Met baan en eigen huis toch in de schuldsanering

Geld_woningSteeds meer mensen met een middeninkomen, komen in grote financiële problemen. Uit onderzoek van de NVVK en zoals ook verwoord tijdens de DCN-studiedag op 10 oktober jl., blijkt dat meer  mensen met een middeninkomen door verlies van werk en/of hypotheekschulden in de problemen komen. Twee tot drie van de tien mensen in de schuldhulpverlening hebben een eigen huis. De in de goede jaren aangegane financiële verplichtingen in combinatie met teruglopende inkomsten zorgen er o.a. voor dat steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Een eventuele vrijwillige verkoop van de eigen woning levert ook geen oplossing op voor het probleem aangezien de waarde van de woningen flink is gedaald en mensen meestal met een aanzienlijke restschuld worden geconfronteerd.

 

De prijzen van verkochte woningen lagen in september 7,9 procent lager dan een jaar eerder.

De laatste maand dat koophuizen duurder werden was januari 2009.

Inmiddels ligt de prijs van een verkochte woning op hetzelfde niveau als 2004.

De werkloosheid is inmiddels verder opgelopen. Op dit moment hebben 519.000 mensen geen baan en dat is 6,6 procent van de werkende bevolking.

In januari 2011 waren er nog geen 400.000 mensen werkloos, in de afgelopen maanden nam het aantal met gemiddeld 8000 per maand toe.

Medio augustus 2012 bleek dat voor het eerst sinds 1996 er meer dan een half miljoen mensen werkloos is. Een verdere toename van het aantal mensen zonder een baan wordt verwacht.

Wettelijk minimum loon omhoog

muntenHet wettelijk minimum loon gaat per 01 januari 2013 met € 13,20 omhoog van € 1.456,20 naar € 1.469,40 bruto per maand. Dit is door het ministerie van Sociale Zaken op vrijdag 19 oktober 2012 bekend gemaakt. Door deze aanpassing moet ook de beslagvrije voet, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het leggen van een beslag op het inkomen, worden verhoogd. Gemiddeld moet de beslagvrije voet 2x per jaar te worden aangepast, per 1 januari en per 1 juli van een jaar.

Nieuwe activiteit Kadaster

KadasterHet Kadaster, in 2011 met een spreker vertegenwoordigd tijdens de DCN-studiedag, is bekend van het registreren van eigendommen van onder andere huizen, schepen en vliegtuigen. Daarnaast verzamelt het alle topografische informatie van Nederland. Het Kadaster heeft een wettelijke taak en is aan regels gebonden, mag geen commerciële activiteiten uitvoeren of winst maken. Aangezien het aantal transacties op de woningmarkt sterkt terugloopt, richt men zich op nieuwe activiteiten. Een nieuwe activiteit is een landelijk register waarin de WOZ-waardes worden bijgehouden.

 

De WOZ-waarde is voor gemeenten de basis om de aanslagen Onroerende  Zaakbelasting (OZB) vast te kunnen stellen. Dit jaar is het tarief van de OZB in 227 gemeenten met meer dan 5% gestegen.

Slechts drie van de 415 gemeenten hanteerden een lager tarief.

Het Kadaster is ook internationaal werkzaam. Op Europees niveau door mee te werken aan één standaard, ook is men bezig met registratie van eigendom in ontwikkelingslanden.

Ombudsman organiseert rondetafelconferentie

brenninkmeijerDe Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt hoe overheden teveel uitgekeerde bedragen of openstaande boetes invorderen. Het onderzoek is een vervolg op zijn rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daaruit bleek dat bij schuldhulpverlening de overheid ook altijd is betrokken als schuldeiser. Met name de Belastingdienst is als schuldeiser prominent aanwezig.

Mensen met schulden hebben ook vaak openstaande verkeersboetes, niet betaalde premies zorg- en andere verzekeringen, achterstanden bij energieleveranciers en bij het betalen van huur.

 

De Ombudsman vindt dat de overheid bij de invordering niet alleen oog moeten hebben voor haar eigen belang. Maar ook rekening moet houden met de financiële positie en de mogelijk maatschappelijke consequenties van de invordering voor de gezinssituatie.

De overheidsvordering is daarbij een invorderingsinstrument dat schuldenaren in een moeilijke financiële positie kan brengen.

Tijdens de laatste DCN-studiedag op 10 oktober jl. is hierover gesproken, zo ook een aantal jaren geleden. De toen als staatssecretaris van Sociale Zaken aanwezige Aboutaleb uitte zo zijn bedenkingen tegen de overheidsvordering en de daaraan verbonden consequenties.

Het komt vaak voor dat burgers toeslagen en uitkeringen als voorschot ontvangen. Blijkt achteraf dat de uitbetaalde bedragen te hoog waren, wordt het teveel betaalde bedrag teruggevorderd.

De Ombudsman is voornemens begin 2013 een rondetafelconferentie te organiseren met overheidsorganisaties met als doel het creëren van een grote bereidheid om mee te werken aan het  oplossen van problematische schuldsituaties.

Roadshow

Om nog meer bekendheid te krijgen, gaat de Nationale ombudsman de provincies in. Reizend met een eigen bus, zoekt Brenninkmeijer de burgers op. De eerste provincie die werd bezocht is Friesland.

Bijdrage NIBUD beschikbaar !!

Door dringende omstandigheden van persoonlijke aard moest mevrouw Gerjoke Wilmink van het NIBUD op het allerlaatste moment verstek te laten gaan bij de DCN-studiedag op 10 oktober jl.

Haar presentatie is inmiddels beschikbaar voor de bezoekers van de studiedag.

Een e-mail naar dcn.bericht@kpnplanet is voldoende, de presentatie wordt vervolgens toegezonden.

Grote tegenstelling: wereldarmoede- en wereldspaardag

zwerverWoensdag 17 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Het begrip armoede kan overigens niet overal als gelijk worden beschouwd. Armoede in derde wereldlanden is schrijnender ten opzichte van armoede in ons land. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) komen er over 2011 en 2012 samen 60.000 huishoudens bij ons de lage inkomensgrens naar een totaal van 588.000 arme huishoudens. Armoede treft in Nederland vooral eenoudergezinnen, alleenstaanden (tot 65 jaar) en mensen met een bijstandsuitkering. Door de toename van het aantal zelfstandigen groeide ook de groep zelfstandige ondernemers (hoofdzakelijk ZZP-ers) onder de werkende armen.  

 

Als armoedegrens werd in 2010 1.000 euro per maand voor een alleenstaande aangehouden.

Wel is zeker dat door de economische crisis meer mensen in financiële problemen komen. Belasting- en gerechtsdeurwaarders krijgen het drukker en ook de aanvragen bij de schuldhulpverlening nemen toe.

Sinds 1924 is 31 oktober Wereldspaardag, de dag waarop mensen over de hele wereld stilstaan bij het belang van sparen. Sparen is van alle tijd en blijft belangrijk.

Door de financiële crisis worden huizenkopers binnenkort gedwongen eigen geld te steken in een woning, voordat deze met een aanvullende hypotheek kan worden aangeschaft.

Top- en aflossingsvrije hypotheken gaan verdwijnen. Adviezen van als je iets wilt kopen, moet je eerst sparen worden al geruime tijd door het NIBUD gegeven.

Ondanks de tegenvallende renteopbrengsten is en blijft sparen belangrijk en te verkiezen boven het via leningen e.d. doen van allerhande aankopen.

 Het Geldmuseum in Utrecht schenkt extra aandacht aan de Wereldspaardag met de geschiedenis van geld, hoe geld wordt gemaakt enz. (zie www.geldmuseum.nl)

Deurwaarders willen kosten voorkomen

Rechter-hamerTijdens de laatste DCN-studiedag op 10 oktober jl. kwam het ook aan de orde, schuldenaren zijn niet gebaat bij allerhande incassokosten. Deze vergroten n.l. het financiële probleem en de vaak flinke schuldenlast.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is nu met een voorstel gekomen om schuldenaren, voordat het tot een rechtszaak komt, actief te vragen of ze zich echt voor de rechter willen verdedigen of dat ze dat liever schriftelijk of per e-mail doen.

 

Uit een onderzoek van de KBvG blijkt dat het aantal rechtszaken daardoor met 60 procent omlaag zou kunnen en dit zou een besparing van 47 miljoen euro kunnen opleveren.

Nu worden jaarlijks zo’n 600.000 incassozaken aan een rechter voorgelegd, in driekwart van die gevallen komt de schuldenaar echter niet opdagen.

Belastingdeurwaarders werken op grond van het recht van parate executie (vonnissen zonder tussenkomst van de rechter) Het door een belastingdeurwaarder betekende dwangbevel of hernieuwde bevel tot betaling is voldoende voor het leggen van een beslag op inkomen of eigendommen.

Een beslag op het inkomen is in de belastingsfeer zelfs al mogelijk na toezending van een postdwangbevel !

In hoeverre de KBvG deze bevoegdheden ook voorziet na het doen van de gedane voorstellen is nog niet duidelijk geworden.

Ook is niet helder of en in welke mate dit kostenverlagend voor de schuldenaar zal zijn.

Succesvolle DCN-studiedag 2012: bezoekers zeer tevreden !

De DCN kan terugkijken op een succesvolle studiedag, woensdag 10 oktober jl.

Dat kan worden opgemaakt uit het evaluatieformulier, ingevuld en na afloop ingeleverd door een groot aantal bezoekers. Met een gemiddeld cijfer van bijna een 8 (er was gevraagd een cijfer toe te kenen) werd uiting gegeven van de kwaliteit van deze studiedag. Lees verder

DCN op twitter!

twitterVanaf vandaag is het Deurwaarders Collectief Nederland ook te volgen op twitter. Onze ‘twitter-naam’ is @dcn_nl.

Via dit medium willen wij u ook op de hoogte houden van wetenswaardigheden, activiteiten etc.

Hondse behandeling voor belastingdeurwaarder

In augustus vorig jaar haalde een toenmalige 57-jarige inwoner  van Olst met een hondenriem uit naar een belastingdeurwaarder die zojuist beslag op zijn eigendommen had gelegd in verband met openstaande belastingaanslagen. Door te bukken wist de deurwaarder de aanval grotendeels te ontwijken en schampte de riem gelukkig slechts zijn achterhoofd. Uiteraard werd er aangifte van mishandeling gedaan en werd de man opgepakt. Eenvoudig ging dat laatste overigens niet, om zijn aanhouding te bemoeilijken gooide hij n.l. ook nog een ton met frituurvet om. Lees verder