Onroerende Zaakbelasting (OZB) grootste bron van inkomsten gemeenten (update)

VuilniswagenMet de steeds verder dalende huizenprijzen, zullen de tarieven voor de aanslagen OZB verder moeten stijgen. Dat althans is nodig voor gemeenten om niet met verminderde inkomsten te worden geconfronteerd. De OZB brengt 3,2 miljard op. Aan rioolrechten wordt een bedrag van 1,4 miljard geïncasseerd. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stijgt de OZB volgens een wettelijk vastgesteld maximum. Ook de rioolheffing is aan een maximum gebonden. De reinigingsrechten zijn na de OZB de belangrijkste bron van inkomsten voor gemeenten. Ze brengen 1,8 miljard op.

In hoeverre de gemeente Gemert-Bakel voldoet aan de VNG-criteria inzake de OZB-tarieven is onduidelijk. In 2013 wordt de OZB daar verhoogd met maar liefst 64 procent. Het college ziet dit als enige mogelijkheid om de begroting voor 2013 rond te krijgen. De Vereniging eigen Huis (VEH) heeft inmiddels verontwaardigd gereageerd op de plannen van deze verhoging.

Meer gemeenten hebben de parkeerbelasting ingevoerd en inmiddels levert deze belasting 614 miljoen euro op. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt overigens dat van alle inkomsten van gemeenten in ons land, de baten uit de parkeerbelasting de afgelopen jaren het hardst zijn gestegen.

Bij de inning van openstaande gemeentelijke belastingen is het volgens de DCN wenselijk dat de behandelende belastingdeurwaarder meteen goed nota neemt van de feiten en omstandigheden waarin de belastingschuldige zich bevindt. Leeft deze b.v. van een uitkering waarvan het bedrag zodanig is dat een verzoek tot kwijtschelding van belastingen gerechtvaardigd is, zal de deurwaarder deze informatie moeten verstrekken.

Het koud invorderen is niet meer van deze tijd, helaas is deze werkwijze nog niet in iedere gemeente en bij alle invorderingskantoren ingevoerd. 

Met mobieltje agressie melden

smartphonesGemeenteambtenaren kunnen, als hun gemeente is aangesloten op het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR), vanaf nu gevallen van agressie melden via hun smartphone. De Meldagressie-app voor gemeenten is gelanceerd door het A+O fonds gemeenten. Voor in het bijzonder buitendienstambtenaren zoals sociaal rechercheurs en belastingdeurwaarders kan deze app een welkome aanvulling om agressie snel te kunnen melden. Op dit moment zijn er 350 aansluitingen op het GIR. Dat kunnen gemeenten zijn maar ook samenwerkingsverbanden of losse sociale diensten. Zo’n 120 gemeenten gebruiken het systeem op dit moment actief. Er zijn inmiddels plannen om in de toekomst de Meldagressie-app ook beschikbaar te stellen voor andere (semi)overheden.

Koopkracht van veel Nederlanders holt achteruit

Op basis van nieuwe berekeningen gaat de koopkracht van grote groepen Nederlanders nog verder achteruit dan tot nu toe was gedacht. Alleenverdieners zouden tot zo’n 10 procent minder besteedbaar inkomen hebben, gepensioneerden 25 procent en een deel van de mensen met een uitkering zou maar liefst 30 procent koopkracht kunnen kwijt raken. Dat wordt althans gemeld door RTL-nieuws dat de cijfers heeft voorgelegd aan het  Centraal Planbureau (CPB) Deze zou de berekeningen bevestigen. Lees verder

Deurwaarders verwachten nieuwe toestroom cliƫnten

regeerakkoord2913Toen Hans Hoogervorst  in 2006 het nieuwe zorgstelsel in werking liet treden en het ziekenfonds verdween, waren de critici al bevreesd voor de negatieve effecten. En ze hebben gelijk gekregen. De voorspelde marktwerking is uitgebleven en in plaats van een afname van kosten is het tegendeel inmiddels gebleken. Volgens vergelijkingssite Independer zijn de zorgverzekeringskosten met 3 tot 5 maal gestegen ! Veel mensen kunnen de zorgpremie niet of nauwelijks meer betalen en bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ) staan inmiddels 290.000 mensen als wanbetaler geregistreerd. Hieronder bevinden zich 50.000 personen met een leeftijd tussen de  18 en 25 jaar.

 

Het aanstaande Kabinet Rutte II komt nu met een inkomensafhankelijke zorgpremie. De premies gaan zoals het er nu uitziet  tussen € 20,– en € 482,– per maand bedragen.  In het geval de voorstellen ongewijzigd per 01 januari 2014 ingevoerd gaan worden, zal dit de middeninkomens onevenredig hard treffen. En juist in die groep bevinden zich veel mensen die nog net het hoofd financieel boven water kunnen houden. Met een kostenstijging zoals nu voorgesteld, zal dat niet meer gaan lukken en zal een groot deel van die mensen in de problemen komen.

De aanvragen schuldhulpverlening zullen naar verwachting gaan toenemen zo ook problematiek van de wanbetaling. Een nieuwe groep cliënten voor belasting- en gerechtsdeurwaarders zal het levenslicht gaan zien. Zo is althans de verwachting binnen de DCN.

In 2015 zullen de ZZP-ers te maken krijgen met de belastingvoorstellen van het genoemde kabinet.  Met name de ZZP-ers met een laag inkomen zullen tot de conclusie gaan komen dat een bedrijfsvoering niet of nauwelijks meer zinvol of haalbaar is.

Al met al verontrustende nieuwe maatregelen en de financiële crisis lijkt ook nog lang niet uit zicht. In tegendeel zelfs, zo voorspelde Griekenland op 31 oktober jl. een diepere recessie voor 2013 dan eerder werd aangenomen en houdt inmiddels 61 procent van de Nederlanders rekening met een lager welvaartniveau voor de komende jaren.

VPT-beurs 2012

logo-vptDe DCN is ook dit jaar met een stand vertegenwoordigd op de VPT-beurs in Amersfoort. De beurs is op donderdag 1 november 2012. Voor een overzicht van de aanwezige organisaties klikt u hier.

Enkele fotootjes gemaakt tijdens de beurs kunt u terugvinden in ons fotoboek.

Toename van geweld tegen overheidsfunctionarissen

geweld_ambtenaarUit het rapport de Staat van Bestuur 2012 blijkt dat in alle overheidslagen er sprake is van een stijging van agressie door burgers. Niet alleen loketambtenaren, politieagenten en (belasting)deurwaarders hebben ermee te maken. Ook wethouders, raadsleden en burgemeesters worden geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, verbale en/of fysieke bedreiging.

Zo ook bij provincies en waterschappen neemt het aantal agressiezaken toe, bij gemeenten komt agressie echter het vaakst voor.

 

In de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan en komen de daders weg met hun overtreding. Ook blijkt dat de incidenten meestal niet intern worden besproken. Slechts in 6 procent van de gevallen grijpt de politie in.

De Wethoudersvereniging en het Genootschap van Burgemeesters riepen in EenVandaag op tot actie om het geweld in te dammen.

Het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) is al jaren bezig om agressie tegen deurwaarders beter in beeld te krijgen. Enkele jaren geleden is er inzake agressie zelfs een DCN-studiedag geweest in Nijkerk waarbij o.a. staatssecretaris Fred Teeven als gastspreker aanwezig was.

Tevens is de DCN al diverse keren vertegenwoordigd geweest op de VPT-beurs, de beurs waarbij agressie tegen medewerkers in de publieke sector centraal staat. Dit jaar staat de DCN op donderdag 01 november 2012 ook met een eigen stand op de VPT-beurs. Deze wordt gehouden in de Wagenloods te Amersfoort.

Enkele directe gevolgen van het nieuwe regeerakkoord

RegeerakkoordEen budgettaire nullijn voor overheidspersoneel en dus ook voor belastingdeurwaarders, inperking van de salarissen in de (semi-)publieke sector en geen loonsverhoging voor bewindspersonen. Het regeerakkoord behelst de volgende maatregelen om de financiën in het openbaar bestuur in de hand te houden:

Budgettaire nullijn overheidspersoneel
Er komt een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel in 2012 en 2013. Dat geeft het voordeel dat financiële besparingen door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingezet voor stijging van het primair loon. 

Salaris bewindslieden niet verhoogd
Het salaris van bewindspersonen wordt definitief niet verhoogd. De normering topinkomens dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-)publieke sector. De norm wordt 100 procent in plaats van 130 procent van een ministersalaris. Die geldt niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers.

10 procent minder raadsleden
Het aantal raadsleden wordt niet met een kwart verminderd zoals Rutte I nog voorstelde, maar met zo’n 10 procent: de zogeheten dualiseringscorrectie. Dit houdt in dat het aantal raadsleden wordt teruggebracht met 1500. Dat levert een besparing op van 18 miljoen euro. Het aantal Statenleden voor de provincies wordt wel met een kwart teruggebracht. Dat levert 10 miljoen euro op vanaf 2015.

75 gemeenten minder in 2017
De apparaatskosten van gemeenten worden op termijn bijna één miljard euro lager door schaalvoordelen, verminderen van toezicht en vereenvoudiging van de regelgeving en minder dubbeling van taken. Uitgangspunt is een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Gerekend wordt met een vermindering met 75 gemeenten tot 2017. In 2025 is er nog een resterend aantal van 100-150 gemeenten.

Minder provincies
Er komen minder provincies. De eerste opschaling naar 10 provincies vindt plaats voor 2017. In deze kabinetsperiode worden Noord-Holland, Utrecht en delen van Flevoland samengevoegd. Het eindbeeld is 5 landsdelen in 2025.

Btw-compensatiefonds weg
Het btw-compensatiefonds verdwijnt met ingang van 2015. Gemeenten en provincies zullen via de reguliere normeringssystematiek worden gecompenseerd voor de btw-verhoging.

Gemeenten krijgen een kwart miljard minder voor onderwijshuisvesting, omdat ze volgens het kabinet dat geld er toch niet aan uitgeven.

Fusiegolf gemeenten: is groter ook beter ?

landkaart-nederland-plaatsnamenUit een deel van het uitgelekte conceptregeerakkoord van het Kabinet Rutte II blijkt dat er plannen zijn voor een grote  verplichte fusiegolf voor gemeenten. Volgens de voorstellen zou over een paar jaar iedere gemeente minimaal 100.000 inwoners moeten tellen. Op dit moment hebben overigens slechts 25 van de huidige 415 gemeenten het genoemde aantal inwoners en het valt zwaar te betwijfelen of een fusiegolf zoals nu voorgesteld binnen enkele jaren is te realiseren. Zo hebben, om maar een voorbeeld te noemen, gemeenten geen eensluidende werkwijze inzake het heffen en invorderen van belastingen. Verder kent b.v. gemeente A. wel een hondenbelasting en buurgemeente B. deze belasting weer niet. En zo kunnen er tientallen andere voorbeelden, ook los van belastingen,  worden genoemd.

 

Het terugdringen van het aantal ambtenaren is een al lang geuite wens van meerdere Kabinetten, het realiseren hiervan via o.a. het nu gedane voorstel zal echter een veel langere periode dan “een aantal jaren” vergen.

Door fusies zal er een overschot komen van gemeentelijke ambtenaren, zo ook  een overschot van burgemeesters enz. Een dergelijke ingreep zal vele jaren van voorbereiding en uitvoering vergen en het voorstel moet op dit moment wellicht worden gezien als een proefballon.

Het aantal provincies zou van de huidige twaalf moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen.

De afstand tussen burger en plaatselijk bestuur zal in het geval deze plannen toch doorgang vinden worden vergroot en tot nu toe hebben de meeste wijzigingen waarbij tot schaalvergroting werd overgegaan zelden of nooit geleid tot de gewenste effecten en resultaten.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat een grootschalige gemeentelijke herindeling niet ten koste mag gaan van de burger. Hij ziet voor gemeenten een rol weggelegd om ervoor te zorgen dat de burgers niet dupe worden van beleidsdruk van het nieuwe kabinet.

Bij monde van mevrouw Jorritsma reageerde de VNG. Ook daar is men bepaald niet enthousiast over de voorgestelde fusieplannen.

Vacatures!

AmersfoortRegelmatig verschijnen op de site van de DCN vacatures van (belasting)deurwaarders.De gemeente Amersoort heeft per 29 oktober 2012 een vacature voor  een belastingdeurwaarder opengesteld. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie klikken op de link vacatures welke zich bevindt op deze pagina, boven de buienradar.

Bijzondere bijvangst: een hennepkwekerij

wietplantenEen deurwaarder trof op 23 oktober jl. na een binnentreding in een woning in de gemeente Baarn niet aan wat hij verwachtte. De woning bleek al een tijdje niet meer bewoond, wel stonden er 280 potten voor het kweken van wiet. Er zaten echter geen planten meer in, politieagenten hebben de potten en andere aanwezige apparatuur meegenomen en vernietigd. De kwekerij bleek overigens al enige tijd buitengebruik, de energieleverancier heeft aangifte gedaan wegens diefstal van stroom aangezien deze illegaal werd afgetapt. Van de eigenaar van de kwekerij ontbreekt tot nu toe ieder spoor.