dus uit zicht van deurwaarders te blijven.

In veel gevallen nemen incassokantoren zaken in behandeling waarbij pas tot een vergoeding door de opdrachtgever wordt overgegaan op het moment dat er een positief resultaat is behaald.

Door het toenemende aantal “verdwenen” schuldenaren en de afgesproken werkwijze, komen hier en daar ook incassokantoren zelf in financiële problemen.

De gemeente Gouda gaat burgers die zich laten uitschrijven strenger controleren, onder meer door huisbezoeken. Volgens de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) proberen inmiddels meer gemeenten spookburgers harder aan te pakken.

Gemeenten controleren beter op leegstand en of iemand daadwerkelijk is vertrokken.

Vanaf januari 2013 kunnen gemeenten ook bij uitkeringsinstantie UWV adresgegevens opvragen, het wordt naar verwachting hierdoor moeilijker voor schuldenaren om zich helemaal te verbergen.

Firma “List en Bedrog”

pc-fraudeDit zou wellicht een betere naam zijn voor het , overigens niet bestaande, incassobureau ProQuest. De afgelopen dagen stuurde “dit bureau” zogenaamd namens energiebedrijf Nuon e-mails waarin werd gesommeerd over te gaan tot betalingen. Het wel bestaande en bekende  Cannock Chase werd ongewild betrokken bij deze zwendel aangezien hun adres en telefoonnummer in het mailtje waren verwerkt. De internetcriminelen gebruikten vervolgens een rekeningnummer van de ABN Amro. Deze bank heeft echter laten weten dat gedupeerden welke zich lieten intimideren en zijn overgegaan tot het storten van een bedrag op een rekening ten name van Stichting Derdengelden Proquest Incasso, hun geld terug krijgen. Nuon en Cannock Chase hebben inmiddels aangifte gedaan.

 Naast de nep e-email van banken, welke nu wel redelijk algemeen bekend zijn, duiken nu steeds vaker vergelijkbare e-mails op van zogenaamde incassobureaus om te  trachten zo mensen geld uit de zakken te kloppen.

Vorig jaar werd maar liefst voor 35 miljoen euro buitgemaakt door cybercriminelen bij fraude met internetbankieren. Ruim 2 miljoen Nederlanders kregen dit jaar al te maken met een vorm van cybercriminaliteit.

Gemeentegids
Inmiddels zijn er ook nepfacturen voor vermelding in de gemeentegids in omloop.

Onder de bedrijfsnamen Publicatie & Advies NL en Media & Advies IT worden perfect uitziende nota’s aan bedrijven toegezonden. Er zijn al 368 meldingen van deze wijze van fraude gemeld. Frauduleuze en echt lijkende facturen toezenden is niet nieuw. Zo werden ook enige tijd geleden

zogenaamd namens de Kamer van Koophandel valse facturen verzonden.

Voorman MKB-Nederland zegt: weg met het bodemrecht !

BiesheuvelVolgens Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, wordt het de hoogste tijd dat het bodemrecht voor de fiscus helemaal wordt afgeschaft. Volgens de planning behandelt het parlement half november het belastingplan, tijd voor actie aldus Biesheuvel. Lees het hele interview met Biesheuvel en klik hier.

Onroerende Zaakbelasting (OZB) grootste bron van inkomsten gemeenten (update)

VuilniswagenMet de steeds verder dalende huizenprijzen, zullen de tarieven voor de aanslagen OZB verder moeten stijgen. Dat althans is nodig voor gemeenten om niet met verminderde inkomsten te worden geconfronteerd. De OZB brengt 3,2 miljard op. Aan rioolrechten wordt een bedrag van 1,4 miljard geïncasseerd. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stijgt de OZB volgens een wettelijk vastgesteld maximum. Ook de rioolheffing is aan een maximum gebonden. De reinigingsrechten zijn na de OZB de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Ze brengen 1,8 miljard op.

In hoeverre de gemeente Gemert-Bakel voldoet aan de VNG-criteria inzake de OZB-tarieven is onduidelijk. In 2013 wordt de OZB daar verhoogd met maar liefst 64 procent. Het college ziet dit als enige mogelijkheid om de begroting voor 2013 rond te krijgen. De Vereniging eigen Huis (VEH) heeft inmiddels verontwaardigd gereageerd op de plannen van deze verhoging.

Meer gemeenten hebben de parkeerbelasting ingevoerd en inmiddels levert deze belasting 614 miljoen euro op. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt overigens dat van alle inkomsten van gemeenten in ons land, de baten uit de parkeerbelasting de afgelopen jaren het hardst zijn gestegen.

Bij de inning van openstaande gemeentelijke belastingen is het volgens de DCN wenselijk dat de behandelende belastingdeurwaarder meteen goed nota neemt van de feiten en omstandigheden waarin de belastingschuldige zich bevindt. Leeft deze b.v. van een uitkering waarvan het bedrag zodanig is dat een verzoek tot kwijtschelding van belastingen gerechtvaardigd is, zal de deurwaarder deze informatie moeten verstrekken.

Het koud invorderen is niet meer van deze tijd, helaas is deze werkwijze nog niet in iedere gemeente en bij alle invorderingskantoren ingevoerd. 

Met mobieltje agressie melden

smartphonesGemeenteambtenaren kunnen, als hun gemeente is aangesloten op het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR), vanaf nu gevallen van agressie melden via hun smartphone. De Meldagressie-app voor gemeenten is gelanceerd door het A+O fonds gemeenten. Voor in het bijzonder buitendienstambtenaren zoals sociaal rechercheurs en belastingdeurwaarders kan deze app een welkome aanvulling om agressie snel te kunnen melden. Op dit moment zijn er 350 aansluitingen op het GIR. Dat kunnen gemeenten zijn maar ook samenwerkingsverbanden of losse sociale diensten. Zo’n 120 gemeenten gebruiken het systeem op dit moment actief. Er zijn inmiddels plannen om in de toekomst de Meldagressie-app ook beschikbaar te stellen voor andere (semi)overheden.

Koopkracht van veel Nederlanders holt achteruit

Op basis van nieuwe berekeningen gaat de koopkracht van grote groepen Nederlanders nog verder achteruit dan tot nu toe was gedacht. Alleenverdieners zouden tot zo’n 10 procent minder besteedbaar inkomen hebben, gepensioneerden 25 procent en een deel van de mensen met een uitkering zou maar liefst 30 procent koopkracht kunnen kwijt raken. Dat wordt althans gemeld door RTL-nieuws dat de cijfers heeft voorgelegd aan het  Centraal Planbureau (CPB) Deze zou de berekeningen bevestigen. Lees verder

Deurwaarders verwachten nieuwe toestroom cliënten

regeerakkoord2913Toen Hans Hoogervorst  in 2006 het nieuwe zorgstelsel in werking liet treden en het ziekenfonds verdween, waren de critici al bevreesd voor de negatieve effecten. En ze hebben gelijk gekregen. De voorspelde marktwerking is uitgebleven en in plaats van een afname van kosten is het tegendeel inmiddels gebleken. Volgens vergelijkingssite Independer zijn de zorgverzekeringskosten met 3 tot 5 maal gestegen ! Veel mensen kunnen de zorgpremie niet of nauwelijks meer betalen en bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ) staan inmiddels 290.000 mensen als wanbetaler geregistreerd. Hieronder bevinden zich 50.000 personen met een leeftijd tussen de  18 en 25 jaar.

 

Het aanstaande Kabinet Rutte II komt nu met een inkomensafhankelijke zorgpremie. De premies gaan zoals het er nu uitziet  tussen € 20,– en € 482,– per maand bedragen.  In het geval de voorstellen ongewijzigd per 01 januari 2014 ingevoerd gaan worden, zal dit de middeninkomens onevenredig hard treffen. En juist in die groep bevinden zich veel mensen die nog net het hoofd financieel boven water kunnen houden. Met een kostenstijging zoals nu voorgesteld, zal dat niet meer gaan lukken en zal een groot deel van die mensen in de problemen komen.

De aanvragen schuldhulpverlening zullen naar verwachting gaan toenemen zo ook problematiek van de wanbetaling. Een nieuwe groep cliënten voor belasting- en gerechtsdeurwaarders zal het levenslicht gaan zien. Zo is althans de verwachting binnen de DCN.

In 2015 zullen de ZZP-ers te maken krijgen met de belastingvoorstellen van het genoemde kabinet.  Met name de ZZP-ers met een laag inkomen zullen tot de conclusie gaan komen dat een bedrijfsvoering niet of nauwelijks meer zinvol of haalbaar is.

Al met al verontrustende nieuwe maatregelen en de financiële crisis lijkt ook nog lang niet uit zicht. In tegendeel zelfs, zo voorspelde Griekenland op 31 oktober jl. een diepere recessie voor 2013 dan eerder werd aangenomen en houdt inmiddels 61 procent van de Nederlanders rekening met een lager welvaartniveau voor de komende jaren.

VPT-beurs 2012

logo-vptDe DCN is ook dit jaar met een stand vertegenwoordigd op de VPT-beurs in Amersfoort. De beurs is op donderdag 1 november 2012. Voor een overzicht van de aanwezige organisaties klikt u hier.

Enkele fotootjes gemaakt tijdens de beurs kunt u terugvinden in ons fotoboek.

Toename van geweld tegen overheidsfunctionarissen

geweld_ambtenaarUit het rapport de Staat van Bestuur 2012 blijkt dat in alle overheidslagen er sprake is van een stijging van agressie door burgers. Niet alleen loketambtenaren, politieagenten en (belasting)deurwaarders hebben ermee te maken. Ook wethouders, raadsleden en burgemeesters worden geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, verbale en/of fysieke bedreiging.

Zo ook bij provincies en waterschappen neemt het aantal agressiezaken toe, bij gemeenten komt agressie echter het vaakst voor.

 

In de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan en komen de daders weg met hun overtreding. Ook blijkt dat de incidenten meestal niet intern worden besproken. Slechts in 6 procent van de gevallen grijpt de politie in.

De Wethoudersvereniging en het Genootschap van Burgemeesters riepen in EenVandaag op tot actie om het geweld in te dammen.

Het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) is al jaren bezig om agressie tegen deurwaarders beter in beeld te krijgen. Enkele jaren geleden is er inzake agressie zelfs een DCN-studiedag geweest in Nijkerk waarbij o.a. staatssecretaris Fred Teeven als gastspreker aanwezig was.

Tevens is de DCN al diverse keren vertegenwoordigd geweest op de VPT-beurs, de beurs waarbij agressie tegen medewerkers in de publieke sector centraal staat. Dit jaar staat de DCN op donderdag 01 november 2012 ook met een eigen stand op de VPT-beurs. Deze wordt gehouden in de Wagenloods te Amersfoort.