VPT-beurs 2012

logo-vptDe DCN is ook dit jaar met een stand vertegenwoordigd op de VPT-beurs in Amersfoort. De beurs is op donderdag 1 november 2012. Voor een overzicht van de aanwezige organisaties klikt u hier.

Enkele fotootjes gemaakt tijdens de beurs kunt u terugvinden in ons fotoboek.

Toename van geweld tegen overheidsfunctionarissen

geweld_ambtenaarUit het rapport de Staat van Bestuur 2012 blijkt dat in alle overheidslagen er sprake is van een stijging van agressie door burgers. Niet alleen loketambtenaren, politieagenten en (belasting)deurwaarders hebben ermee te maken. Ook wethouders, raadsleden en burgemeesters worden geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, verbale en/of fysieke bedreiging.

Zo ook bij provincies en waterschappen neemt het aantal agressiezaken toe, bij gemeenten komt agressie echter het vaakst voor.

 

In de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan en komen de daders weg met hun overtreding. Ook blijkt dat de incidenten meestal niet intern worden besproken. Slechts in 6 procent van de gevallen grijpt de politie in.

De Wethoudersvereniging en het Genootschap van Burgemeesters riepen in EenVandaag op tot actie om het geweld in te dammen.

Het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) is al jaren bezig om agressie tegen deurwaarders beter in beeld te krijgen. Enkele jaren geleden is er inzake agressie zelfs een DCN-studiedag geweest in Nijkerk waarbij o.a. staatssecretaris Fred Teeven als gastspreker aanwezig was.

Tevens is de DCN al diverse keren vertegenwoordigd geweest op de VPT-beurs, de beurs waarbij agressie tegen medewerkers in de publieke sector centraal staat. Dit jaar staat de DCN op donderdag 01 november 2012 ook met een eigen stand op de VPT-beurs. Deze wordt gehouden in de Wagenloods te Amersfoort.

Enkele directe gevolgen van het nieuwe regeerakkoord

RegeerakkoordEen budgettaire nullijn voor overheidspersoneel en dus ook voor belastingdeurwaarders, inperking van de salarissen in de (semi-)publieke sector en geen loonsverhoging voor bewindspersonen. Het regeerakkoord behelst de volgende maatregelen om de financiën in het openbaar bestuur in de hand te houden:

Budgettaire nullijn overheidspersoneel
Er komt een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel in 2012 en 2013. Dat geeft het voordeel dat financiële besparingen door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingezet voor stijging van het primair loon. 

Salaris bewindslieden niet verhoogd
Het salaris van bewindspersonen wordt definitief niet verhoogd. De normering topinkomens dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-)publieke sector. De norm wordt 100 procent in plaats van 130 procent van een ministersalaris. Die geldt niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers.

10 procent minder raadsleden
Het aantal raadsleden wordt niet met een kwart verminderd zoals Rutte I nog voorstelde, maar met zo’n 10 procent: de zogeheten dualiseringscorrectie. Dit houdt in dat het aantal raadsleden wordt teruggebracht met 1500. Dat levert een besparing op van 18 miljoen euro. Het aantal Statenleden voor de provincies wordt wel met een kwart teruggebracht. Dat levert 10 miljoen euro op vanaf 2015.

75 gemeenten minder in 2017
De apparaatskosten van gemeenten worden op termijn bijna één miljard euro lager door schaalvoordelen, verminderen van toezicht en vereenvoudiging van de regelgeving en minder dubbeling van taken. Uitgangspunt is een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Gerekend wordt met een vermindering met 75 gemeenten tot 2017. In 2025 is er nog een resterend aantal van 100-150 gemeenten.

Minder provincies
Er komen minder provincies. De eerste opschaling naar 10 provincies vindt plaats voor 2017. In deze kabinetsperiode worden Noord-Holland, Utrecht en delen van Flevoland samengevoegd. Het eindbeeld is 5 landsdelen in 2025.

Btw-compensatiefonds weg
Het btw-compensatiefonds verdwijnt met ingang van 2015. Gemeenten en provincies zullen via de reguliere normeringssystematiek worden gecompenseerd voor de btw-verhoging.

Gemeenten krijgen een kwart miljard minder voor onderwijshuisvesting, omdat ze volgens het kabinet dat geld er toch niet aan uitgeven.

Fusiegolf gemeenten: is groter ook beter ?

landkaart-nederland-plaatsnamenUit een deel van het uitgelekte conceptregeerakkoord van het Kabinet Rutte II blijkt dat er plannen zijn voor een grote  verplichte fusiegolf voor gemeenten. Volgens de voorstellen zou over een paar jaar iedere gemeente minimaal 100.000 inwoners moeten tellen. Op dit moment hebben overigens slechts 25 van de huidige 415 gemeenten het genoemde aantal inwoners en het valt zwaar te betwijfelen of een fusiegolf zoals nu voorgesteld binnen enkele jaren is te realiseren. Zo hebben, om maar een voorbeeld te noemen, gemeenten geen eensluidende werkwijze inzake het heffen en invorderen van belastingen. Verder kent b.v. gemeente A. wel een hondenbelasting en buurgemeente B. deze belasting weer niet. En zo kunnen er tientallen andere voorbeelden, ook los van belastingen,  worden genoemd.

 

Het terugdringen van het aantal ambtenaren is een al lang geuite wens van meerdere Kabinetten, het realiseren hiervan via o.a. het nu gedane voorstel zal echter een veel langere periode dan “een aantal jaren” vergen.

Door fusies zal er een overschot komen van gemeentelijke ambtenaren, zo ook  een overschot van burgemeesters enz. Een dergelijke ingreep zal vele jaren van voorbereiding en uitvoering vergen en het voorstel moet op dit moment wellicht worden gezien als een proefballon.

Het aantal provincies zou van de huidige twaalf moeten worden teruggebracht tot vijf landsdelen.

De afstand tussen burger en plaatselijk bestuur zal in het geval deze plannen toch doorgang vinden worden vergroot en tot nu toe hebben de meeste wijzigingen waarbij tot schaalvergroting werd overgegaan zelden of nooit geleid tot de gewenste effecten en resultaten.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat een grootschalige gemeentelijke herindeling niet ten koste mag gaan van de burger. Hij ziet voor gemeenten een rol weggelegd om ervoor te zorgen dat de burgers niet dupe worden van beleidsdruk van het nieuwe kabinet.

Bij monde van mevrouw Jorritsma reageerde de VNG. Ook daar is men bepaald niet enthousiast over de voorgestelde fusieplannen.

Vacatures!

AmersfoortRegelmatig verschijnen op de site van de DCN vacatures van (belasting)deurwaarders.De gemeente Amersoort heeft per 29 oktober 2012 een vacature voor  een belastingdeurwaarder opengesteld. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie klikken op de link vacatures welke zich bevindt op deze pagina, boven de buienradar.

Bijzondere bijvangst: een hennepkwekerij

wietplantenEen deurwaarder trof op 23 oktober jl. na een binnentreding in een woning in de gemeente Baarn niet aan wat hij verwachtte. De woning bleek al een tijdje niet meer bewoond, wel stonden er 280 potten voor het kweken van wiet. Er zaten echter geen planten meer in, politieagenten hebben de potten en andere aanwezige apparatuur meegenomen en vernietigd. De kwekerij bleek overigens al enige tijd buitengebruik, de energieleverancier heeft aangifte gedaan wegens diefstal van stroom aangezien deze illegaal werd afgetapt. Van de eigenaar van de kwekerij ontbreekt tot nu toe ieder spoor.

Bijeenkomst Programma Veilige Publieke Taak

De voorzitter van DCN bezocht op uitnodiging van het Programma Veilige Publieke Taak (initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 11 oktober j.l. een bijeenkomst in Den Hommel in Utrecht.

Een foto-impressie vindt u in het fotoboek.

Samenwerkingsverbanden gemeentelijke belastingen

samenwerkingHet geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, heeft in de vorm van samenwerkingsverbanden een nieuw gezicht gekregen.

In 1992, toen de voormalig Onroerend Goedbelasting (OGB), de huidige Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor wat betreft de inning overging van de Belastingdienst naar de gemeenten, zagen diverse Invorderingskantoren het levenslicht. Een grote speler op die markt was in die tijd het kantoor van Wout Boonstoppel.

Sindsdien is die markt volop in beweging, momenteel is er een nieuwe branchegroep in oprichting waarbinnen de grote particuliere invorderingskantoren een samenwerking aangaan.

 

Per 1 januari 2013 gaat de gemeente Nijkerk met de gemeente Leusden en Dronten een samenwerking aan met Tricijn Belastingen.

Hieraan vooraf werd getracht een samenwerkingsverband te creëren tussen de gemeenten Nijkerk, Leusden, Woudenberg en Barneveld. Na diverse jaren van onderhandelingen, mislukte dat echter. Mede omdat Barneveld afhaakte.

Niet alleen kleine of middelgrote gemeenten gaan over tot een vorm van samenwerking.

De gemeente Utrecht en De Bilt gaan samenwerken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op het gebied van belastingen.

Door het oprichten van een nieuwe organisatie, wordt verwacht dat men geld kan besparen. Het voordeel voor de burgers zou zijn één loket waar men terecht kan voor informatie over gemeentebelastingen (waardebepaling / heffing / invordering) en de waterschapsbelastingen. 

Uitnodiging studiedag 2006

Hier vindt u de uitnodiging voor de studiedag gehouden in 2006.

Programma studiedag 2006

Hier vindt u het programma van de studiedag gehouden in 2006.